งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อควรคิดในการใช้สื่อการ เรียนการสอนหลักการใช้สื่อ การสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อควรคิดในการใช้สื่อการ เรียนการสอนหลักการใช้สื่อ การสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อควรคิดในการใช้สื่อการ เรียนการสอนหลักการใช้สื่อ การสอน

2 ข้อควรคิดในการใช้สื่อการ เรียนการสอน 1 1. สื่อการเรียนการสอนไม่สามารถ ใช้ได้ทุกจุดประสงค์ 2. ควรใช้สื่อการสอนให้เหมาะสม กับจุดประสงค์ 3. ผู้ใช้สื่อจะต้องคุ้นเคยกับเนื้อหา และวิธีการเสนอของสื่อชนิดนั้นๆ 4. สื่อการเรียนการสอนจะต้อง เหมาะสมกับวิธีสอนและกิจกรรมที่ ใช้ในการเรียนการสอน

3 ข้อควรคิดในการใช้สื่อการ เรียนการสอน 5. สื่อการเรียนการสอนจะต้องเหมาะสมกับ สมรรถภาพ และวิธีการเรียนของผู้เรียน 6. สื่อการเรียนการสอนจะต้องให้ความเป็น รูปธรรม

4 7. ควรจัดสิ่งแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ให้เหมาะสม 8. ควรทดลองใช้สื่อการเรียนการสอนก่อนใช้ และควรมีคู่มืออธิบายการใช้สื่อที่ชัดเจน ข้อควรคิดในการใช้สื่อการ เรียนการสอน

5 ภายหลังจากที่ผู้สอนได้เลือกและ ตัดสินใจแล้วว่าจะใช้สื่อประเภท ใดบ้าง ในการสอน เพื่อให้เรียน สามารถเรียนรู้จากการถ่ายทอด เนื้อหาของสื่อนั้นได้ดีที่สุด ผู้สอน จำเป็นต้องมีหลักในการใช้สื่อการ สอนตามลำดับดังนี้

6 หลักการใช้สื่อการเรียน การสอน 1. เตรียมตัวผู้สอน

7 หลักการใช้สื่อการเรียน การสอน 2. เตรียมจัดสภาพแวดล้อม

8 หลักการใช้สื่อการเรียน การสอน 3. เตรียมพร้อมผู้เรียน

9 หลักการใช้สื่อการเรียน การสอน 4. การใช้สื่อ

10 หลักการใช้สื่อการเรียน การสอน 5. การประเมินติดตามผล

11 คำถาม 1. เพื่อให้การสอนแต่ละครั้งมีประสิทธิภาพ ท่านคิดว่าควรมีข้อควรคิดในการใช้สื่อการ เรียนการสอน อย่างไร ก.สื่อการสอนจะต้องให้มีความเป็นรูปธรรม ข.ควรจัดสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก ให้เหมาะสม ค. ควรใช้สื่อการเรียนการสอนที่ไม่เหมาะกับ สมรรถภาพของผู้เรียน ง.ข้อ ก. และข. ถูก

12 คำถาม 2. การทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนโดย การตั้งคำถาม การทดสอบผู้เรียน เป็น หลักการใช้สื่อแบบใด ก.เตรียมพร้อมผู้เรียน ข.การประเมินผล ค.การใช้สื่อ ง.ไม่มีข้อถูก

13 สมาชิกสมาชิก 1. นางสาว ทิพาพรยะคำนะ 535120201 2. นางสาว อาทิตตญาปิติสาร 535120208 3. นางสาว ทิพวรรณขันซ้าย 535120225 4. นางสาว ศุจินันท์คำแปลง 535120229 5. นางสาว พรพิมลหมูสุปปาบ 535120230 6. นางสาว กิตติภาอันพิมพา 535120232


ดาวน์โหลด ppt ข้อควรคิดในการใช้สื่อการ เรียนการสอนหลักการใช้สื่อ การสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google