งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ( ฉบับที่ 211) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ( ฉบับที่ 211) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ( ฉบับที่ 211) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่ง ทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัด พลังงาน ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ. ศ. 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 1. ผู้ที่เสียภาษีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องซื้อทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัด พลังงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงานกำหนด และรับรองว่า เป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัด พลังงาน โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ. ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ. ศ. 2555 และต้องมีหลักฐานการจ่าย ค่าซื้อทรัพย์สินดังกล่าว  ข้อ 2. กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ซึ่งเป็น บุคคลธรรมดา ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ต้องเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งต้อง เสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 48 (1) แห่งประมวล รัษฎากร

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ โดยยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาคำนวณหักค่าใช้จ่ายตามความจำ เป็น และสมควรการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามวรรค หนึ่ง ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคล ธรรมดานำเงินได้ที่ได้รับยก เว้นภาษีไปคำนวณ หักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่ง ประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักตามมาตรา 42 ทวิ ถึง มาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากร แล้ว  ข้อ 3. กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคล ธรรมดา บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ไปแล้ว แต่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความ ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ( ฉบับที่ 532) พ. ศ. 2554

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ และตามข้อ 1 และข้อ 2 ของฉบับนี้ ผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีเงินได้ดังกล่าว ไม่มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงิน ได้ และต้องนำเงินได้ที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ไปแล้ว รวมเป็นเงินได้ในการคำนวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา หรือรวมเป็นรายได้ในการคำนวณ กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และกรณีที่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นั้นได้ยื่นแบบแสดง รายการภาษีเงินได้ เพิ่มเติมสำหรับปีภาษีหรือรอบ ระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ นั้น ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่ม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร ด้วย

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ตามข้อ 1 ต้องจัดทำ รายงานแสดงรายละเอียดการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน โดยต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามแบบ ที่แนบท้ายประกาศนี้และเก็บรักษา รายงาน ดังกล่าวรวมทั้งเอกสารประกอบการลงรายการใน รายงานไว้ ณ สถานประกอบการ พร้อมที่จะให้เจ้า พนักงานประเมินตรวจสอบได้  แนบท้าย รายงานแสดงรายละเอียดการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด พลังงาน

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ( ฉบับที่ 211) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google