งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2557
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) การจัดทำหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2557

2 วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจาก การเบิกจ่าย ในระบบ KKUFMIS
Contents วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจาก การเบิกจ่าย ในระบบ KKUFMIS

3 วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย
1.เข้าระบบ KKUFMIS เลือกเมนู มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเลือก กลุ่มงบประมาณ(ระบบงบประมาณ)

4 วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย
Contents

5 วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย
2.จากนั้นคลิกเลือกเมนู เบิกจ่ายงบประมาณ

6 วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย
Contents

7 วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย
3.คลิกเลือกเมนู บันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย

8 วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย
Contents

9 วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย
4.เมื่อคลิกเลือกแล้วจะปรากฏ หน้าจอดังต่อไปนี้

10 วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย
Contents

11 วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย
5.โดยให้กรอกรายละเอียดดังนี้ เลขที่ใบเบิก : กำหนดเป็นตัวเลข 10 หลัก โดยให้ 2-3 หลักแรกเป็นรหัสคณะตามด้วย T (Tax) และ ปีภาษี (พ.ศ.) และใส่ตัวเลขที่เหลือ ให้ครบ 10 หลัก ตัวอย่างเช่น 02T หรือ 052T เป็นต้น

12 วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย
วันที่ใบเบิก : ให้ใช้วันที่สุดท้ายของปี คือ วันที่ 31 ธันวาคม วันที่จ่าย : ให้ใช้วันที่สุดท้ายของปี คือ วันที่ 31 ธันวาคม เรื่อง : ให้บันทึกโดยใช้ข้อความว่า “เงินเดือน/ ค่าจ้าง ปี ………….. (ปีภาษี)” เช่น เงินเดือน/ ค่าจ้าง ปี 2557

13 วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย
แหล่งเงิน : ให้เลือกแหล่งเงินเป็น “เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ใช้รหัส 2 ประเภทการหัก : เลือกรหัส 01 ภาษี หัก ณ ที่ จ่าย (กรณีจ่ายเงิน) ประเภทภาษี : เลือกรหัส I บุคคลธรรมดาระบุ จำนวนภาษีได้ บาท *รหัสเงินได้ : เลือกรหัส 1 เงินเดือน,ค่าจ้าง

14 วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย
Contents

15 วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย
6.เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กด เพื่อบันทึกข้อมูล

16 กรณี การเบิกเงินเดือน/ค่าจ้าง ล่วงล้ำ
วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษี จากการเบิกจ่ายในระบบ KKUFMIS กรณี การเบิกเงินเดือน/ค่าจ้าง ล่วงล้ำ Contents

17 วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย
1.เข้าระบบ KKUFMIS บันทึกข้อมูลการ เบิกเงินเดือน/ค่าจ้าง ที่ล่วงล้ำไป ที่เมนู “บันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย” โดยกำหนดเลขที่ใบเบิกและทำการบันทึก ข้อมูลเงินเดือน/ค่าจ้าง เป็นตัวเลขติดลบ

18 วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย
กรณีการเบิกเงินเดือน/ค่าจ้างล่วงล้ำ

19 รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)
Contents รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)

20 รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)
1.เข้าระบบ KKUFMIS เลือกเมนู มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ เลือกเมนู กลุ่มการเงิน

21 รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)
Contents

22 2.จากนั้นคลิกเลือกเมนู ระบบงานรับ/จ่ายเงิน
รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี) 2.จากนั้นคลิกเลือกเมนู ระบบงานรับ/จ่ายเงิน

23 รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)
Contents

24 รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)
3.คลิกเลือกเมนู รายงาน

25 รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)
Contents

26 รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)
4.คลิกเลือกเมนู รายงานอื่นๆ และคลิกเลือก รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)

27 รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)
Contents

28 5.จะปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้
รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี) 5.จะปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้

29 รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)
Contents

30 รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)
6.โดยให้กรอกรายละเอียดดังนี้ *ประจำปี : ให้ใส่ปีภาษี ที่ต้องการพิมพ์รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี) เช่น 2557

31 รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)
*ประจำเดือน : ให้ใส่รหัส ตั้งแต่ 1 ถึง 12 หมายถึง ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม *แหล่งเงิน : ให้ใส่รหัส ตั้งแต่ 0 ถึง 5 หมายถึง ตั้งแต่งบกลาง,เงินแผ่นดิน ถึง เงินนอกงบประมาณโครงการพิเศษ

