งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบริการการบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพยาเสพติดจังหวัดสิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบริการการบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพยาเสพติดจังหวัดสิงห์บุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบริการการบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพยาเสพติดจังหวัดสิงห์บุรี
อารีย์ บุญผ่อง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

2 ประกาศเจตนารมณ์การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระจังหวัดสิงห์บุรี
ฯพณฯ จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มท. ประธาน “นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี” วันที่ 4 ก.พ เวลา น. ณ อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน ประชาชนประมาณ 30,000 คน

3 สถานการณ์ปัญหายาเสพติด จ.สิงห์บุรี
ระดับเบาบาง เป็นพื้นที่ลำเลียงผ่านยาเสพติด ไม่มีแหล่งผลิตในพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ารายย่อย ตัวยาที่แพร่ระบาด คือ 1 ) ยาบ้า 2) ยาไอซ์ และกัญชา(เล็กน้อย) ยาไอซ์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น กลุ่มที่ควรเฝ้าระวัง คือ กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และผู้ว่างงาน ที่มา : สนง.ปปส. และศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จ.สิงห์บุรี

4 แผนที่จังหวัดสิงห์บุรี
N อ.สรรพยา จ.ชัยนาท อ.สรรพยา จ.ชัยนาท อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี อ.ไชโย จ.อ่างทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ปัญหาการแพร่ระบาด...จากพื้นที่รอยต่อจังหวัด

5 2. ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ศพส.จ.สิงห์บุรี ผวจ.สห. ควบคุมกำกับการดำเนินงานกับหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ศพส.อ.ทุกอำเภอ คณะทำงานติดตาม ฯ การดำเนินงานตาม MOU สธ. ตำรวจ ศพส.จ./อ. พช./ปกครอง/ท้องถิ่น/ศธ./แรงงาน/พมจ./วฒ. Potential demand Demand Supply Management 4.การปราบปราม และบังคับใช้กฎหมาย 2.การแก้ไขปัญหา ผู้เสพ/ผู้ติด 7.การบริหาร จัดการ ฯ 1.การสร้างพลังสังคม และพลังชุมชน 3. การสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกัน เครือข่ายการค้า ควบคุมการแพร่ระบาด การข่าวและประสานงาน ยึดทรัพย์ กรอบกฎหมาย กลไกอำนวยการ ส่งเสริมภาคประชาชน บูรณาการแผนงาน /งบประมาณ ติดตามประเมิน การบำบัดฯ 3 ระบบ ศูนย์คัดกรอง ศูนย์ข้อมูล ติดตาม/ดูแล กองทุนแม่ของแผ่นดิน สร้างภูมิต้านทาน TO BE NUMBER ONE จัดระเบียบสังคม ควบคุมตัวยาและสารเคมี 8

6 3.

7 ผวจ.เน้นย้ำ สมัครใจ ศึกษาต่อ/ฝึกอาชีพ บังคับบำบัด ติดตามดูแล
4. กรอบการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จ.สิงห์บุรี สมัครใจ ศึกษาต่อ/ฝึกอาชีพ บังคับบำบัด ติดตามดูแล ติดตามดูแล ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 9 วัน บำบัดในรพ. (แบบผู้ป่วยนอก) 4 เดือน บำบัด/ฟื้นฟู รร.วิวัฒน์ พลเมือง ฯ 15 วัน เสพ ติด ส่งปัสสาวะตรวจยืนยัน ปฏิเสธ จำแนก ยอมรับ พบผลบวก ผวจ.เน้นย้ำ ทุกพื้นที่ Re x- Ray -ตรวจปัสสาวะ ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ

8 5. การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
1) ประชุม 1.คณะกรรมการ ศพส.จ โดย ผวจ. เป็นประธาน ประชุมทุกเดือน 2. คณะกรรมการ ศพส.อ.โดย นอภ.เป็นประธาน ประชุมทุกเดือน 3. คณะทำงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด รองผวจ.สห. (นายณรงค์ อ่อนสะอาด เป็นประธาน.) ประชุม เร่งรัดงาน ต่อเนื่อง 4. คณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (รองผวจ./ปลัดจว.เป็นประธาน ) ประชุมทุกเดือน 5.ชี้แจงอปท.เพื่อการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด (17 ม.ค.56 ร่วมกับการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

9 ในที่ประชุมศพส.จ.สิงห์บุรี - จำนวน 20 ข้อ - ครอบคลุม - ด้านการป้องกัน
2.) ข้อสั่งการของ ผวจ.สห. ในที่ประชุมศพส.จ.สิงห์บุรี - จำนวน 20 ข้อ - ครอบคลุม - ด้านการป้องกัน - ปราบปราม - บำบัด - การแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อของจว. 3) ข้อสั่งการของ คสช. ตามคำสั่งที่ 41/2557

10 4) คณะทำงานเพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประธาน : นายณรงค์ อ่อนสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี คณะทำงาน: 12 ท่าน ศพส.จ.สห./ ปกครอง/ ตำรวจ/ สธ./ ศธ./ คุมประพฤติ /พช./เทศบาล

11 6. ระบบการบำบัดระบบสมัครใจ
ระบบการส่งต่อ เครือข่ายบริการ 6. ระบบการบำบัดระบบสมัครใจ 2 รพท. 4 รพช. 47 รพ.สต. จิตแพทย์ 1 ท่าน พยาบาลป.โท/เฉพาะทาง 25 ท่าน ป.เอก 1 ท่าน / กำลังศึกษา 1 ท่าน

12 7. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
ด้านการติดตามภายหลังการบำบัด ไม่สามารถติดตามผู้ป่วยได้ครบถ้วน ข้อเสนอแนะ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 วางแผนพัฒนาระบบติดตามในชุมชน ดังนี้ 1.ทุกอำเภอทำความเข้าใจกับผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการติดตามดูแล 2.การติดตามผลการบำบัดรักษา โดยหน่วยงานสาธารณสุข 3. การติดตามช่วยเหลือด้านครอบครัว /การศึกษา/การส่งเสริมอาชีพ โดย อำเภอส่งต่อให้ท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาครอบครัวประจำตำบล 4. แบ่งฐานการติดตาม เป็น1. ชุมชน 2. สถานศึกษา 3. สถานประกอบการ

13 8. ความต้องการในการสนับสนุนเพิ่มเติม
- สถานที่รับบำบัดผู้ป่วยสมัครใจ ที่มีอาการรุนแรง เช่น ส่งเข้าค่ายทหารได้ - อุปกรณ์/เครื่องมือตรวจยืนยันที่มีมาตรฐาน สำหรับ โรงพยาบาลทั่วไปที่ต้องรับตรวจยืนยันหายาบ้า ในปัสสาวะ - จัดเพิ่มสถานที่รับตรวจยืนยันหายาบ้าโดยเฉพาะ เพื่อลดปริมาณงานของโรงพยาบาล

14 9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- การปรับฐานคิด ของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ ประชาชนทุกภาคส่วน ว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องทุกมิติ ทั้ง ด้านบุคคล ตัวยา และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเป็นหน้าที่ของทุกท่าน ทุกครอบครัวต้องร่วมมือกันป้องกันแก้ไข

15 10.ปัจจัยความสำเร็จ ผู้นำ / ผู้บริหาร การบริหารจัดการ TEAM

16 ฝนให้ความชุ่มช่ำกับผืนดินอย่างไร
คุณคือคนสำคัญ สวัสดี เมตตาจิต...ก็นำความสุขใจมาให้เราเช่นเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบริการการบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพยาเสพติดจังหวัดสิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google