งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงานซ่อมบำรุงปกติ สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงานซ่อมบำรุงปกติ สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงานซ่อมบำรุงปกติ สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี )
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี ) 28 กันยายน 2555 ส่วนบูรณะ

2 สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) พื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด 1.อุบลราชธานี 2.ศรีสะเกษ 3.ยโสธร 4.อำนาจเจริญ โครงข่าย 224 สาย 3,904 กม.

3 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท
แผนที่แสดงที่ตั้ง ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 2 1 ที่ ศูนย์บำรุงทาง จังหวัด 1 ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 2 ตระการพืชผล 3 เดชอุดม 4 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 5 พิบูลมังสาหาร 6 อุทุมพรพิสัย 7 ขุขันธ์ 5 6 3 7 4

4

5 ผส.ทช ที่ 7 ขับเคลื่อน งานซ่อมบำรุงปกติ ปี2555

6 สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี )
ตารางสรุป ระยะทาง CRD งานซ่อมบำรุงปกติ สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี ) ที่ หน่วยงาน สายทาง ประเภทถนน หมายเหตุ ลาดยาง ลูกรัง คอนกรีต 1 ทชจ.อุบลราชธานี 88 1, มี 4 ศบช. 2 ทชจ.ศรีสะเกษ 80 8.833 มี 3 ศบช. 3 ทชจ.ยโสธร 32 37.261 14.022 4 ทชจ.อำนาจเจริญ 24 60.710 16.348 รวม 224 3, รวม = 3, กม. สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 ( อุบลราชธานี ) กระทรวงคมนาคม

7 สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี )
กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 55 สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี ) สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุบลราชธานี ที่ หน่วยงาน สายทาง ผิวทาง (กม.) รวม ( ลบ.) ลาดยาง ลูกรัง คอนกรีต 1 ทชจ.อบ.( AREA ) 19 45.837 10.515 2 ศบช.ม่วงสามสิบ 50.858 - 14.112 7.173 3 ศบช.ตระการพืชผล 20 65.314 18.621 7.332 4 ศบช.เดชอุดม 15.820 7.015 5 ศบช.พิบูลมังสาหาร 11 20.950 6.359 88 115.34 38.384 ลบ. รวม = 1, กม. สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 ( อุบลราชธานี ) กระทรวงคมนาคม

8 สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี )
กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 55 สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี ) สำนักงานทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ที่ หน่วยงาน สายทาง ผิวทาง (กม.) รวม ( ลบ.) ลาดยาง ลูกรัง คอนกรีต 6 ทชจ.ศก.( AREA ) 40 360.51 8.93 11.718 7 ศบช.กันทรลักษ์ 12 - 5.801 8 ศบช.อุทุมพรพิสัย 15 216.66 5.880 9 ศบช.ขุขันธ์ 13 5.860 80 1, 29.259 รวม = 1, กม. ลบ. สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 ( อุบลราชธานี ) กระทรวงคมนาคม

9 สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี )
กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 55 สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี ) ที่ หน่วยงาน สายทาง ประเภทผิวทาง งบ ประมาณ รวม ( ลบ.) ลาดยาง ลูกรัง คอนกรีต 10 ทชจ.ยโสธร 32 547.87 27.098 17.73 15.371 11 ทชจ.อำนาจเจริญ 24 307.30 55.075 16.348 9.746 รวม 4 จังหวัด 224 2,987.47 539.78 92.771 รวมทั้งสิ้น = 3, กม. รวม = ลบ. สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 ( อุบลราชธานี ) กระทรวงคมนาคม

10 สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี )
กราฟแสดงภาพรวมระยะทางบำรุงปกติ สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี ) รวมทั้งสิ้น = 3, กม. สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 ( อุบลราชธานี ) กระทรวงคมนาคม

11 ภาพรวม สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี )
แผนภูมิระยะทาง ซ่อมบำรุงปกติ ปี 2555 ภาพรวม สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี ) รวมระยะทาง = 3, กม. 224 สายทาง งบซ่อมปกติรวม = ลบ. สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 ( อุบลราชธานี ) กระทรวงคมนาคม

