งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ. สีดารีสอร์ท อ. เมือง จ. นครนายก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ. สีดารีสอร์ท อ. เมือง จ. นครนายก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ. สีดารีสอร์ท อ. เมือง จ. นครนายก
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจเรื่อง “สถาบันการอาชีวศึกษา” โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ณ. สีดารีสอร์ท อ. เมือง จ. นครนายก โดย นายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจเรื่อง “สถาบันการอาชีวศึกษา”
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลาการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้าสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานหลักสูตร หัวหน้างานวัดผล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ หัวหน้างานทะเบียน และหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่หัวหน้าสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานหลักสูตร หัวหน้างานวัดผล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ หัวหน้างานทะเบียน และหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เพื่อสร้างความตระหนักของบุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจเรื่อง “สถาบันการอาชีวศึกษา”
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป้าหมาย เป้าหมายเชิงปริมาณ หัวหน้าสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานหลักสูตร หัวหน้างานวัดผล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ หัวหน้างานทะเบียน และหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จำนวน ๑๙ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจเรื่อง “สถาบันการอาชีวศึกษา”
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป้าหมาย เป้าหมายเชิงคุณภาพ บุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการจัดตั้งสถาบันฯ สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถดำเนินการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สามารถบริหารจัดการการอาชีวศึกษาตามรูปแบบและระบบกลไกการดำเนินงานในการขับเคลื่อนสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ด้านทรัพยากร ด้านงบประมาณ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการผลิตกำลังคน ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร ด้านการพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยี และด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

5 คุณภาพของการอาชีวศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจเรื่อง “สถาบันการอาชีวศึกษา” สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ คุณภาพของการอาชีวศึกษา ครูผู้สอน ตัวผู้เรียน ผู้บริหาร และการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม

6 ปริมาณนักเรียนที่มีแนวโน้มลดลง คุณภาพผู้เรียนต่ำลง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจเรื่อง “สถาบันการอาชีวศึกษา” สิ่งท้าทายของคนอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ปริมาณนักเรียนที่มีแนวโน้มลดลง คุณภาพผู้เรียนต่ำลง การแข่งขันการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสูงขึ้น ความไว้วางใจของผู้ปกครองที่มีต่อภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษา งบประมาณที่มีจำกัด

7 เราจะร่วมมือกันผ่าสิ่งท้าทายนี้อย่างไรในแต่ละบทบาทหน้าที่
การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจเรื่อง “สถาบันการอาชีวศึกษา” สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เราจะร่วมมือกันผ่าสิ่งท้าทายนี้อย่างไรในแต่ละบทบาทหน้าที่ 1 ผู้บริหารและรองผู้อำนวยการ 2 หัวหน้าแผนกวิชา 3 ครูผู้สอน 4 บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ

8 สวัสดี นายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓


ดาวน์โหลด ppt ณ. สีดารีสอร์ท อ. เมือง จ. นครนายก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google