งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

2 แบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร ปี 2553

3 การส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป (ตามที่กำหนดไว้ในกรอบภารกิจ) ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 53 เป็นต้นไป

4 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 1. ผลการเข้าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามที่ กำหนดไว้ในกรอบภารกิจของหน่วยงานตาม แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้คุ้มค่ากับการเบิกจ่าย และเกิดผลสำเร็จของงานที่กลุ่มเป้าหมาย โดย สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์กรมฯ พร้อมมีเอกสารอ้างอิง ผลงานที่ชัดเจนและใช้รองรับการติดตามประเมินผล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 1.1 ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์และข้อบังคับ ระเบียบที่ ถูกต้อง เหมาะสมและปฏิบัติได้ให้กับองค์กร สมาชิก และประชาชนทั่วไปให้เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่นใน ระบบสหกรณ์ แยกเป็น สหกรณ์-28

5 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล กลุ่มสมาชิก (เฉพาะสหกรณ์ ภาคการเกษตร) ครั้งรายที่เป็นสมาชิก รายที่เป็น ประชาชนทั่วไป กลุ่มเกษตรกรครั้งรายที่เป็นสมาชิก --------73299-164521862

6 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 1.2 ส่งเสริม ติดตามและช่วยแก้ปัญหาด้านการดำเนิน ธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตาม กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้องด้วยวิธีการสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์การ จัดตั้ง และการให้บริการที่ดีแก่สมาชิก โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการดำเนินงาน แยกเป็น 1.3 ส่งเสริม แนะนำ และติดตามการใช้อุปกรณ์ การตลาด หมายถึง ส่งเสริม แนะนำ และติดตามการใช้ ปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอความช่วยเหลือด้าน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีการ ผลิต แยกเป็น สหกรณ์ครั้งกลุ่มฯครั้งสหกรณ์ครั้งกลุ่มฯครั้ง43-34----- 44 (102.32) 17539(114.70)120113012

7 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 1.4 ส่งเสริม แนะนำ ติดตาม และช่วยแก้ไขปัญหาด้าน การดำเนินธุรกิจ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมและ พัฒนาสินค้า การบรรจุภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการ รวมถึงข้อมูลด้านการตลาด และส่งเสริมการเชื่อมโยง ธุรกิจ แยกเป็น 1.5 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ใช้แผนกลยุทธ์ไน การดำเนินงาน และเป็นไปตามแผนงานประจำปี หมายถึง การส่งเสริม แนะนำ ติดตาม และช่วยแก้ไข ปัญหาการวางระบบการบริหารจัดการ การดำเนินงาน ของธุรกิจ ระบบการควบคุมภายใน การจัดทำ/ทบทวน แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมถึงการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการและ Action Plan ที่ กำหนด แยกเป็น สหกรณ์ครั้งกลุ่มฯครั้งสหกรณ์ครั้งกลุ่มฯครั้ง----16---18351137 17 (106.25) 3956

8 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 1.6 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้นำผลการ วิเคราะห์ข้อมูลแวดล้อมจาก ผลการดำเนินงาน/ปัจจัย เสี่ยงของธุรกิจ ฐานะทางการเงิน รายงานการสอบ บัญชี รายงานการตรวจการ รายงานการตรวจสอบ กิจการ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไปใช้ในการประเมิน สถานภาพ เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารและวาง แผนการดำเนินงานไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง การทุจริต และส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แยกเป็น 1.7 ส่งเสริมและเข้าปฏิบัติภารกิจงานด้านอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น แยกเป็น สหกรณ์ครั้งกลุ่มฯครั้งสหกรณ์ครั้งกลุ่มฯครั้ง43-34----- 27 (62.79) 56 14 (41.18) 40516410

9 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 2. สรุปผลการเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ เพื่อ เผยแพร่อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ รวมถึง รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มสมาชิกเกี่ยวกับการ ดำเนินงาน การประกอบอาชีพ ปัญหาอุปสรรค หรือ เรื่องอื่น ๆ โดยมีบันทึกความคิดเห็นและ/หรือ ข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่ ที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก และสหกรณ์ในครั้งที่เข้าไปปฏิบัติงาน 3. สหกรณ์ที่นำข้อเสนอ และหรือข้อคิดเห็นที่ได้จาก การประชุมกลุ่มสมาชิกในปีงบประมาณ 2552 ไปใช้ ประโยชน์ในการดำเนินงาน / การดำเนินธุรกิจแล้ว เกิดผลดีกับสมาชิกและสหกรณ์ (โดยมีการบันทึกการ ติดตามผลในเรื่องนี้ไว้ชัดเจน) กลุ่ม ครั้งที่ บันทึก สหกรณ์รายบาทแห่ง -------561241,987435

