งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องเพื่อพิจารณาจากคณะ กรรมการบริหารจัดการสมัชชา สุขภาพจังหวัด วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องเพื่อพิจารณาจากคณะ กรรมการบริหารจัดการสมัชชา สุขภาพจังหวัด วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องเพื่อพิจารณาจากคณะ กรรมการบริหารจัดการสมัชชา สุขภาพจังหวัด วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

2 เรื่องเพื่อทราบ คณะกรรมการบริหารจัดการสมัชชาสุขภาพ จังหวัด กำหนดจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด หนองบัวลำภู วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สพป. เขต ๑ จังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการบริหารจัดการสมัชชาสุขภาพ จังหวัด กำหนดจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด หนองบัวลำภู วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สพป. เขต ๑ จังหวัดหนองบัวลำภู มีร่างมติและร่างแผนยุทธศาสตร์ ๒ เรื่อง ( มี เอกสาร ) มีร่างมติและร่างแผนยุทธศาสตร์ ๒ เรื่อง ( มี เอกสาร ) ผลกระทบของสารเคมีภาคเกษตร ต่อสุขภาพ ผลกระทบของสารเคมีภาคเกษตร ต่อสุขภาพ การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

3 เรื่องเพื่อพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับ ผลกระทบของสารเคมีภาคเกษตรต่อ สุขภาพ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน สาธารณสุข มติข้อที่ ๔ “ ขอให้หน่วยงานสาธารณสุขจัดเก็บข้อมูลความ เจ็บป่วยของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ภาคเกษตร ตรวจสารเคมีในเลือด เพื่อการ เฝ้าระวัง และคืนข้อมูลให้กับภาคประชาชน เพื่อช่วยในการสร้างความตระหนัก ” “ ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ เป็นเกษตรอินทรีย์ / เกษตรปลอดภัย จัดทำ อาหารสำหรับผู้ป่วยในเพื่อเป็นตัวอย่าง ด้านอาหารปลอดภัยและการช่วยขยาย ตลาดเกษตรอินทรีย์ / เกษตรปลอดภัยเพื่อ เกษตรกร ”


ดาวน์โหลด ppt เรื่องเพื่อพิจารณาจากคณะ กรรมการบริหารจัดการสมัชชา สุขภาพจังหวัด วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google