งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

International Health Policy Program -Thailand 1 มติสมัชชาอนามัยโลก 63.16 ประมวลหลักปฏิบัติองค์การอนามัยโลก ว่าด้วยการสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพเข้า ทำงานระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "International Health Policy Program -Thailand 1 มติสมัชชาอนามัยโลก 63.16 ประมวลหลักปฏิบัติองค์การอนามัยโลก ว่าด้วยการสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพเข้า ทำงานระหว่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 International Health Policy Program -Thailand 1 มติสมัชชาอนามัยโลก 63.16 ประมวลหลักปฏิบัติองค์การอนามัยโลก ว่าด้วยการสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพเข้า ทำงานระหว่างประเทศ The Global Code of Practice on international recruitment of Health personnel

2 International Health Policy Program -Thailand ความเป็นมา 1.ความขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพ เกิดขึ้นทั่วโลก จาก  การเปลี่ยนผ่านทางประชากร  การเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยา 2. องค์การอนามัยโลกคาดประมาณว่า ทั่วโลกยังขาดแคลน แพทย์ พยาบาล ผดุงครรภ์ และบุคลากรสุขภาพอื่น อีกประมาณ 4.3 ล้านคน 3. การรับบุคลากรสุขภาพจากต่างประเทศ เป็นวิธีการ แก้ปัญหาความขาดแคลน ที่ประเทศร่ำรวยใช้  ขาดแคลนกำลังคนวัยแรงงานที่จะเข้าเรียน / ต้องการทำอาชีพอื่นที่มีรายได้มากกว่า งานเบากว่า  ต้นทุนการผลิตกำลังคน แพทย์ พยาบาล สูง 4. การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ ของแพทย์ พยาบาล จากประเทศ ที่มี ระดับการพัฒนาน้อยกว่า เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การ กระจายไม่เป็นธรรม 5. ความขาดแคลนนี้ทำให้ระบบสุขภาพของบางประเทศ โดยเฉพาะ ประเทศยากจน เสียหาย

3 International Health Policy Program -Thailand Doctors trained in sub-Saharan Africa working in eight OECD countries Source Country Total doctor in recipient Countries (A) Total in Home country (B) A/B Angola1688810.19 Cameroon10931240.03 Ethiopia33519360.17 Ghana92632400.29 Mozambique225140.04 Nigeria4261349230.12 South Africa12136329730.37 Tanzania468220.06 Uganda31619180.16 Zimbabwe23720860.11 Total Sub-Saharan Africa18556824170.23 Source: World Health Report 2006

4 International Health Policy Program -Thailand 57 Countries with a critical shortage of health service providers (doctors, nurses and midwives) Source: World Health Report 2006

5 International Health Policy Program -Thailand Doctors trained in sub-Saharan Africa working in eight OECD countries Source Country Total doctor in recipient Countries (A) Total in Home country (B) A/B Angola1688810.19 Cameroon10931240.03 Ethiopia33519360.17 Ghana92632400.29 Mozambique225140.04 Nigeria4261349230.12 South Africa12136329730.37 Tanzania468220.06 Uganda31619180.16 Zimbabwe23720860.11 Total Sub-Saharan Africa18556824170.23 Source: World Health Report 2006

6 International Health Policy Program -Thailand Nurses and midwives trained in sub-Saharan Africa working in OECD countries Source: World Health Report 2006

7 International Health Policy Program -Thailand เหตุผลของการย้ายถิ่นของบุคลากรสุขภาพจาก 4 ประเทศใน Sub-Saharan African Source: World Health Report 2006

8 International Health Policy Program -Thailand สำหรับประเทศไทย  บุคลากรด้านสุขภาพที่ขาดแคลน จากความต้องการด้านสุขภาพ ของประชาชนเพิ่มขึ้น และข้อจำกัดในการรักษาคนไว้ในระบบ  จำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่การกระจายยังไม่เหมาะสม โดยเฉพาะ ปัญหาความแตกต่างระหว่างเมืองและชนบท  จังหวัดขนาดเล็ก ห่างไกล และมีสภาพเศรษฐกิจไม่ดี จะมีความ ขาดแคลนบุคลากรในทุกสาขา  กรุงเทพฯ มี แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล มากกว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึง 8.5, 4.4, 2.8 และ 3.6 เท่า ตามลำดับ  การขยายบริการสุขภาพภาคเอกชน อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ  การเคลื่อนย้าย แพทย์ พยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญสูงจากชนบท เข้าเมือง รวมทั้งจากภาครัฐ เข้าสู่ภาคเอกชน  การนำเข้า แพทย์ พยาบาล จากต่างประเทศ หรือ  การเคลื่อนย้าย แพทย์ พยาบาล ไปทำงานต่างประเทศ 8

9 International Health Policy Program -Thailand 9 ตัวอย่างเหตุการณ์

10 International Health Policy Program -Thailand ทำไมต้องมี The WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel ความเพียงพอและการกระจายอย่างทั่วถึงของกำลังคนด้าน สุขภาพเป็นพื้นฐานของระบบสุขภาพ การขาดแคลนแพทย์ พยาบาล เป็นปัญหาเกิดขึ้นอย่างรุนแรงใน หลายประเทศ และจัดเป็นปัญหาที่คุกคามระบบสุขภาพ และ ลดทอนศักยภาพของประเทศเหล่านี้ในการดำเนินงานให้บรรลุ เป้าหมายของการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) และเป้าหมายการพัฒนาด้านอื่นๆ ที่ได้ตก ลงไว้ในระดับนานาชาติ Kampala Declaration ซึ่งได้มีรับการรับรอง ใน First Global Forum on Human Resources for Health (2 – 7 มีค 2551) และการประชุม G8 ในปี 2551 และ 2552 สนับสนุนให้WHO เร่งรัดดำเนินการพัฒนาและให้การรับรอง ประมวลหลักปฏิบัติว่า ด้วยการสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพเข้าทำงานระหว่างประเทศ 10

