งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Relational Algebra. Traditional set Operator Union Intersection Difference Cartesian product.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Relational Algebra. Traditional set Operator Union Intersection Difference Cartesian product."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Relational Algebra

2 Traditional set Operator Union Intersection Difference Cartesian product

3 Special relational operators Restric (or select) Project Join divide

4 EXAMPLE STUDENT StudNo Name DeptCode S0001 สมศรี D001 S0002 สมศักดิ์ D001 S0003 สมถวิล D002 S0004 สมปารถนา D002 Department DeptCode DeptName D001 ชีววิทยา D002 คอมพิวเตอร์

5 Restrict (Select)  Dept=’D002’ Student D002 StudNo Name DeptCode S0003 สมถวิล D002 S0004 สมปารถนา D002

6 Project  Name Student NAME สมศรี สมศักดิ์ สมถวิล สมปารถนา

7 Product (X) ABCABC XYXY AABBCCAABBCC XYXYXXXYXYXX Product

8 Student X Department StudNo Name DeptCode DeptCode DeptName S0001 สมศรี D001 D001 ชีววิทยา S0002 สมศักดิ์ D001 D001 ชีววิทยา S0003 สมถวิล D002 D001 ชีววิทยา S0004 สมปารถนา D002 D001 ชีววิทยา S0001 สมศรี D001 D002 คอมพิวเตอร์ S0002 สมศักดิ์ D001 D002 คอมพิวเตอร์ S0003 สมถวิล D002 D002 คอมพิวเตอร์ S0004 สมปารถนา D002 D002 คอมพิวเตอร์

9 Union

10 Math_c lub Computer_club Math_club U Computer_club FirstName LastName ดวงใจสุขสำราญ มารีมีตา โจมขอนแก่น สมศักดิ์มีโชค กานดาสุขดี FirstName LastName มารีมีตา อรัญขอนแก่น ดวงใจสุขสำราญ สมพรมีโชค กานดาสุขดี FirstNameLastName ดวงใจสุขสำราญ มารีมีตา อรัญขอนแก่น โจมขอนแก่น สมศักดิ์มีโชค สมพรโชคดี กานดาสุขดี

11 Intersection FirstName LastName ดวงใจ สุขสำราญ มารี มีตา กานดา สุขดี Math_club  Computer_club

12 Difference Math_club - Computer_club FirstName LastName โจม ขอนแก่น สมศักดิ์ มีโชค

13 Natural (Join) A1 A2 A3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 Natural Join

14 StudNo Name DeptCode DeptCode DeptName S0001 สมศรี D001 D001 ชีววิทยา S0002 สมศักดิ์ D001 D001 ชีววิทยา S0003 สมถวิล D002 D002 คอมพิวเตอร์ S0004 สมปารถนา D002 D002 คอมพิวเตอร์ STUDENT STUDENT.DeptCode = DEPARTMENT.DeptCode DEPARTMENT

15 Divide ABCABC AAABCAAABC XYZXYXYZXY XZXZ a

16 Dividend => student StudNO StudName CourseNumber CourseName 10 สุภาพร 320 212 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 10 สุภาพร 320 312 โครงสร้างข้อมูล 10 สุภาพร 320 315 โปรแกรมระบบ 10 สุภาพร 320 314 ระบบจัดการฐานข้อมูล 20 สุดารัตน์ 320 212 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 30 นนทยา 320 212 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 30 นนทยา 320 312 โครงสร้างข้อมูล 30 นนทยา 320 315 โปรแกรมระบบ 30 นนทยา 320 314 ระบบจัดการฐานข้อมูล Course (divisor) CourseNumber CourseName 320 212 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 320 312 โครงสร้างข้อมูล 320 314 ระบบจัดการฐานข้อมูล 320 315 โปรแกรมระบบ

17 StudNo StudName 10 สุภาพร 30 นนทยา เอาเฉพาะคอลัมน์ที่ไม่มีใน dividend เท่านั้นและ ต้องตรงกับ divisor และต้องไม่ซ้ำกันด้วย

18 OPERATIONS of Relational Algebra Operation PurposeNotation SELECTSelects all tuples that satisfy the selection condition from a relation R. σ ( R) UNION Produces a relation that includes all the tuples in R1 or R2 or both R1 and R2; R1 and R2 must be union compactable R1 U R2 JoinProduces all combinations of tuple from R1 and R2 that satisfy a join condition with only equality comparisons R1 (join cond.) R2 PROJECTProduces a new relation with only some of attributes of R, and removed duplicate tuples.  (R)

19 OPERATIONS of Relational Algebra (cont.) Operation PurposeNotation INTERSECTI ON Produces a relation that includes all the tuples in both R1 and R2; R1 and R2 must be union compatible R1  R2 DIVISION Produces a relation R(X) that includes all tuples t[X] in R1[Z] that appear in combination with every tuple from R2(Y), where Z = X U Y. R1 ÷ R2 CATESIAN Produce Produces a relation that has the attributes of R1 and R2 and includes as tuples all possible combinations of tuples from R1 to R2 R1 X R2 DIFFERENCEProduces a relation that includes all the tuples in R1 that are not in R2; R1 and R2 must be union compatible R1-R2

20 Additional Relational Operation Aggregate Functions and Grouping


ดาวน์โหลด ppt Relational Algebra. Traditional set Operator Union Intersection Difference Cartesian product.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google