งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ฟอกซ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ฟอกซ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ฟอกซ์
โดย นายชาญชัย หาญสีนาด นักศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนคณิตศาสตร์

2 การพัฒนาหลักสูตรของ ฟอกซ์

3 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ฟอกซ์ ที่มา:ปรับปรุงมาจาก แก้วตา คณะวรรณ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ฟอกซ์ ที่มา:ปรับปรุงมาจาก แก้วตา คณะวรรณ.2524:112

4 อ้างอิง แก้วตา คณะวรรณ.(2524).หลักการของหลักสูตร.(พิมพ์ครั้งที่2).ขอนแก่น:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อุดม เชยกีวงศ์.(2545).ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนรู้.กรุงเทพฯ:กรุงธนพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร.[ม.ป.ป.]สืบค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2556, จาก


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ฟอกซ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google