งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 13 การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลการซื้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 13 การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลการซื้อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 13 การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลการซื้อ
บทที่ 13 การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลการซื้อ (Evaluation of alternatives, perchase behavior and post purchase evaluation)

2 บทที่ 13 การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลการซื้อ
(Evaluation of alternatives, perchase behavior and post purchase evaluation) หัวข้อเนื้อหา   เกณฑ์การประเมินทางเลือก   กฎการตัดสินใจประเมินทางเลือก   การวางแผนการซื้อ   ลำดับความสำคัญของการตัดสินใจซื้อ   การซื้อและการใช้สินค้า

3 บทที่ 13 การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลการซื้อ
(Evaluation of alternatives, perchase behavior and post purchase evaluation) หัวข้อเนื้อหา (ต่อ)   ความขัดแย้งภายหลังการซื้อ   การกำจัดของเสีย   การประเมินความพึงพอใจภายหลังการซื้อ   ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจกับกลยุทธ์การตลาด

4 การประเมินทางเลือก 1. เกณฑ์การประเมินทางเลือก
 1. เกณฑ์การประเมินทางเลือก   ประเภทของเกณฑ์การประเมินทางเลือก (Types of evaluation alternatives)   จำนวนของเกณฑ์การประเมินทางเลือก (Choices of evaluation alternatives)   ลำดับความสำคัญของเกณฑ์การประเมินทางเลือก (Important degrees of evaluation alternatives)

5 การประเมินทางเลือก (ต่อ)
 2. กฎการตัดสินใจประเมินทางเลือก (Decision rules)   กฎการตัดสินใจที่ใช้ประเมินทางเลือกหรือตราสินค้า   กฎการตัดสินใจแบบชดเชย (Compensatory decision rule)

6 การประเมินทางเลือก (ต่อ) ถ่วงน้ำหนักความสำคัญ ชุดตราสินค้าที่ยอมรับ
เกณฑ์ในการประเมิน ถ่วงน้ำหนักความสำคัญ ระดับที่ยอมรับได้ ชุดตราสินค้าที่ยอมรับ ตรา ก. ตรา ข. ตรา ค. ตรา ง. ตรา จ. ตรา ฉ. คุณค่าทางโภชนาการ 30 3 4 5 2 1 325 360 350 380 355 390 ราคา 25 รสชาติ 20 ตราสินค้า 10 บรรจุภัณฑ์ 10 สะดวกในการบริโภค 5 คะแนนรวม 100

7 การประเมินทางเลือก (ต่อ)
 2. กฎการตัดสินใจประเมินทางเลือก (Decision rules) (ต่อ)   กฎการตัดสินใจแบบไม่ชดเชย (Non compensatory rules)   กฎการตัดสินใจแบบขจัดตราสินค้าต่ำกว่า เกณฑ์ (Conjunctive decision rule)   กฎการตัดสินใจเพียงบางเกณฑ์ (Disjunctive decision rule)

8 การประเมินทางเลือก (ต่อ) ตราสินค้าที่ผ่านเกณฑ์
เกณฑ์การประเมิน จุดต่ำสุด ตราสินค้าที่ผ่านเกณฑ์ คุณค่าทางโภชนาการ ราคา รสชาติ ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ สะดวกในการบริโภค ไม่ประเมิน 5 - ค. ง. จ.

9 การประเมินทางเลือก (ต่อ) ตราสินค้าที่ผ่านเกณฑ์
กฎการตัดสินใจแบบคัดออก (Elimination-by-aspects decision rule) เกณฑ์การประเมิน ลำดับที่ จุดที่ยอมรับ ตราสินค้าที่ผ่านเกณฑ์ ราคา รสชาติ บรรจุภัณฑ์ คุณค่าทางโภชนาการ ตราสินค้า ความสะดวกในการบริโภค 1 2 3 4 5 6 ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ข. ง. ง. -

10 การประเมินทางเลือก (ต่อ) ตราสินค้าที่ผ่านการประเมิน
กฎการตัดสินใจเลือกเกณฑ์ที่สำคัญที่สุด (Lexicographic decision rule) กฎการตัดสินใจ ตราสินค้าที่ผ่านการประเมิน กฎการตัดสินใจแบบชดเชย กฎการตัดสินใจแบบขจัดตราสินค้าต่ำ กว่าเกณฑ์ กฎการตัดสินใจเพียงบางเกณฑ์ กฎการตัดสินใจแบบคัดออก กฎการตัดสินใจเลือกเกณฑ์ที่สำคัญ ที่สุด ฉ. ข. ค. ง. จ. ง. ค.

11 การประเมินทางเลือก (ต่อ)
 2. กฎการตัดสินใจประเมินทางเลือก (Decision rules) (ต่อ)   กฎการตัดสินใจประเมินทางเลือกกับกลยุทธ์ การตลาด

12 การตัดสินใจซื้อ 1. การวางแผนการซื้อ
2. ลำดับความสำคัญของการตัดสินใจซื้อ 2.1 ให้ความสำคัญที่ตราสินค้าหรือร้านค้า 2.2 การตัดสินใจสถานที่ซื้อสินค้า 2.2.1 การซื้อสินค้าในร้านค้าหรือซื้อแบบมีร้านค้า (In-store shopping) 2.2.2 การซื้อสินค้าโดยไม่ผ่านร้านค้าหรือแบบไม่มีร้านค้า

13 การประเมินผลการซื้อ การซื้อ ความขัดแย้งภายหลังการซื้อ ไม่ใช้สินค้า
การใช้สินค้า การกำจัด ของเสีย พฤติกรรมร้องทุกข์ การประเมิน ความพึงพอใจ ความผูกพันของผู้บริโภค การซื้อซ้ำ เพิ่มการใช้ เปลี่ยนมาใช้ ตราสินค้าที่ พึงพอใจ เลิกใช้ ตราสินค้าอื่น

14 การประเมินผลการซื้อ (ต่อ)
1. การซื้อสินค้า 2. การใช้และไม่ใช้สินค้า 3. ความขัดแย้งภายหลังการซื้อ 4. การกำจัดของเสีย 5. การประเมินความพึงพอใจภายหลังการซื้อ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 13 การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลการซื้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google