งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา, รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ที่ปรึกษาโครงการฯ โครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ ( แบ่งเป็น 4 กิจกรรมหลัก ) เกษตร สหกรณ์ โภชนาการ สุขภาพ -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้อำนวยการสถานศึกษา, รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ที่ปรึกษาโครงการฯ โครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ ( แบ่งเป็น 4 กิจกรรมหลัก ) เกษตร สหกรณ์ โภชนาการ สุขภาพ -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้อำนวยการสถานศึกษา, รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ที่ปรึกษาโครงการฯ โครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ ( แบ่งเป็น 4 กิจกรรมหลัก ) เกษตร สหกรณ์ โภชนาการ สุขภาพ - กิจกรรม ส่งเสริม การเกษตร เพื่อการ เรียนรู้ - โครงการ กิจกรรม ส่งเสริม สหกรณ์ใน โรงเรียน - โครงการ พัฒนา คุณภาพ อาหาร กลางวัน และ สุขาภิบาล อาหาร - โครงการเด็กไทย ไร้พุง - กิจกรรมเฝ้าระวัง สุขภาพและภาวะ ทุพโภชนาการ - กิจกรรมกีฬาเพื่อ สุขภาพ - กิจกรรมคุ้มครอง สิทธิผู้บริโภค - กิจกรรมโรงเรียน ปลอดยาเสพติด - โครงการเด็กไทย ไร้พุง - กิจกรรมเฝ้าระวัง สุขภาพและภาวะ ทุพโภชนาการ - กิจกรรมกีฬาเพื่อ สุขภาพ - กิจกรรมคุ้มครอง สิทธิผู้บริโภค - กิจกรรมโรงเรียน ปลอดยาเสพติด

3

4 5 สร้าง สร้างความ ตระหนัก สร้าง แรงจูงใจ สร้างการมี ส่วนร่วม สร้าง ทีมงาน สร้างขวัญ กำลังใจ

5 สร้างความ ตระหนัก

6 สร้าง แรงจูงใจ

7 สร้างการมี ส่วนร่วม

8 สร้าง ทีมงาน

9 สร้างขวัญ กำลังใจ

10

11


ดาวน์โหลด ppt ผู้อำนวยการสถานศึกษา, รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ที่ปรึกษาโครงการฯ โครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ ( แบ่งเป็น 4 กิจกรรมหลัก ) เกษตร สหกรณ์ โภชนาการ สุขภาพ -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google