งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
สพฐ.ไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

2 เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ม.1-3 Work-oriented English (การทำงานที่มุ่งเน้นภาษาอังกฤษ) ม. 4-6 แบ่งเป็น Technical &Vocational English (ภาษาอังกฤษด้านเทคนิคและอาชีพ) Academic English (ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ) พัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ Tablet-based content สื่อการเรียนการสอนบนเครื่องแท็บเล็ต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2

3 สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก (ต่อ) สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ ศูนย์ ERIC …………….ศูนย์ ERIC Network ………… Stations ส่งเสริมโรงเรียน 2 ภาษา English-bilingual Education ขยายผลจาก EP MEP จัดระบบ Coaching ศูนย์ศึกษาอาเซียนและศูนย์ภูมิภาค Sister School ………แห่ง Buffer School………แห่ง Education Hub………แห่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3

4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้
โครงการมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการ 1,500 โรง - โรงเรียนมาตรฐานสากล ……. โรง - โรงเรียนในฝัน …………. โรง - โรงเรียนประจำตำบล ………… โรง - ศูนย์วิสาหกิจเพื่อการศึกษา S….โรง M…..โรง L………โรง - พัฒนาครู คน - องค์ความรู้ในโรงเรียน แห่งนอกโรงเรียน แห่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4

5 โครงการอ่านอย่างสร้างสรรค์ (เดิมรักการอ่าน)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ โครงการอ่านอย่างสร้างสรรค์ (เดิมรักการอ่าน) -ตัวชี้วัด ไม่ใช่จำนวนชั่วโมงที่อ่าน หรือ จำนวนเล่มที่อ่าน -ตัวชี้วัด คุณภาพการอ่าน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 5

6 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (ซ่อมแซมก่อสร้าง)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ (ต่อ) โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (ซ่อมแซมก่อสร้าง) -โรงเรียนปกติ -โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ -โรงเรียนศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 6

7 โครงการประกันคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้
(ต่อ) โครงการประกันคุณภาพ - ตัวชี้วัดคือ สมรรถนะการประกอบอาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 7

8 การจัดหาคอมพิวเตอร์ Tablet แผนการจัดสรร PC Computer
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ การจัดหาคอมพิวเตอร์ Tablet PC Computer สำรวจความต้องการ และความพร้อม แผนการจัดสรร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8

9 ข้อมูลความขาดคอมพิวเตอร์ ……โรง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ (ต่อ) การใช้ Internet สำรวจความต้องการระบบความเร็วเปลี่ยนเป็น ADSL ……………โรงเรียน ข้อมูลความขาดคอมพิวเตอร์ ……โรง สื่อ electronic (e-content) …….โรง พัฒนาครู/บุคลากร ICT ………คน Access Point ………. โรง(แม่ข่ายกระจายสัญญาณ) OBEC Channel (Distance Learning) (วิธีการเรียนทางไกลผ่านระบบ OBEC Channel) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9

10 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาครูทั้งระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาครูทั้งระบบ พัฒนาด้วย e-Training ……………คน พัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่ …….คน จ้างครูคลังสมอง ………….คน จ้างครูสาขาขาดแคลน ………..คน วิทย์ (………คน) คณิต (………คน) จัดครูธุรการ ………….คน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10

11 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาครูทั้งระบบ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาครูทั้งระบบ (ต่อ) นักการภารโรง ……..คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ……… คน ประเมินครูดีเด่น OBEC Awards วัดที่ Productivity ดูที่เป้าหมายปลายทาง คุณภาพแท้ ไม่ใช่คุณภาพเทียม(การประเมินวิทยฐานะ) จำนวน คน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11

12 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์วิชาการ กลุ่มสาระหลัก ภาษาไทย วิทย์ คณิต อังกฤษ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม กลุ่มความสามารถพิเศษ (Gifted) ด้าน วิทย์ คณิต ภาษา รวมทั้ง ดนตรี กีฬา พัฒนาผู้นำตามธรรมชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12

13 พัฒนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติด้านอาชีพ ครบวงจร เช่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน พัฒนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติด้านอาชีพ ครบวงจร เช่น Mini Company การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ในนิยามใหม่ Sufficiency Economyและเศรษฐกิจพึ่งพาตนเองได้ ไม่ใช่แค่บริโภคน้อย , อนุรักษ์ , ประหยัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 13

14 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาโครงการ 1อำเภอ 1 ทุน ร.ร. เตรียม International ร.ร. เตรียม Gifted ด้านอาชีพ วิจัยและพัฒนาอัจฉริยภาพ ศักยภาพ แข่งขันนานาชาติ บ่มเพาะ ส่งต่อมหาวิทยาลัย พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิทย์-คณิตสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14

15 เรียนฟรี : แยกกลุ่มเป้าหมาย /อัตราเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เรียนฟรี : แยกกลุ่มเป้าหมาย /อัตราเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์ ม.1 ม.2 ม.3 209.76 843.2 241.68 ม.4 ม.5 ม6 1215.2 1208 988 ม.ต้น ม.ปลาย 450 500 ม.ต้น ม.ปลาย 210 230 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15

16 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียน อุดหนุนรายหัว ประเมินผลกระทบ & ความพึงพอใจ (ไม่ใช่ประเมินจำนวนเงินที่ได้รับ) ม.ต้น ม.ปลาย 450 475 ม.ต้น ม.ปลาย 1750 1900

17 เก็บเด็กตกหล่น โดยการศึกษาทางเลือก -เด็กออกกลางคัน.........คน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา(ต่อ) เก็บเด็กตกหล่น โดยการศึกษาทางเลือก -เด็กออกกลางคัน คน - ตามเก็บเข้าระบบ คน -เด็กจบ ม.3 …คน ม.6….คน ไม่เรียนต่อ.....ด้วยสาเหตุ -เด็กชายขอบ คน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 17 17

18 น.ร. ใน ร.ร.ประจำตำบล ……. โรง (……… คน)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมการมีงานทำ น.ร. ใน ร.ร.ประจำตำบล ……. โรง (……… คน) น.ร. ใน ร.ร. ในฝัน …….. โรง (…….. คน) น.ร. ใน ร.ร. มาตรฐานสากล …. โรง(……. คน) น.ร. ในร.ร. ทั่วไป ……… โรง (…….. คน) น.ร. ในร.ร. ขนาดเล็ก …… โรง (…… คน) (ไม่ยุบเลิก) น.ร.ใน ร.ร.วัตถุประสงค์พิเศษ …. โรง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18

19 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การบริหารจัดการ
วางแผน และบริหารโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน School-based Planning and Management แผนพัฒนาการศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่ แผนปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อการมีงานทำของแต่ละสถานศึกษา จัดระบบ Intelligent Unit มีระบบจ่ายงานและส่งต่อผลผลิต Work Flow สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 19


ดาวน์โหลด ppt นำยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google