งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 57 และ เมื่อวันที่ 18 ก.พ.58

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 57 และ เมื่อวันที่ 18 ก.พ.58"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 57 และ เมื่อวันที่ 18 ก.พ.58
ได้กำหนดเป้าหมายการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 เพื่อกระตุ้น ระบบเศรษฐกิจของชาติ(โดยเฉพาะงบลงทุนซึ่งได้แก่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2558 รวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไป ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศฯ) ดังนี้ ต้องก่อหนี้ผูกพันหรือ(ทำสัญญาแล้ว)ภายใน 31 มี.ค. 2558 ต้องการเบิกจ่ายสิ้นไตรมาสที่ 2 ให้ได้ งบลงทุน = 55% งบภาพรวม = 55%

2 2. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แยกเป็นรายไตรมาสได้ ดังนี้ หน่วย:ล้านบาท ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 เป้าหมายการเบิกจ่ายรวม ปี 58ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 32 23 21 เป้าหมายการเบิกรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 29 26 19 14 (2) เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมปี 57 ประมาณร้อยละ 95 เป้าหมายการเบิกรายจ่ายลงทุนประมาณร้อยละ 82

3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
1.เตรียมการ การซื้อ/จ้าง 5วิธี 2. รายงานขออนุมัติ 4.บริหารสัญญา 3. ดำเนินการ

4 กระบวนการจัดซื้อจดจ้าง
ที่ ขั้นตอนที่สำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ(วัน) หมายเหตุ 1 ขั้นตอนเตรียมการ 1.1 กำหนด spec/ขอบเขตงาน/จัดเตรียมเอกสารการประมูล เช่น แบบแปลน ประกาศ คำสั้ง 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.3 คณะกรรมการฯคำนวณราคากลาง 3-5 1-2 3-7 ขึ้นอยู่กับเงินค่าก่อสร้าง

5 กระบวนการจัดซื้อจดจ้าง(ต่อ)
ที่ ขั้นตอนที่สำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ(วัน) หมายเหตุ 2 ขั้นตอนการจ้าง/จ้าง -ทำรายงานขอซื้อ/จ้าง จนถึงได้ตัวผู้เสนอราคาต่ำสุด (1) ตกลงราคา (2) สอบราคา (3) ประกวดราคา/e-Auction (4) พิเศษ (5) กรณีพิเศษ 3-5 20-22 28-38 7-10 ไม่รวมระยะเวลาตามข้อ 1 ไม่รวมระยะเวลาขออนุมัติ ผวจ/นอภ.ตามประกาศ คสช.ฉบับ 104/2557

6 กระบวนการจัดซื้อจดจ้าง(ต่อ)
ที่ ขั้นตอนที่สำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ(วัน) หมายเหตุ 3 ขั้นตอนบริหารสัญญา 3.1 เรียกมาทำสัญญา 3.2 เริ่มลงมือทำงาน 3.3 ตรวจรับ (1) ตรวจรับพัสดุ (2) ตรวจรับการจ้าง ไม่เกิน 7 ถัดจากวันลงนาม วันที่ผู้ขายส่งมอบ 3-5

7 ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี(ทุกขั้นตอน)
ที่ ขั้นตอนที่สำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ(วัน) หมายเหตุ 1 2 4 5 ตกลงราคา สอบราคา พิเศษ กรณีพิเศษ 3-5 25-36 7-10 เป็นระยะเวลาโดยประมาณ ไม่รวมระยะเวลาขออนุมัติ ผวจ./นอภ.ตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 104/2557

8 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา
งานซื้อ/จ้างทั่วไป งานก่อสร้าง กำหนด SPEC+(สืบราคาท้องตลาด(1-2 วัน) กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง(3-7 วัน) จัดทำรายงานขออนุมัติ/ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้ง คกก.(3-5 วัน) ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้จัดซื้อ/จ้าง (1-2 วัน) เผยแพร่การประกาศ/ขายแบบ/ยื่นซองสอบราคา/ดูสถานที่ (10 วัน)* คกก.เปิดซองสอบราคาพิจารณาผล(3-5 วัน) ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ+เรียกทำสัญญา (5-7 วัน) รวมระยะเวลาสอบราคาประมาณ วัน หมายเหตุ*ระยะเวลาตามที่ระเบียบกำหนด

9 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำประมูลซื้อซื้อ/จ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)
กำหนด SPEC/สืบราคา/กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (3-7 วัน) ติดต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์เสนอค่าใช้จ่ายในการจัดประมูล (1-3 วัน) รายงานขออนุมัติซื้อ/จ้าง/ทำประกาศเชิญชวน/ทำคำสั่งแต่งตั้ง คกก.(3-5 วัน) ประกาศประมูลซื้อ/จ้าง และขายเอกสาร (7 วันทำการ)* ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค(ห่างจากวันขายแบบวันสุดท้ายไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ)* คกก.E-Auction ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศนายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (3-5 วัน)

10 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำประมูลซื้อซื้อ/จ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)(ต่อ)
ผู้ให้บริการตลาดกลางจัดอบรมให้แก่ผู้ที่มีสิทธิเสนอราคา(1-3 วัน) ประมูลซื้อ/จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ห่างจากวันยื่นซองเทคนิคไม่น้อยกว่า วัน* ( นาที) คกก.สรุปผลเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง (1-3 วัน) ผู้สั่งซื้อสั่งจ้างอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง (1-3 วัน) ทำสัญญา (5-7 วัน) รวมระยะเวลาe-Aution ประมาณ วัน หมายเหตุ*ระยะเวลาตามที่ระเบียบกำหนด

11 ปฏิทินการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 การจัดสรร ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 รวม วันที่โอนจัดสรร วันที่ 23 ก.ย.57 วันที่ 16 ม.ค.58 แจ้งใบงวดเงิน วันที่ 26 พ.ย.57 งบประมาณ(ล้านบาท) 25,597 4,580 30,177 จำนวนโครงการ 11,262 2,273 13,535

12 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนที่สำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ 1.ขั้นตอนการเตรียมการ 1.1 กำหนด SPEC/ขอบเขตงาน/จัดเตรียมเอกสาร 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.3 คณะกรรมการฯคำนวณราคากลาง 3-5 1-2 3-7

13 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง(ต่อ)
ขั้นตอนที่สำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ 2.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (1) ตกลงราคา (2) สอบราคา (3) ประกวดราคา/e-Auction (4) พิเศษ (5) กรณีพิเศษ 3-5 20-22 28-38 7-10

14 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง(ต่อ)
ขั้นตอนที่สำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ 3. ขั้นตอนการบริหารสัญญา 3.1 เรียกมาทำสัญญา 3.2 เริ่มลงมือทำงาน 3.3 ตรวจรับ - ตรวจรับพัสดุ - ตรวจรับการรับจ้าง ไม่เกิน 7 วัน ถัดจากวันลงนาม วันที่ผู้ขายส่งมอบ วันที่ส่งมอบ 7-10

15 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558)

16 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558)


ดาวน์โหลด ppt มติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 57 และ เมื่อวันที่ 18 ก.พ.58

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google