งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM for Innovation and Change 24-25 November 2004 IMPACT Muang Thong Thani, Pakkred, Nonthaburi, Thailand นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM for Innovation and Change 24-25 November 2004 IMPACT Muang Thong Thani, Pakkred, Nonthaburi, Thailand นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM for Innovation and Change 24-25 November 2004 IMPACT Muang Thong Thani, Pakkred, Nonthaburi, Thailand นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งจากสไลด์การนำเสนอ เรื่อง การจัดการความรู้ ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

2 KM & Quality Improvement Process Knowledge Capture Develop Idea Disseminate Implement Sharing Literature Study visit Consultant Experience

3 เรื่องที่ต้องดำเนินการในการจัดการ ความรู้ 1. การแลกเปลี่ยนความรูและ best practice 2. การปลูกฝงความรับผิดชอบตอการแลกเปลี่ยน เรียนรู 3. การทบทวนความรูจากประสบการณ / การทํางาน และนํามาใช้ 4. การฝงความรูลงในบริการหรือการทํางาน 5. การผลิตความรูจากการทํางานในองคกรและมี การสื่อสาร 6. การนําความรูไปสูนวตกรรม 7. การทําผังเครือขายผูเชี่ยวชาญ 8. การทําฐานขอมูลความรูของลูกคาและเอามาใช ประโยชน์ 9. การวัดคุณคาและมูลคาของความรู 10. การยกระดับ intellectual asset

4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต้องชัด – ชัดในประเด็นที่อยากรู้ – ชัดในประเด็นที่จะแลกเปลี่ยน ต้องต่าง – เรื่องเดียวกันอาจจะมีประสบการณ์จากการ ทำงานที่แตกต่างกัน ต้องเจาะลึก – เพื่อให้เข้าใจบริบท วิธีคิด เทคนิค ความสัมพันธ์ของวิธีการกับผลลัพธ์

5 Context Scoring Guideline Critical Issues Experience Sharing Concept Application ประเด็นสำคัญคืออะไร การพัฒนาส่วนใหญ่ติดอยู่ตรงขั้นตอนไหน อยากรู้เรื่องอะไร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด / หลักการสำคัญ ( ขุมทรัพย์ความรู้ ) ประยุกต์ใช้ การสร้างขุมทรัพย์ความรู้

6 ค้นหาประเด็นใคร่รู้ อะไรคือ Critical Issue สำหรับเรา ( ระบุลักษณะของปัญหา / ประเด็นให้ ชัดเจน ) – ความยากลำบากในการดำเนินการ – ผลลัพธ์ที่ยังไม่เป็นที่พึงพอใจ – กรอบมาตรฐาน ตั้งคำถามเจาะลึก – คำถามเชิงกระบวนการ ( ทำอย่างไร ) – คำถามเพื่อค้นหาบริบท ( ทำไมจึงทำ อย่างนั้น ) – คำถามเพื่อค้นหาปัจจัยเอื้อ ( อะไรที่ทำ ให้ประสบความสำเร็จ )

7 การบอกเล่าเรื่องราวเพื่อสร้าง ขุมทรัพย์ความรู้ ควรมีตัวละคร “ คุณหมอจึงไปถามพยาบาลที่รับผิดชอบงานควบคุม กามโรคว่าทำอะไรกับชุมชน ” ควรมีบริบท “ ช่วงนั้นเป็นช่วงที่รัฐบาลปราบปรามยาเสพติดอย่าง จริงจัง ควรมีคำพูด ความคิดเห็น การกระทำ ที่เกิดขึ้น จริง “ คนไข้ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปเยี่ยมบ้าน เพราะจะถูกตั้ง ข้อสงสัยว่าคนบ้านนี้ป่วยเป็นอะไร ถ้าชาวบ้านด้วยกันไปเยี่ยมเขาจะไม่ สงสัย ” ควรบอกเล่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น “ เมื่อสองสามปี ก่อนเราจะมีผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งมี opportunistic infection ติด ward อยู่ ตลอด แต่ตอนนี้ไม่มีเลย เพราะคนไข้ได้รับยาอย่างสม่ำเสมอ สามารถดูแล ตนเองได้ดีขึ้น ไปทำงานหาเงินได้ ” ควรบอกปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา ต่างๆ “ จัดกิจกรรมออกกำลังแอโรบิคไปได้ระยะหนึ่ง ผู้นำศาสนาออกมา วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสม ควรตอบคำถาม “ ทำไม ” สำหรับสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว “ ถ้าเรามีแต่ให้ความรู้ แต่ไม่มีกิจกรรมให้สมาชิกกลุ่มทำร่วมกัน ไม่ช้ากลุ่มก็ จะค่อยๆ สลายตัวไป เราจึงสนับสนุนให้ทำกิจกรรมหารายได้ ”

8 แลกเปลี่ยนเรียนรู้จบ แล้วจะทำงานร่วมกันต่ออย่างไร Learn & Gain From Success (Conscious Copying) –Set up collaborating team by specific issues –Share with each other & get opinion from invited expert –Identify champion –Develop tools for self assessment & monitoring Check list on good practice (the must & the should) Performance indicators –Self assessment & indicator monitoring –Comparative analysis –Learn different approaches –Further improve & extend to community level Individual Project -> Learn & Gain Provincial Collaborative Improvement Project

9 Lesson Learned More Confidence in the Following Concepts –Ideal principles may make it difficult for the beginners, but make the program sustainable –Knowledge come from people People may have different capability for knowledge creation, but equal opportunity to share data that lead to knowledge –Continuity is a key for knowledge accumulation & expansion –Response to the uncertainty and ill-defined condition indicates organizational capability for KM –Quality is a voluntary process, authority prohibit learning and quality improvement


ดาวน์โหลด ppt KM for Innovation and Change 24-25 November 2004 IMPACT Muang Thong Thani, Pakkred, Nonthaburi, Thailand นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google