งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดย นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดย นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดย นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี

2 แนวนโยบายเร่งด่วน เน้นหนักของจังหวัดอุบลราชธานี 1. การสร้างความ ปรองดองและการ สมานฉันท์เพื่อการ ปฏิรูป : คืนความสุขให้ คนในชาติ 2. การป้องกันการ กระทำที่ไม่ เหมาะสม ต่อสถาบันสำคัญของ ชาติ

3 3. การป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด อบายมุข และการ กระทำผิดกฎหมายอื่น 4. การป้องกันและ ปราบปรามการตัดไม้ ทำลายป่าและ ทรัพยากรธรรมชาติ แนวนโยบายเร่งด่วน เน้นหนักของจังหวัดอุบลราชธานี

4 5. การรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตในวงราชการ 6. การส่งเสริมและ พัฒนาการ ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม : อุบลฯ เมืองนักปราชญ์ แนวนโยบายเร่งด่วน เน้นหนักของจังหวัดอุบลราชธานี

5 7. การพัฒนาการ เกษตรอย่างยั่งยืน : เกษตรอินทรีย์ 8. การส่งเสริมและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชน : OTOP แนวนโยบายเร่งด่วน เน้นหนักของจังหวัดอุบลราชธานี

6 9. การพัฒนาความ ร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง ความมั่นคงชายแดน กับประเทศเพื่อนบ้าน 10. การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวและการค้า ชายแดน แนวนโยบายเร่งด่วน เน้นหนักของจังหวัดอุบลราชธานี

7 11. ส่งเสริมการ บริหารงานแบบการ บริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี หรือธรรมาภิบาล ( Good Governance) 11. ส่งเสริมการ บริหารงานแบบการ บริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี หรือธรรมาภิบาล ( Good Governance) 12. ส่งเสริมการกีฬา และการออกกำลังกาย ของประชาชน แนวนโยบายเร่งด่วน เน้นหนักของจังหวัดอุบลราชธานี

8 13. การดำเนินการโดยเร่งด่วน และเคร่งครัด ต่อแนวทางการปฏิบัติและข้อสั่งการของคณะ รักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช. ) แนวนโยบายเร่งด่วน เน้นหนักของจังหวัดอุบลราชธานี

9 ขอบคุ ณ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดย นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google