งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ.(พิเศษ)พญ. พิริยา นฤขัตรพิชัย Admin JC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ.(พิเศษ)พญ. พิริยา นฤขัตรพิชัย Admin JC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ.(พิเศษ)พญ. พิริยา นฤขัตรพิชัย Admin JC.
การนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน Achieving Organizational Greatness ผศ.(พิเศษ)พญ. พิริยา นฤขัตรพิชัย Admin JC.

2 Greatness Organization คือ องค์กรที่ดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จอย่างเป็นเลิศและยั่งยืน (Sustained superior performance) ลูกค้ามีความภักดีอย่างเหนียวแน่น (Intensely loyal customers) มีวัฒนธรรมการทำงานแบบWin-Win (Winning Culture) ไม่เอาเปรียบกันและกัน มีการสนับสนุนการดำเนินงานส่วนต่างๆ ภายในองค์กรอย่างโดดเด่น (Distinctive Contribution)

3 องค์ประกอบสำคัญ 3 ด้าน พนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง (Effectiveness People) ผู้นำที่มีความเป็นเลิศ (Great Leader) มุ่งเน้นเฉพาะ สิ่งสำคัญและผลักดันไปสู่การลงมือปฏิบัติให้ ประสบความสำเร็จได้ (Focus&Execution) และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4 Leadership Problem - No shared vision/values - Misalignment
- low trust - No shared vision/values - Misalignment - Disempowerment

5 - Inspire trust Leader role - Clarity purpose - Aligning system
- Empower * Unleash talents

6 วุฒิภาวะของมนุษย์ 3 ระดับ
1. ต้องพึ่งพาคนอื่น ไม่สามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ (Dependence) 2. มีความมั่นใจในตนเอง มีจุดยืนมั่นคง (Independence) 3. สามารถพึ่งพาตนเองและนำคนอื่นได้ (Interdependence)

7 7 habits of effective leader
1. Be proactive 2. Begin with the end in mind 3. Put first things first 4. Think win-win

8 1 – 3 - ทำให้เราสามารถจัดการชีวิตตนเอง
5. Seek first to understand, then to be understood 6. Synergize 7. Sharpen the saw 1 – 3 - ทำให้เราสามารถจัดการชีวิตตนเอง ช่วยให้พัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ อย่างยั่งยืน/

9 กลยุทธ์เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้จัดการระดับโลก โดย ฯพณฯ ราล์ฟ แอลบอยซ์
On Becoming Global Manager กลยุทธ์เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้จัดการระดับโลก โดย ฯพณฯ ราล์ฟ แอลบอยซ์ เอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย “คนที่เป็นผู้นำจะต้องมีวิสัยทัศน์ มีโลกทัศน์ในการบริหารจัดการคน”

10 ผู้นำกับการบริหาร เหมือนหน้า 2 หน้าในคนเดียวกัน บางคนอาจเป็นผู้บริหารที่เก่งกาจ
แต่ไม่จำเป็น ต้องเป็นผู้นำที่ดี บางคนอาจเป็นผู้นำที่ดีมาก แต่บริหารงานได้ไม่เก่ง การจะเป็นผู้บริหารระดับโลกได้จะต้องเก่งทั้ง 2 อย่าง

11 การเป็นผู้นำ การบริหารจัดการ
การตั้งเข็ม ต้องพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์โดยใช้แรงจูงใจในการกำหนดในการสร้างฐานะผู้ทำงาน การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการสร้างเป้าประสงค์ การกำหนดวิธีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การจัดระเบียบบุคลากร ต้องใช้แผนงานและองค์กรในการดำเนินการตามเป้าประสงค์นั้น

12 ชื่นชม “คอลิน เพาเวลล์” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ
- การเป็นคนรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง บางครั้งอาจทำให้คนอื่นไม่พอใจแต่การไม่ยอมตัดสินใจในเรื่องยากๆ และเลี่ยงไม่ให้คนโกรธ อาจทำให้คนสร้างผลงานมากที่สุดอึดอัด - คุณไม่ทราบว่า จะรอดพ้นจากการถูกลงโทษ จากการกระทำอะไรบ้างจนกว่า จะได้ลองทำดู ฉะนั้นจะใจเร็วไม่ได้ ต้องสุขุมรอบคอบ สามารถมองโลกได้ทั้ง 2 แง่

13 “การมองโลกในแง่ดีตลอดไป จะเป็นตัวทวีพลัง”

14 ความสำเร็จขององค์กร คือ การสรรหาบุคคลที่เหมาะสมกับงาน
ปรัชญาของการบริหาร คือ การมีทีมงานที่เข้มแข็ง มีความสามารถ จะไม่เข้าไปก้าวก่าย จะปล่อยให้ทำงานอย่างอิสระ พนักงานที่ดี จะบอกคุณเองว่า เขากำลังทำอะไรอยู่ และจะมาหาเราเมื่อต้องเผชิญปัญหายากจริงๆ และเมื่อทำงานหนักทุกวัน อย่าลืมให้เวลากับตัวเอง

15 “ทักษะความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กับทุกคน ทุกเชื้อชาติ”
หัวใจสำคัญ “ทักษะความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กับทุกคน ทุกเชื้อชาติ”

16 Leadership is 1% Inspiration and 99% perspiration
Prof. Ronald A.Heifetz., KSG Harvard university no leader only leadership

17 Exercising leadership
Adaptive work มองภาพรวม (Getting on the balcony) การท้าทายให้ปรับตัวใหม่ (Identifying adaptive challenge) 3. ให้ความรับผิดชอบกลับไปยังทีมงาน (Giving the work back to people)

18 Adaptive work 4. ควบคุม/บริหารความกดดัน (Regulating distress)
5. รักษาการจดจ่อเป้าหมายอย่างเคร่งครัด (Maintain disciplined Attention) 6. เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น (Protecting voice of leadership from below)

19 The End


ดาวน์โหลด ppt ผศ.(พิเศษ)พญ. พิริยา นฤขัตรพิชัย Admin JC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google