งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการเตรียมการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการเตรียมการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการเตรียมการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2554
สำนักงบประมาณ Bureau of the Budget แนวทางการเตรียมการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2554 โดย นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ

2 ประเด็นการนำเสนอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดทำและการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 การใช้จ่ายงบประมาณปี ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประเด็นที่ขอความร่วมมือในการจัดทำงบประมาณปี 2554

3 ขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดทำและ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สำนักงบประมาณ

4 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554
1ก.พ.53 ส่งคำขอให้สำนักงบประมาณ 30มี.ค.53 ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณฯ พร้อมหลักเกณฑ์การปรับปรุงงบประมาณฯ สำนักงบประมาณ

5 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554
27เม.ย.53 ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 11พ.ค.53 ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 และนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร สำนักงบประมาณ

6 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554
26-27 พ.ค.53 สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 1 18-19 ส.ค.53 สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 2-3 6 ก.ย.53 วุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 10 ก.ย.53 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 ขึ้นทูลเกล้าฯถวายเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

7 สำนักงบประมาณ

8 การใช้จ่ายงบประมาณปี 2550-2553
การใช้จ่าย (ณ 30 ก.ย.) สัดส่วนต่องบประมาณ 2550 1,566,200.0 1,466,805.2 93.2 2551 1,660,000.0 1,541,847.5 91.2 2552 1,951,700.0 1,790,865.2 91.8 2553 1,700,000.0 (Q 1)391,761.6 23.0 สำนักงบประมาณ

9 ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯปี 2554
1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นของประเทศ ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 3 ยุทธศาสตร์การจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศของโลก 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 6 ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 8 รายการค่าดำเนินการภาครัฐ 9 สำนักงบประมาณ

10 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นของประเทศ
1.1 การสร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และ เสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ 1.2 การบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.3 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 1.4 การสร้างระบบประกันรายได้และความเสี่ยงทางการเกษตร และพัฒนาระบบกระจายสินค้าเกษตร 1.5 การดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

11 ขอความร่วมมือในการจัดทำงบประมาณ ปี 2554
ประเด็น ขอความร่วมมือในการจัดทำงบประมาณ ปี 2554 การทบทวนการดำเนินภารกิจประจำอย่างจริงจัง ปรับฐานการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และข้อเท็จจริง ศักยภาพและความพร้อม ลำดับความสำคัญ ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง/สอดคล้องกับข้อกฎหมาย สำนักงบประมาณ

12 ขอขอบคุณ สำนักงบประมาณ 12

13 ถาม - ตอบ สำนักงบประมาณ 13


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการเตรียมการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google