งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง สถานที่ยื่นคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง สถานที่ยื่นคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง สถานที่ยื่นคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน 2554

2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป วัตถุอันตราย หมาย ความว่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกตามความในมาตรา 18 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
- การยื่นคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายทุกกรณี ให้ยื่น ณ สถานที่ดังต่อไปนี้ (1) ในเขต กทม ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน (2) ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขต กทม ให้ยื่น ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ เมื่อได้รับคำขอ ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ให้รวบรวมคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอส่งต่อไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ บรรดาการยื่นคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่ได้ดำเนินการไว้ก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ โดยถือว่าวันที่ได้รับเรื่องไว้แล้วเป็นวันที่ได้รับเรื่องพิจารณาตามประกาศนี้

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง สถานที่ยื่นคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google