งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 33101

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 33101"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 33101
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

2 1.องค์กรใดมีอำนาจวินิจฉัย ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการ
4 1.องค์กรใดมีอำนาจวินิจฉัย ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการ กระทำหรือละเว้นการกระทำ ของหน่วยราชการตาม รัฐธรรมนูญ

3 ก. ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน ข. ศาลรัฐธรรมนูญ ค. ศาลปกครอง
5 ก. ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน ข. ศาลรัฐธรรมนูญ ค. ศาลปกครอง ง. สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา

4 2. องค์กรใดมีหน้าที่ชี้ขาดว่า กฎหมายขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ
6 2. องค์กรใดมีหน้าที่ชี้ขาดว่า กฎหมายขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ หรือไม่ ก. ประธานศาลฎีกา ข. ศาลรัฐธรรมนูญ ค. กรรมาธิการศาลรัฐธรรมนูญ ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

5 3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ
ก. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มีเพียงหนึ่ง คน ข. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีทั้งหมด 15 คน 7

6 ค. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มี 9 คน ง. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมี
8 ค. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มี 9 คน ง. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมี วาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี

7 4. ศาลรัฐธรรมนูญ มีอำนาจสั่ง ให้ยุบพรรคการเมืองได้ใน กรณีใด
9 4. ศาลรัฐธรรมนูญ มีอำนาจสั่ง ให้ยุบพรรคการเมืองได้ใน กรณีใด ก. ปฏิบัติผิดต่อข้อบังคับพรรค ข. สมาชิกพรรคทะเลาะขัด แย้งกันเอง

8 ง. สมาชิกพรรคเหลือจำนวน น้อยกว่า 16 คน
10 ค. สมาชิกพรรคต้องการ ไปรวมกับพรรคอื่น ง. สมาชิกพรรคเหลือจำนวน น้อยกว่า 16 คน

9 5. องค์กรใดมีบทบาทในการตรวจ สอบการใช้อำนาจรัฐ ก. ศาลรัฐธรรมนูญ
ข. คณะกรรมการการเลือกตั้ง ค. วุฒิสภา ง. คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 11

10 อำนาจหน้าที่ 1.วินิจฉัยว่า ……………………………….. 2 วินิจฉัยว่า………………………………...
17 อำนาจหน้าที่ 1.วินิจฉัยว่า ……………………………….. 2 วินิจฉัยว่า………………………………... 3 วินิจฉัยว่า……………………………. …. 4 วินิจฉัยว่า………………………………...

11 เรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาล ปกครอง ได้แก่
20 เรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาล ปกครอง ได้แก่ - การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร - การดำเนินการของคณะ กรรมการตุลาการ (ก.ต.) - คดีที่อยู่ในอำนาจศาล…………..


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 33101

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google