งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ภาษาเพื่อการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ภาษาเพื่อการสื่อสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
สื่อประกอบการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ภาษาเพื่อการสื่อสาร จัดทำโดย...นางสาวศิริพร รังษี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2 องค์ประกอบของการสื่อสาร
ผู้ส่งสาร สาร ผู้รับสาร การตอบสนอง

3 ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  วัจนภาษา ซึ่งเป็นถ้อยคำ คือภาษาพูดที่ใช้สื่อสารกัน อวัจนภาษา ซึ่งไม่ใช่ถ้อยคำ แต่อาจจะเป็นภาษาสัญลักษณ์ที่สามารถเข้าใจได้ตรงกัน เช่น - ภาษาท่าทาง เช่น ผายมือ แสดงถึง การเชื้อเชิญ ฯลฯ - การใช้สายตาแสดงความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ดีใจ เสียใจ สนใจ ฯลฯ - การใช้น้ำเสียง เช่น เสียงค่อย แสดงถึงความไม่แน่ใจ ฯลฯ - การใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น สัญญาณไฟ ป้ายจราจร ฯลฯ

4 ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาที่ไม่เป็นทางการ ไม่เคร่งครัดในการเลือกใช้คำ
มักใช้กับเพื่อนสนิท จัดอยู่ในภาษา ๒ ระดับ คือ - ภาษาปาก - ภาษากึ่งทางการ ภาษาที่เป็นทางการ เคร่งครัดในการเลือกใช้คำ เป็นถ้อยคำที่สุภาพ คำนึงถึงความถูกต้องและความสละสลวย จัดอยู่ในภาษาระดับทางการ

5 ตัวอย่างคำที่ใช้ในภาษาพูดและภาษาเขียน
เอ็ง มึง เธอ คุณ ท่าน เข้าเป้า สำเร็จตามจุดมุ่งหมาย ร้อนอกร้อนใจ กระวนกระวาย เป็นหูเป็นตา คอยดูแลให้ ช่องโหว่ ข้อผิดพลาด ซุ่มซ่าม ไม่ระมัดระวัง หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ภาษาเพื่อการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google