11 International Health Policy Program -Thailand สาระสำคัญ The WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel 11

12 International Health Policy Program -Thailand Spirit of The Code อยู่บนหลักการที่ว่าประชากรโลกทุกคนมีสิทธิที่จะมีภาวะ สุขภาพในระดับมาตรฐานสูงสุดที่ควรจะเป็น – ผลกระทบจากการย้ายถิ่นของบุคลากร01 Imagine 3.28min.mp401 Imagine 3.28min.mp4 เคารพในสิทธิของบุคคลในการย้ายถิ่นฐาน ให้ความสำคัญกับมาตรการที่ครบถ้วนที่จะแก้ไขที่สาเหตุ ของการย้ายถิ่นของบุคคลากรสุขภาพ และการสร้างความ ยั่งยืนของระบบสุขภาพ มุ่งปกป้องประเทศที่อยู่ในภาวะวิกฤติกำลังคน ไม่ให้ได้รับ ผลกระทบจากการย้ายถิ่นออก จนระบบสุขภาพอาจเสียหาย 12

13 International Health Policy Program -Thailand สาระสำคัญ 1.วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นหลักอ้างอิงในการปฏิบัติของประเทศ สมาชิก โดยความสมัครใจ 2.ขอบเขต ครอบคลุมการปฏิบัติทั่วโลก ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้อง ทั้งรัฐบาล องค์กรสุขภาพ ภาครัฐ เอกชน NGO บุคลากรด้าน สุขภาพ และผู้จัดหางาน กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนการนำใช้ Code ใน ประเทศ รวมทั้ง เป็นแนวทางในการทำข้อตกลงระหว่าง ประเทศ กรณีการรับบุคลากรจากต่างประเทศเข้าทำงาน องค์กรวิชาชีพ ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ของบุคลากร และผู้จัดหางาน บุคลากร ต้องตระหนักถึงความผูกพัน และความ รับผิดชอบที่มีต่อประเทศชาติและประชาชน 13

14 International Health Policy Program -Thailand สาระสำคัญ 3. การสรรหาบุคลากรอย่างมีจริยธรรม ต้องไม่ดึงดูดบุคลากรจาก ประเทศขาดแคลน ที่อาจทำให้ระบบสุขภาพล้มเหลว บนหลักการ ที่ประชากรทั่วโลก มีสิทธิ ที่จะได้รับบริการสุขภาพที่จำเป็นที่ได้ มาตรฐาน  การเคลื่อนย้ายอย่างถูกกฎหมายเป็นเสรีภาพส่วนบุคคล  57 ประเทศมีวิกฤต กำลังคน ไม่ควรดูดบุคลากรจากประเทศ เหล่านี้ ( มี แพทย์ พยาบาล ผดุงครรภ์ ต่อ 1,000 ประชากร น้อยกว่า 2.3 คน)  5 ประเทศในอาเซียน ที่มีวิกฤติ(อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า) 14

15 International Health Policy Program -Thailand Density of health workforce per 1000 population in South-East Asia countries

16 International Health Policy Program -Thailand สาระสำคัญ 4. การปฏิบัติต่อบุคลากรผู้ย้ายถิ่นอย่างยุติธรรม เท่าเทียมกับบุคลากร ในประเทศของตน  ตำแหน่งงาน  ค่าตอบแทน  สวัสดิการ  โอกาสการพัฒนาความรู้ และทักษะ  โอกาสความก้าวหน้า 5. แต่ละประเทศต้องลงทุนพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอ พัฒนาระบบ สุขภาพให้สามารถดึงดูดบุคลากรไว้ในประเทศ และลดปัจจัยผลัก  การวางแผนกำลังคน  การผลิตและพัฒนากำลังคน  การพัฒนาInfra- structure  การจ้างงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์  สภาพการทำงานที่ปลอดภัย และส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานวิชาชีพ 16

17 International Health Policy Program -Thailand สาระสำคัญ 6.สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง  ส่งเสริมการย้ายถิ่นชั่วคราว และย้ายถิ่นกลับ  ประเทศปลายทาง ร่วมลงทุนพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศต้น ทาง เพื่อลดความเสียหาย  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี  การช่วยเหลือทางการเงิน 7. การการสนับสนุน การนำใช้ Code ในประเทศและการติดตาม ประเมินผล 8.การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ  ให้ความร่วมมือ กับประเทศสมาชิกอื่นๆ โดยแต่งตั้ง ให้มี National Authority (ประเทศไทยโดย IHPP) 17

18 International Health Policy Program -Thailand "The migration of health workers needs to be addressed as a matter of urgency because it has reached critical levels. There has to be a political will to address the grievances of health workers without confrontation." Abel Chikanda, Zimbabwe

19 International Health Policy Program -Thailand Thank you for your attention Q&A 19


ดาวน์โหลด ppt International Health Policy Program -Thailand 1 มติสมัชชาอนามัยโลก 63.16 ประมวลหลักปฏิบัติองค์การอนามัยโลก ว่าด้วยการสรรหาบุคลากรด้านสุขภาพเข้า ทำงานระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google