งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ. ศ
แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 130 ตอนพิเศษ 125 ง วันที่ 27 กันยายน ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 2 ตุลาคม 2557

2 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
บัญชีแนบท้าย บัญชี 1.1 หน้าที่ 54 ในตารางลำดับที่ 680 ชื่อวัตถุอันตราย จาก “เฮกซะซิโนน (haxazinone)” ให้แก้เป็น “เฮกซะซิโนน (hexazinone)” บัญชี 5.1 หน้าที่ 7 ในตารางลำ ดับที่ 84 ชื่อวัตถุอันตราย จาก “ควินิวคลิดีน-3-ออล (quinuclidine-3-ol)” ให้แก้เป็น “ควินิวคลิดิน-3-ออล (quinuclidin-3-ol)” หน้าที่ 5 ในตารางลำดับที่ 102 ชื่อวัตถุอันตราย โครโตนัลดีไฮด์ (crotonaldehyde) หรือ 2-บิวทินัล (2-butenal) เลขทะเบียน ซีเอเอส (CAS No.) จาก “ ” ให้แก้เป็น “ ” หน้าที่ 19 ในตารางลำดับที่ 268 ชื่อวัตถุอันตราย จาก “พินาโคลิลแอลกอฮอล์ : 3,3-ไดเมทิลบิวเทน-2-ออล (pinacolyl alcohol : 3,3-dimethylbutane-2-ol)” ให้แก้เป็น “พินาโคลิล แอลกอฮอล์ : 3,3-ไดเมทิลบิวแทน-2-ออล (pinacolyl alcohol : 3,3-dimethylbutan-2-ol)”

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
บัญชีแนบท้าย บัญชี 5.3 หน้าที่ 2 ในตารางลำดับที่ 2 ชื่อวัตถุอันตราย บรรทัดที่ 4 จาก “เครื่อคำนวณ” ให้แก้เป็น “เครื่องคำนวณ” บัญชี 5.5 หน้าที่ 1 ในตารางลำดับที่ 2 ชื่อวัตถุอันตราย จาก “โอ-อัลคิล (≤ C10 รวมทั้ง ไซโคลอัลคิล) เอ็น เอ็น-ไดอัลคิล (เมทิล เอทิล นอร์มัล-โพรพิล หรือ ไอโซ-โพรพิล) ฟอสฟอร์อะมิโดไซยานิเดต[O-alkyl (≤ C10, include cycloalkyl) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidocyanidates]” ให้แก้เป็น โอ-อัลคิล (≤ C10 รวมทั้ง ไซโคลอัลคิล) เอ็น เอ็น-ไดอัลคิล (เมทิล เอทิล นอร์มัล-โพรพิล หรือ ไอโซ-โพรพิล) ฟอสฟอร์อะมิโดไซยานิเดต [O-alkyl (≤ C10, include cycloalkyl) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidocyanidates]”

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google