งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเทคนิคการเรียนสะกดคำของนักเรียนระดับชั้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเทคนิคการเรียนสะกดคำของนักเรียนระดับชั้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเทคนิคการเรียนสะกดคำของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/11 สาขาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัย เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยการใช้บัตรคำ และเพลงภาษาอังกฤษใน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 โดย นางสาว นิชนก รุ่งอมรศิลป์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

2 ปัญหา นักเรียนบางคนไม่รู้ตัวสะกดจึงทำให้อ่านภาษาอังกฤษไม่ออก และทำให้ต้องเขียนภาษาไทยกำกับไว้ใต้คำ เวลาอ่าน นักเรียนก็มักจะอ่านภาษาไทยแทนภาษาอังกฤษ ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถอ่านคำนั้นๆได้จริง สังเกตได้ว่าผู้เรียนที่อ่านคำได้อย่างถูกต้องด้วยความเข้าใจนั้น เป็นผู้ที่สะกดคำเป็น ซึ่งเมื่อสะกดคำเป็น สามารถอ่านคำได้ก็จะสามารถเขียนได้ ตามลำดับ ดังนั้นการสะกดคำจึงเป็นพื้นฐานสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องวางรากฐานการสะกดคำให้นักเรียนเข้าใจอย่างถ่องแท้ รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง สำหรับนักเรียนที่สะกดคำภาษาอังกฤษไม่เป็นนั้นมีผลทำให้ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษด้านอื่นๆไม่บรรลุเป้าประสงค์ทางการศึกษาด้วย อีกทั้งอาจนำไปสู่ความล้มเหลวในการเรียนการสอนซึ่งแสดงให้เห็นจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตกต่ำของนักเรียนที่มีจุดอ่อนในเรื่องของการสะกดคำ ดังนั้นการสอนสะกดคำภาษาอังกฤษ ครูควรสอนแบบทักษะสัมพันธ์ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้สอดคล้องกัน ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเทคนิคการเรียนโดยการใช้บัตรคำและเพลงภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการสะกดคำ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างถูกต้องเข้าใจและมีประสิทธิภาพต่อไป

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
- เพื่อพัฒนาเทคนิคการเรียนสะกดคำโดยการใช้บัตรคำ และเพลงภาษาอังกฤษ - เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดการพัฒนาเทคนิคการเรียนสะกดคำโดยการใช้บัตรคำ และเพลงภาษาอังกฤษ - เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยการใช้บัตรคำ และเพลงภาษาอังกฤษ - เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีการทดลองโดยการใช้บัตรคำ และเพลงภาษาอังกฤษ

4 การสอนแบบเดิม โดยการบรรยาย ชุดเครื่องมือที่ ผู้วิจัยออกแบบ
ตารางที่หรือผังสรุปสำคัญ : คะแนนเฉลี่ย จากการทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบการสอนแบบเดิมโดยการบรรยาย และแบบใช้ชุดเครื่องมือที่ผู้วิจัยออกแบบ รายชื่อนักเรียน แบบทดสอบ ก่อนเรียน (10) การสอนแบบเดิม โดยการบรรยาย ชุดเครื่องมือที่ ผู้วิจัยออกแบบ สรุปผล 1.นายพงศธร โกพุฒห้อย 6 8  ดี 2. นายรัฐพล นุชแทน 4 7 9  ดีมาก 3. นายวิสูตร์ เอมมัด 4. นายจิรวัฒน์ ชัยมารินทร์ 5. นายอภิสิทธิ์ สิทธิศรีจันทร์ 6. นางสาวเกวลิน รินอินทร์ 7. นางสาวศิริรัตน์ มากทรัพย์ 5 8. นางสาวพรพิมล จุลเพ็ญ  ปานกลาง 9.นางสาวศิริพร พึ่งสุยะ 10.นางสาวธนาภรณ์ นทีรมณ์ 3 รวม 51 66 76 66/76 

5 ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 คน ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากการทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบการสอนแบบเดิมโดยการบรรยาย และแบบใช้ชุดเครื่องมือที่ผู้วิจัยออกแบบ คะแนนเต็ม 10 คะแนน จากนั้นผู้วิจัยจึงวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยของคะแนน ตามตาราง ตามเกณฑ์ 65 /65 จากตารางแสดงให้เห็นว่า คะแนนความสามรถในการอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างทุกคนสูงขึ้นหลังจากได้รับการสอนโดยใช้ชุดพัฒนาเทคนิคการเรียนสะกดคำโดยการใช้บัตรคำ และเพลงภาษาอังกฤษ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น

6 สรุปผลการวิจัย -ผลการพัฒนาเทคนิคการเรียนสะกดคำของนักเรียนโดยการใช้บัตรคำ และเพลงภาษาอังกฤษ มีความเหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.20 จากระดับคะแนน 5 คะแนน - ผลการพัฒนาเทคนิคการเรียนสะกดคำของนักเรียนโดยการใช้บัตรคำ และเพลงภาษาอังกฤษมีค่าประสิทธิภาพระหว่างการเรียนการสอนคือการสอนแบบเดิมโดยการบรรยาย/ ชุดเครื่องมือที่ผู้วิจัยออกแบบ แบบรายบุคคล (One to one testing) จากนักเรียน และผลคะแนนมีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ซึ่งถือว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ

7

8


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเทคนิคการเรียนสะกดคำของนักเรียนระดับชั้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google