งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2554

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิก
- ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 - ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2538 ข้อ 3 ผู้ประกันตนซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานเป็นเหตุให้สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะอย่างถาวร หรือสูญเสียสภาวะปกติทางจิตใจอย่างถาวรและได้รับประเมินการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสมรรถภาพทั้งร่างกายหากประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ จะต้องไปรับการตรวจและวินิจฉัยจากคณะกรรมการการแพทย์ เว้นแต่ผู้ประกันตนมีเหตุผลอันสมควรไม่สามารถไปรับการตรวจได้ในกรณีดังกล่าวให้ผู้ประกันตนแจ้งเหตุผลให้สำนักงานประกันสังคมทราบ

3 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และอัตรา ดังนี้ ก. กรณีเข้ารับการบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลของรัฐ - ประเภทผู้ป่วยนอก จ่ายให้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น - ประเภทผู้ป่วยใน จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลโดยคำนวณตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ตามเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด ข. กรณีเข้ารับบริการทางการแพย์ ณ สถานพยาบาลเอกชน - ประเภทผู้ป่วยนอก จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 2000 บาท - ประเภทผู้ป่วยใน จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินเดือนละ 4000 บาท

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ค. ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพตามมาตรา 70 (5) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ให้เหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ 500 บาท การบริการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ในกรณีทุพพลภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ - ให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพเลือกสถานพยาบาลเพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด - กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้สถานพยาบาลดังกล่าวยื่นขอเบิกค่าบริการทางการแพย์ต่อสำนักงานประกันสังคม - กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลที่ไม่ใช่สถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดหรือไม่ใช่สถานพยาบาลที่เลือก ให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพสำรองค่ารักษาพยาบาลและนำใบเสร็จรับเงินมาเบิกต่อสำนักงานประกันสังคม

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
- ผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ให้ผู้นั้นได้รับค่าทางบริการทางการแพทย์ ตามประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (ฉบับที่3) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2538 จนครบตามสิทธิ

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google