12 ภาพรวม สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี ) รวมงบประมาณที่ได้รับ
แผนภูมิงบ ซ่อมบำรุงปกติ ปี 2555 ภาพรวม สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี ) รวมงบประมาณที่ได้รับ ลบ. รวมระยะทาง = 3, กม. รวมงบประมาณ = ลบ. สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 ( อุบลราชธานี ) กระทรวงคมนาคม

13 แผนภูมิงบซ่อมบำรุงปกติ ปี 2555
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 ( อุบลราชธานี ) กระทรวงคมนาคม

14

15

16 สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี )
แนวทางการบริหาร งานซ่อมบำรุงปกติ ปีงบประมาณ 2556 สทช.7 สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี )

17

18

19 DATA BASE ครบถ้วนทุกมิติ

20 ตาราง AS Built สาย อบ.4031

21 การบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงปกติ ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท
9.บริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัด ในความขาดแคลน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 1.โครงสร้างการบริหารงานชัดเจน (4 ทชจ. + 7 ศบช. รวม 11 หน่วย) 2. WORK LOADS เหมาะสม 3. DATA BASE สายทางครบถ้วนทุกมิติ 4.การกำกับ ติดตาม ประเมินผล เป็นระบบ (P.D.C.A) 5.ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วย “ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับความสำเร็จ” 6.เครื่องจักรกล มีประสิทธิภาพ เพียงพอ เหมาะสม** 7.บุคลากรมีขวัญกำลังใจที่ดี และเพียงพอเหมาะสม 8.งบประมาณ เพียงพอ เหมาะสม** 9.บริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัดในความขาดแคลน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

22 สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี ) กรมทางหลวงชนบน กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบน กระทรวงคมนาคม เครื่องจักรกลชุดซ่อมบำรุงปกติ ผิวทางลาดยาง

23 ตารางสรุปบัญชีเครื่องจักรกล ชุดซ่อมผิวทางลาดยาง สทช.7

24 สรุปการขับเคลื่อน งานซ่อมบำรุงปกติ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 1 วางแผนการสำรวจ + ประมาณราคา ตามแบบฟอร์ม ครู ก. 1.1 เฉพาะไตรมาสที่ 1 ทุกหน่วยที่จะซ่อม ( ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. 55 ) ส่งภายใน 28 ก.ย. 55 เพื่อส่ง สบร.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมบำรุงปกติของไตรมาสที่ 1 / 56 1.2 ไตรมาสที่ 2,3,4 ภายใน 30 พ.ย. 55 เพื่อขอรับการสนับสนุนซ่อมบำรุงปกติ ไตรมาสที่ 2 /3/4 ปี 56

25 การขับเคลื่อน งานซ่อมบำรุงปกติ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 2 ทุกหน่วยดำเนินการซ่อมบำรุงตามแผนงาน ไตรมาส ที่ 1/2/3 /4 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3 ผส.ทช.ที่ 7 / ผอ.ทชจ./ผอ.ศบช./ผอ.สบณ ตรวจติดตามงานซ่อมบำรุงปกติทุกๆ เดือน / ทุกรายไตรมาส / ประเมินผล 4 S เพื่อสรุปผล / ปัญหา อุปสรรคและการสนับสนุนหน่วยปฏิบัติให้การซ่อมมีประสิทธิภาพสูงสุด

26 การขับเคลื่อน งานซ่อมบำรุงปกติ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่ สบร.กำหนด ทุกวันที่ 25 ของเดือน 5 บุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงปกติ : ถ่ายทอด + แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดำเนินการซ่อมบำรุง ตามแนวทาง ครู ก. และที่ สบร. / สอป. กำหนด

27 การขับเคลื่อน งานซ่อมบำรุงปกติ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สรุปผลการสำรวจและ ประมาณราคา สทช.7 ครู ก. A3-1 และ A3-2 (แผนไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2556) รายงาน ส่ง สบร. เมื่อ 27 กย. 55 จำนวน สายทาง ระยะทาง ( กม. ) งบประมาณ (ลบ.) เฉลี่ย บาท / กม. 54 45.948 55,460

28 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงานซ่อมบำรุงปกติ สำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ ( อุบลราชธานี )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google