งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานทันต สาธารณสุข และหน่วยบริการ แผนการปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์ พอ.สว. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ แผนการรับบริจาค โลหิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานทันต สาธารณสุข และหน่วยบริการ แผนการปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์ พอ.สว. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ แผนการรับบริจาค โลหิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานทันต สาธารณสุข และหน่วยบริการ แผนการปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์ พอ.สว. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ แผนการรับบริจาค โลหิต

2 แผนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ. สว. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อำเภอเมือง บ้านทุ่งแต้ ม. ๑, ๒, ๓, ๘ ต. ทุ่งแต้ อ. เมือง จ. ยโสธร อำเภอทรายมูล บ้านเหล่าเมย ม. ๗ ต. ทรายมูล อ. ทราย มูล จ. ยโสธร อำเภอกุดชุม บ้านผักกะย่า ม. ๒ ต. โนนเปือย อ. กุดชุม จ. ยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว บ้านนาคำ ม. ๒ ต. นาคำ อ. คำเขื่อน แก้ว จ. ยโสธร อำเภอป่าติ้ว บ้านเตาไห ม. ๕, ๗ อ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร อำเภอเลิงนกทา บ้านศรีแก้ว ม. ๖ ต. ศรีแก้ว อ. เลิงนก ทา จ. ยโสธร อำเภอค้อวัง บ้านเหล่าน้อย ม. ๔, ๘ ต. ค้อวัง อ. ค้อวัง จ. ยโสธร อำเภอมหาชนะชัย บ้านโนนยาง ม. ๓, ๑๐ ต. พระเสาร์ อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร อำเภอไทยเจริญ บ้านนาเงิน ม. ๒ ต. ส้มผ่อ อ. ไทยเจริญ จ. ยโสธร

3 แผนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ. สว. ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่วันที่สถานที่ ๑๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ บ้านทุ่งแต้ หมู่ ๑, ๒, ๓, ๘ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวัน คล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบ รมราชชนนี กิจกรรมรณรงค์ “ คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า ” และ กิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

4 แผนการรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ ครั้งที่ วันที่สถานที่ ๑ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ อำเภอมหาชนะชัย ๒ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ๓ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ อำเภอป่าติ้ว ๔ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ กรมทหารราบที่ ๑๖ ๕ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยียโสธร

5 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานทันต สาธารณสุข และหน่วยบริการ แผนการปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์ พอ.สว. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ แผนการรับบริจาค โลหิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google