งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของ โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของ โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของ โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 ( พ. ศ. 2556) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 มีนาคม 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. เพิ่มเติมบทนิยามต่อจากบทนิยามคำว่า “ ประตูระบายน้ำในแม่น้ำสายหลัก ” ในข้อ 2 แห่ง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของ โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลง วันที่ 24 เมษายน 2555 ด้วยข้อความดังต่อไปนี้ “ อุตสาหกรรมเหล็ก หรือเหล็กกล้า ” หมายความว่า กลุ่ม 1 เหล็กขั้นต้นหรือเหล็กขั้นกลาง โดยเป็น โครงการหรือกิจการที่มีการถลุง หลอม หล่อ

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ กลุ่ม 2 เหล็กขั้นปลาย ได้แก่ โครงการหรือกิจการ ที่มี 2.1 การรีดเหล็ก (Rolling) ทั้งการรีดร้อนและรีด เย็น ยกเว้นการรีดขึ้นรูปเย็น (cold roll forming) และการรีดปรับสภาพผิว (skin-pass หรือ temper rolling) 2.2 การทุบขึ้นรูปร้อน (Hot Forging) 2.3 การเคลือบผิว ของอุตสาหกรรมเหล็ก หรือ เหล็กกล้า ( ทั้งกรรมวิธีจุ่มด้วยโลหะหลอมเหลว กรรมวิธีทางไฟฟ้า กรรมวิธีทางเคมี กรรมวิธีทาง ไฟฟ้าเคมี ) 2.4 การหล่อเหล็กรูปพรรณ (Ferrous metal foundries)

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  2. ยกเลิกความในช่อง ขนาด ลำดับที่ 14 ใน เอกสารท้ายประกาศ 3 แห่งประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่ง ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 24 เมษายน 2555 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  แจ้งเพื่อทราบ

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของ โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google