งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บูรณาการและประยุกต์การใช้ คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บูรณาการและประยุกต์การใช้ คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บูรณาการและประยุกต์การใช้ คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต
อบรมปฏิบัติการ บูรณาการและประยุกต์การใช้ คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน 2 สิงหาคม 2557 ดร.สุวิทย์ บึงบัว สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

2 กิจกรรมที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องดำเนินการต่อไป
1. ขยายผลการอบรมไปสู่ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรที่ได้รับการอบรมจาก สพฐ. กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอน 8 คน (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) ครูที่ดูแลงานด้าน ICT ของโรงเรียน 2 คน 2. ประชุมชี้แจง ผอ.โรงเรียน เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงาน โครงการ OTPC 3. ประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา แบบแท็บเล็ต เช่น สช. ร.ร.สาธิต เป็นต้น กรณีจะส่งครูเข้าร่วมอบรม กับ สพฐ. ต้องเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหารจากต้นสังกัด

3 กิจกรรมที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องดำเนินการต่อไป
4. งบประมาณจัดสรรสำหรับดำเนินการอบรม ดังนี้ สพม. และ สพป.(โรงเรียนขยายโอกาส) จะได้รับงบประมาณ โรงเรียนละ 10,000 บาท จากสูตรคำนวณ จำนวนโรงเรียน x 10,000 บาท เช่น - สพม. เขต ABC มีจำนวนโรงเรียน 100 โรงเรียน จะได้รับงบประมาณ 100 x 10,000 = 1,000,000 บาท - สพป. กขค เขต X มีจำนวนโรงเรียน 30 โรงเรียน จะได้รับงบประมาณ 30 x 10,000 = 300,000 บาท

4 กิจกรรมที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องดำเนินการต่อไป
4. งบประมาณจัดสรรสำหรับดำเนินการอบรม ดังนี้ สูตรการคำนวณมาจาก ค่าใช้จ่ายคายหัวครูโรงเรียนละ 4 คนๆ 2,500 บาท เป็นเงินโรงเรียนละ 10,000 บาท กรณีครูประถมศึกษา (สังกัด สพป.เท่านั้น) ค่าใช้จ่ายคายหัวครูโรงเรียนละ 2 คนๆ 2,500 บาท เป็นเงินโรงเรียนละ 5,000 บาท

5 กิจกรรมที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องดำเนินการต่อไป
4. งบประมาณจัดสรรสำหรับดำเนินการอบรม ดังนี้ กรณีครูประถมศึกษา ค่าใช้จ่ายคายหัวครูโรงเรียนละ 2 คนๆ 2,500 บาท เป็นเงินโรงเรียนละ 5,000 บาท *ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนเงินของ สพฐ. (ภายใน 15 ก.ค.)

6 กิจกรรมที่ สพป.ที่ต้องดำเนินการ
1. ขยายผลการอบรมไปสู่ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา ตามหลักสูตรที่ได้รับการอบรมจาก สพฐ. กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอน ป.3 ทุกคน ครูผู้สอน ป.1 และ ป.2 ที่ยังไม่เคยได้รับการอบรม 2. ประชุมชี้แจง ผอ.โรงเรียน เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงาน โครงการ OTPC 3. ประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา แบบแท็บเล็ต เช่น สช. ร.ร.สาธิต เป็นต้น กรณีจะส่งครูเข้าร่วมอบรม กับ สพฐ. ต้องเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหารจากต้นสังกัด

7 กรุณาตอบแบบสอบถามออนไลน์

8 ดาวน์โหลดไฟล์ *.ppt การอบรม
และคู่มือการอบรม

9 Q & A


ดาวน์โหลด ppt บูรณาการและประยุกต์การใช้ คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google