32 รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)
*รหัสคณะ/หน่วยงาน : ให้เลือกรหัสคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่ ถึง คลีนิก หมายถึง ตั้งแต่สำนักงาน อธิการบดี ถึง หน่วยจ่ายกลาง เพื่อทำการพิมพ์รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)

33 รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)
จุดส่งภาษี : ไม่ต้องใส่ข้อมูล เลขประจำตัว : ให้เลือกใส่เลขประจำตัว(เลขที่บัตรประชาชน) เพื่อพิมพ์รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี) เป็นรายบุคคล

34 รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)
Contents

35 รายงานตรวจสอบ ภงด.1 รายบุคคลสิ้น(เดือน/ปี)
7. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้สั่ง VIEW เพื่อดูข้อมูล

36 การพิมพ์หนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบ KKUFMIS
Contents การพิมพ์หนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบ KKUFMIS

37 1.เข้าระบบ KKUFMIS เลือกเมนู มหาวิทยาลัยขอนแก่น

38 การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบ KKUFMIS
Contents

39 2.เลือกเมนู กลุ่มการเงิน แล้วคลิกเลือกเมนู ระบบงานรับ/จ่ายเงิน
การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบ KKUFMIS 2.เลือกเมนู กลุ่มการเงิน แล้วคลิกเลือกเมนู ระบบงานรับ/จ่ายเงิน

40 การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบ KKUFMIS
Contents

41 3.จากนั้นคลิกเลือกที่เมนู รายงาน
การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบ KKUFMIS 3.จากนั้นคลิกเลือกที่เมนู รายงาน

42 การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบ KKUFMIS
Contents

43 การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบ KKUFMIS
4.จากนั้นคลิกเลือกที่เมนู รายงานอื่นๆ และเลือกเมนู หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

44 การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบ KKUFMIS
Contents

45 5.จะปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้ โดยให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบ KKUFMIS 5.จะปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้ โดยให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

46 การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(50 ทวิ) KKUFMIS
Contents

47 ใส่ปีภาษีที่ต้องการพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบ KKUFMIS ใส่ปีภาษีที่ต้องการพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ระบุคณะ/หน่วยงาน ระบุจุดส่งภาษี

48 ใส่รหัสบุคลากร**กรณีที่ต้องการพิมพ์เป็นรายบุคคล**
การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบ KKUFMIS ใส่รหัสบุคลากร**กรณีที่ต้องการพิมพ์เป็นรายบุคคล** ระบุชื่อผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมทั้งระบุตำแหน่ง ใส่วัน/เดือน/ปี ที่พิมพ์หนังสือรับรอง

49 การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบ KKUFMIS
7.เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้คลิกที่ VIEW เพื่อสั่งพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

50 การพิมพ์หนังสือรับรอง ประกันสังคมประจำปี ในระบบ KKUFMIS
Contents การพิมพ์หนังสือรับรอง ประกันสังคมประจำปี ในระบบ KKUFMIS

51 1.เข้าระบบ KKUFMIS เลือกเมนู มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มการเงิน และเลือกเมนู ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน

52 การพิมพ์หนังสือรับรองประกันสังคม ในระบบ KKUFMIS
Contents

53 การพิมพ์หนังสือรับรองประกันสังคม ในระบบ KKUFMIS
2.คลิกเลือกเมนู รายงาน

54 3. คลิกเลือกเมนู รายงานประจำปี
การพิมพ์หนังสือรับรองประกันสังคม ในระบบ KKUFMIS 3. คลิกเลือกเมนู รายงานประจำปี

55 4. คลิกเลือกเมนู หนังสือรับรองประกันสังคมประจำปี
การพิมพ์หนังสือรับรองประกันสังคม ในระบบ KKUFMIS 4. คลิกเลือกเมนู หนังสือรับรองประกันสังคมประจำปี

56 5.จะปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้ โดยให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
การพิมพ์หนังสือรับรองประกันสังคม ในระบบ KKUFMIS 5.จะปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้ โดยให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

