งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Systems Analysis and Design การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Systems Analysis and Design การวิเคราะห์และออกแบบระบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Systems Analysis and Design การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
แผนการสอน Systems Analysis and Design การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ปีการศึกษา 2553

3 จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
ภาคเรียนที่เปิดสอน ภาคเรียนต้น สถานภาพของรายวิชา วิชาเลือก - CS เงื่อนไขรายวิชา File & DB Management - CS

4 อาจมีนัดหมายเพิ่มเติม / ชดเชย
เวลาเรียน ปกติ WF 8:30 -10:00 ห้อง SC.8505 โครงการพิเศษ MF 10:30-12:00 ห้อง SC.7302 อาจมีนัดหมายเพิ่มเติม / ชดเชย ชั่วโมงที่ขาดสอน

5 คำอธิบายรายวิชา การวิเคราะห์ระบบ กรณีการใช้ ตัวแบบเชิงแนวคิด และพฤติกรรมเชิงระบบ การออกแบบระบบเชิงตรรกะ เชิงกายภาพ วิธีการออกแบบ กรอบงาน ลวดลาย และ การคงรูป วัตถุประสงค์การออกแบบ การออกแบบการโต้ตอบผู้ใช้-คอมพิวเตอร์ การติดต่อผู้ใช้ เออร์โกโนมิคส์ ฐานข้อมูล และข่ายงาน

6 คำอธิบายรายวิชา System analysis: use cases, conceptual models, and system behavior; system design: logical, physical; design methodologies: frameworks, patterns, and persistence; design objectives; human-computer interaction: user interfaces, ergonomics, databases, and networks.

7 วัตถุประสงค์รายวิชา หลักการวิเคราะห์ระบบได้อย่างถูกต้อง
อธิบาย หลักการวิเคราะห์ระบบได้อย่างถูกต้อง ยกตัวอย่างเทคนิคการวิเคราะห์ได้ อธิบายหลักการออกแบบระบบได้ถูกหลักวิธี เขียนตัวอย่างการออกแบบระบบได้ อธิบายข้อดี-ข้อเสียการวิเคราะห์ออกแบบระบบได้

8 หัวข้อเนื้อหาที่สอน บทที่ 1 Review of Software Development
บทที่ 2 Systems Analysis บทที่ 3 Conceptual Models and System Behavior บทที่ 4 Design Methodologies

9 หัวข้อเนื้อหาที่สอน (ต่อ)
บทที่ 5 Human-computer Interaction บทที่ 6 Database and Networks บทที่ 7 Case Studies

10 วัสดุและอุปกรณ์การสอน
เอกสารคำสอนรายวิชา แผ่นใส แผ่นภาพ รูปภาพ ตัวอย่าง ชิ้นส่วนจริงเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนำเสนอเนื้อหาการสอน

11 กิจกรรมและวิธีการสอน
บรรยาย โดยผู้สอน และวิทยากรพิเศษ อภิปรายในชั้นเรียน โดย นักศึกษา รายงานผลที่ศึกษาเพิ่มเติม-สัมมนา โดยนักศึกษา

12 การประเมินผล ทดสอบย่อย 15% อภิปราย 15% รายงาน 10% Midterm 30%
ทดสอบย่อย % อภิปราย % รายงาน % Midterm % Final % รวม % สอบกลางภาค พฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 เวลา 16:30-19:30 น. สอบไล่ พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 16:30-19:30 น.

13 เอกสารอ้างอิง รัชนี กัลยาวินัยและอัจฉรา ธารอุไรกุล การวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่  บริษัท การศึกษาจำกัด กรุงเทพฯ., มปป.

14 เอกสารอ้างอิง อำไพ พรประเสริฐกุล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ พิมพ์ครั้งที่ 3 สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กทม.,

15 เอกสารอ้างอิง โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  ซีเอ็ดยูเคชั่น  กรุงเทพฯ  2545.

16 เอกสารอ้างอิง Bentley, Lonnie D. and  Whitten, Jeffrey Systems Analysis  and Design for the Global Enterprise 7th ed  New York USA : McGraw-Hill Irwin., 2007.

17 เอกสารอ้างอิง Dennis, Alan  and  Wixom, Barbara Systems Analysis  Design   3rd ed  USA : John Wiley & sons, Inc., 2005.

18 เอกสารอ้างอิง Dennis, Alan, Wixom, Barbara Haley and Tegarden, David Systems Analysis & Design an object-oriented approach  with  UML  2nd ed USA : John Wiley & sons, Inc., 2005.

19 เอกสารอ้างอิง Hoffer, Jeffrey A.,George, Joey F., and Varacich, Joseph S. Modern Systems Analysis & Design  2ed  USA : Addison Wesley Longman Inc., 1999.

20 เอกสารอ้างอิง แปลและเรียบเรียงเป็นฉบับภาษาไทยโดยจิตติมา วงศ์วุฒิวัฒน์  นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา และ ปัญจราศี ปุณณชัยยะ Modern  Systems  Analysis & Design    เพียร์สันเอ็ดดูเคชั่นอินโดไชน่า  กรุงเทพฯ 2547.

21 etc.

22 ผู้สอน อภิศักดิ์ พัฒนจักร ห้องทำงาน SC.6310 ชั้น 3 อาคาร SC.06
อภิศักดิ์ พัฒนจักร ห้องทำงาน SC.6310 ชั้น 3 อาคาร SC.06 โทร Mobile : โทรสาร Web

23 ข้อพึงปฎิบัติในการเข้าเรียน
ลงชื่อในใบรายชื่อเข้าเรียนทุกครั้ง ขาดเรียนได้ไม่เกิน 20% ของเวลาเรียนทั้งหมด แต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย ควรศึกษาเพิ่มเติมหลังชั่วโมงเรียนทุกครั้ง

24 เชิญรับ ความสำราญได้ ณ บัดนี้


ดาวน์โหลด ppt Systems Analysis and Design การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google