งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุบัติเหตุจากการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุบัติเหตุจากการทำงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุบัติเหตุจากการทำงาน
สาขาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย อุบัติเหตุจากการทำงาน อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ หรือวางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อการทำงาน ต่อผลผลิต ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย หรือทำให้คนเกิดการบาดเจ็บ พิการ หรืออาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต สาเหตุของอุบัติเหตุจากการทำงานคือ การกระทำที่ไม่ปลอดภัย สภาพแวดล้อมบริเวณที่ทำงานไม่ปลอดภัย ใช้เครื่องมือโดยไม่ได้รับมอบหมาย ทำงานหรือใช้เครื่องด้วยความเร็วเกินกำหนด ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครื่องขณะที่เครื่องทำงาน แก้ไขเครื่องมือโดยไม่ได้รับมอบหมาย ไม่มีป้ายเตือน หยอกล้อกันขณะปฏิบัติงาน ใช้เครื่องมือที่ชำรุด หรือการใช้เครื่องมือไม่ถูกวิธี ยกหรือเคลื่อนย้ายวัสดุ ด้วยท่าทางที่ไม่ถูกต้อง ไม่สวม PPE และแต่งกายไม่รัดกุม ขณะปฏิบัติงาน ดื่มของมึนเมา เครื่องจักรไม่มีที่ครอบหรือเซฟการ์ด เครื่องจักรมีที่ครอบหรือเซฟการ์ด แต่ไม่เหมาะสม ดัดแปลงเครื่องมือจนอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย พื้น บริเวณที่ทำงานลื่น ขรุขระ การจัดเก็บสารเคมีหรือสารไวไฟไม่เหมาะสม แสงสว่างในการทำงานไม่เหมาะสม มีการระบายอากาศที่ไม่เหมาะสม สถานที่ทำงานไม่เป็นระเบียบ เรียบร้อย

2 ความสูญเสียและผลเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ ที่เกิดจากอุบัติเหตุ
สาขาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย ความสูญเสียและผลเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ ผลเสียทางตรง ค่ารักษาพยาบาล สินไหมทดแทน ค่าทำขวัญและทำศพ อุปกรณ์เครื่องจักรชำรุดเสียหาย ความสูญเสีย ที่เกิดจากอุบัติเหตุ ผลเสียทางอ้อม การสูญเสียเวลาทำงานของพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม เสียเวลาทำงานเพราะต้องหยุดเครื่องจักร ผลผลิตลดลงเพราะขบวนผลิตหยุดชะงัก เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่ก่อให้เกิดงาน สียชื่อเสียงและภาพพจน์ของโรงงาน อื่นๆ

3 หลักการสำคัญของการป้องกันแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุ
สาขาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย หลักการสำคัญของการป้องกันแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุ SOURCE (แหล่งกำเนิด) PATH (ทางผ่าน) RECEIVER (ผู้รับ) เลือกหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยและอันตรายน้อยกว่า ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายน้อยกว่า แทนสารเคมีที่อันตรายมากกว่า การระบายอากาศ การปรับปรุงเครื่องจักร การทำความสะอาด การใช้แผ่นกั้นเสียง การกำหนดขอบเขตพื้นที่ทำงาน เพิ่มระยะห่างจากแหล่งกำเนิด การให้การศึกษา อบรมและการสอนงาน หมุนเวียนพนักงานทำงาน ติดสัญญาณเตือนอันตรายที่ตัวคนงาน ใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล


ดาวน์โหลด ppt อุบัติเหตุจากการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google