57 การพิมพ์หนังสือรับรองประกันสังคม ในระบบ KKUFMIS
Contents

58 ใส่ปีที่ต้องการพิมพ์หนังสือรับรองประกันสังคม
การพิมพ์หนังสือรับรองประกันสังคม ในระบบ KKUFMIS ใส่ปีที่ต้องการพิมพ์หนังสือรับรองประกันสังคม ระบุคณะ/หน่วยงาน ใส่รหัสบุคลากร**กรณีที่ต้องการพิมพ์เป็นรายบุคคล** ระบุชื่อผู้มีหน้าที่นำส่งเงินประกันสังคม พร้อมทั้งระบุตำแหน่ง

59 การพิมพ์หนังสือรับรองประกันสังคม ในระบบ KKUFMIS
6.เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้คลิกVIEW เพื่อทำการพิมพ์หนังสือรับรองประกันสังคมประจำปี

60 การพิมพ์หนังสือรับรอง เงินบำนาญ/เงินบำเหน็จรายเดือน
Contents การพิมพ์หนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินบำนาญ/เงินบำเหน็จรายเดือน

61 3.3.2 ขั้นตอนการพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินบำนาญ
1) เข้าเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง แล้วจะปรากฏหน้าจอด้านล่าง 2)เลือก คลิกที่ “บำเหน็จบำนาญ/บำเหน็จค้ำประกัน”

62 จะปรากฏจอด้านล่างแล้วเลือกคลิก“การบริการด้านข้อมูล”

63 3)จะปรากฏจอด้านล่างแล้วเลือกคลิก“หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย”

64 4)พิมพ์ “เลขบัตรประจำตัวประชาชน” ในช่อง แล้ว คลิกปุ่ม “ค้นหา”

65 5)จะปรากฏหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย แล้วสั่งพิมพ์โดยคลิกรูปเครื่องพิมพ์

66 การขอใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. กรณีสูญหาย
Contents การขอใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. กรณีสูญหาย

67 การขอใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.กรณีสูญหาย
1.เข้าไปที่เว็บไซต์ “กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ” และ คลิกที่ไอคอน MCS WEB ที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอ

68 การขอใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.กรณีสูญหาย
Contents

69 2.คลิกที่คำว่า “สมาชิก” เมนูด้านบนของหน้าจอ
การขอใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.กรณีสูญหาย Contents 2.คลิกที่คำว่า “สมาชิก” เมนูด้านบนของหน้าจอ

70 การขอใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.กรณีสูญหาย
Contents

71 3.คลิกที่คำว่า “แบบฟอร์มและใบคำร้อง”
การขอใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.กรณีสูญหาย 3.คลิกที่คำว่า “แบบฟอร์มและใบคำร้อง”

72 4.คลิกที่ “แบบฟอร์มและใบคำร้องอื่นๆ”
การขอใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.กรณีสูญหาย 4.คลิกที่ “แบบฟอร์มและใบคำร้องอื่นๆ”

73 การขอใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.กรณีสูญหาย
5.จะปรากฏหน้าจอ แบบฟอร์มและใบคำร้องอื่นๆ ให้เลือกคลิกที่ “ใบคำร้องขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับ ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. (แบบ กบข.021)”

74 การขอใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.กรณีสูญหาย

75 ใบคำร้องขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับใบแจ้งยอดเงิน สมาชิก กบข.
การขอใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.กรณีสูญหาย กรอกข้อมูลใน ใบคำร้องขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับใบแจ้งยอดเงิน สมาชิก กบข. (แบบ กบข.021)

76 ตัวอย่างแบบฟอร์มใบคำร้อง(แบบ กบข.021)

77 7. เมื่อกรอกข้อมูลในแบบคำร้อง
การขอใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.กรณีสูญหาย 7. เมื่อกรอกข้อมูลในแบบคำร้อง (แบบ กบข.021) ให้ส่ง fax แบบคำร้องดังกล่าวไปที่เบอร์ กบข.จะดำเนินการเกี่ยวกับการ ส่งใบแจ้งยอดของสมาชิกให้ ภายใน 1-2 สัปดาห์

78 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ ยอดเงินในใบแจ้งยอดของ กบข.
การขอใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.กรณีสูญหาย หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ ยอดเงินในใบแจ้งยอดของ กบข. กรุณาติดต่อ call center 1179

79 ที่ https://finance.kku.ac.th/
download เอกสาร ที่ https://finance.kku.ac.th/ ส่วนให้บริการ : ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม

80 Thank you! Contact Address: งานเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง กองคลัง มข.
Tel: ต่อ 40158,40179 (https://finance.kku.ac.th/)


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google