งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญ และ คุณค่า ของวรรณกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญ และ คุณค่า ของวรรณกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำคัญ และ คุณค่า ของวรรณกรรม

2 ความสำคัญ

3 ๑. ช่วยเพิ่มความเข้าใจและความซาบซึ้งในคุณค่าของวรรณคดี
๒. ได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาและลักษณะอักขระวิธีสมัยต่าง ๆ  ๓. ได้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยต่าง ๆ ๔. ได้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม สภาพสังคม และเหตุการณ์บ้านเมือง ควบคู่กันไปกับวิวัฒนาการของวรรณคดีในสมัยต่าง ๆ

4 คุณค่า

5 กวีสอดแทรกคติ คำสอน และศีลธรรม ไว้ในเนื้อเรื่องบ้าง ถ้อยคำบรรยายบ้าง ในถ้อยคำสนทนาบ้าง ผู้อ่านรับคติ ข้อคิดที่ดีงามไปโดยไม่รู้ตัว ๑. คุณค่าทางศีลธรรม

6 ผู้อ่านจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นได้ข้อคิด ขยายทัศนคติให้กว้างขวางขึ้น
๒. คุณค่าทางปัญญา

7 ทำให้ผู้อ่านเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ในเรื่องความรู้สึกและอารมณ์ต่าง ๆ ของตัวละคร ทั้งความดีใจ ความเสียใจ ความโกรธ ความรัก ความกลัว เป็นต้น ทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์คล้อยตามหรืออารมณ์สะเทือนใจไปด้วย ๓. คุณค่าทางอารมณ์ 

8 วรรณคดีทำหน้าที่สืบต่อวัฒนธรรมของชาติ จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง วรรณคดีจะสอดแทรกวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นมนุษย์ ประเพณีต่าง ๆ ของสังคม ๔. คุณค่าทางวัฒนธรรม

9 ๕. คุณค่าทางประวัติศาสตร์
ถ้าอ่านประวัติศาสตร์ จะเบื่อหน่ายหลงลืม แต่ถ้าอ่านวรรณคดี เช่นลิลิตตะเลงพ่าย จะจำเรื่องยุทธ์หัตถีได้ดีขึ้น และเห็นความสำคัญของเหตุการณ์กับบ้านเมือง ๕. คุณค่าทางประวัติศาสตร์

10 ๖. คุณค่าทางจินตนาการ ผู้มีจินตนาการ มักเป็นผู้มองเห็นการณ์ไกล ทำสิ่งใดด้วยความรอบคอบ

11 ๗. คุณค่าทางทักษะเชิงวิจารณ์
การอ่านมาก เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ชีวิต วรรณคดีเป็นสิ่งยั่วยุให้ผู้อ่านใช้ความคิดตรึกตรอง ตัดสินว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดี เป็นการฝึกการใช้วิจารณญาณ ก่อให้เกิดทักษะเชิงวิจารณ์ 

12 ๘. คุณค่าในด้านวรรณศิลป์
๘. คุณค่าในด้านวรรณศิลป์  คือคุณค่าในด้านการใช้ถ้อยคำที่ไพเราะ มีการบรรยายการเปรียบเทียบได้ชัดเจนทำให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพมีถ้อยคำสำนวนที่ ให้แง่คิด คติสอนใจ ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

13 ๙. คุณค่าในด้านสภาพชีวิตสมัยบรรพบุรุษ
๙. คุณค่าในด้านสภาพชีวิตสมัยบรรพบุรุษ  ทำให้ผู้อ่านได้ทราบสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนและบ้านเมืองในสมัยนั้น และบางเรื่อง กวีได้นำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาเป็นข้อมูลในการแต่ง ซึ่งผู้อ่านสามารถนำมาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันได้

14 ๑O. คุณค่าในด้านศิลปะอื่น ๆ
วรรณคดีแต่ละเรื่องยังให้ความรู้ความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านในด้านศิลปะต่าง ๆ เช่น สถาปัตยกรรม จิตรกรรม เพลง ละคร ภาพยนตร์ เป็นต้น

15 สรุป วรรณกรรมและวรรณคดีล้วนแต่คุณค่าและความสำคัญกับเราในหลายๆแง่มุม ทั้งความคิดและความรู้สึก ดังนั้น เราทุกควรอนุรักษ์และเผยแผ่ให้มรดกของแผ่นดินไทยคงอยู่สืบไป


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญ และ คุณค่า ของวรรณกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google