10 แบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร (การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร) ปี 2553

11 ผลผลิตจากการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ( ตามที่กำหนดไว้ในกรอบภารกิจ ) ชุดที่ 1 เริ่มรายงานเมื่อสิ้นไตรมาส 2

12 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล ผลจากการเข้าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตาม ภารกิจงานแล้วของไตรมาสล่าสุด (ผลลัพธ์ในระดับ ผลผลิต) ชุดที่ 1 (เริ่มรายงานเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2) 1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการรับสมาชิกใหม่ (ไม่นับ รวมสมาชิกสมทบ) เพิ่มขึ้น (ไม่นับซ้ำแห่ง) แยกเป็น 2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ทำธุรกิจร่วมกับสมาชิก เพิ่มขึ้นในทุกประเภทธุรกิจ (ไม่นับซ้ำแห่ง) แยกเป็น 3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ทำธุรกิจร่วมกับสมาชิก เพิ่มขึ้นบางประเภทธุรกิจ (ไม่นับซ้ำแห่ง) แยกเป็น สหกรณ์รายกลุ่มฯรายสหกรณ์กลุ่มฯสหกรณ์กลุ่มฯ59311 - -3327

13 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 4. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการดำเนินการ และบริหาร จัดการภายในเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการภายใน ที่ดี (ทุกหมวด ทุกเรื่อง ทุกข้อ ที่ต้องประเมิน) (ไม่นับ ซ้ำแห่ง) แยกเป็น 5. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปรับปรุงการดำเนินการ และ การบริหารจัดการภายใน ดีขึ้น (เกินกว่า 50% ในทุก หมวดซึ่งต้องประเมิน) ตามหลักการบริหารจัดการ ภายใน (ไม่นับซ้ำแห่ง) แยกเป็น 6. สหกรณ์ทั้งหมดที่มีอุปกรณ์การตลาดซึ่งใช้งานอย่าง ต่อเนื่องตามฤดูกาล และ/หรือใช้เต็มประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ, กำลังการผลิต และ ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (ไม่นับซ้ำแห่ง) สหกรณ์กลุ่มฯสหกรณ์กลุ่มฯสหกรณ์1 -1 - -

14 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 7. สหกรณ์ทั้งหมดที่มีอุปกรณ์การตลาดซึ่งใช้งาน แต่ ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่ค่อยเหมาะสมกับการดำเนิน ธุรกิจ, กำลังการผลิต และยังไม่คุ้มกับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้น (ไม่นับซ้ำแห่ง) 8. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการเชื่อมโยงธุรกิจกัน (ไม่ นับซ้ำแห่งเฉพาะในธุรกิจเดียวกัน) แยกเป็น 8.1 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 8.1 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 8.2 ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 8.2 ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 8.3 ธุรกิจแปรรูปผลผลิต 8.3 ธุรกิจแปรรูปผลผลิต 8.4 ธุรกิจสินเชื่อ 8.4 ธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์สหกรณ์กลุ่มฯสหกรณ์กลุ่มฯสหกรณ์กลุ่มฯสหกรณ์กลุ่มฯ -7 - - - - -2 -

15 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 9. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการนำแผนกลยุทธ์มาใช้ รวมถึงดำเนินงานตามแผนงานประจำปี และ Action Plan แล้ว โดยมีผลสำเร็จของงานเกิดขึ้นตามเป้าหมาย ที่ต้องดำเนินการเป็นรายเดือนและสอดคล้องกับ กลยุทธ์ที่กำหนด (ไม่นับซ้ำแห่ง) แยกเป็น 10. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการปรับปรุงการ ดำเนินงานและการบริหารจัดการธุรกิจ ตามข้อสังเกต ของผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจการ สหกรณ์ และข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ แล้ว ทั้งหมด โดยมีผลการปรับปรุงที่ชัดเจน (ไม่นับซ้ำแห่ง) แยกเป็น สหกรณ์กลุ่มฯสหกรณ์กลุ่มฯ13 -

16 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 11. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการปรับปรุงการ ดำเนินงานและการบริหารจัดการธุรกิจ ตามข้อสังเกต ของผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจการ สหกรณ์ และข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ แล้ว น้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ต้องดำเนินการ (ไม่นับซ้ำ แห่ง) แยกเป็น 12. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาในการดำเนิน ธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กร โดยเป็นปัญหาใน ระดับรุนแรง คือ การแก้ไขต้องมีกระบวนงานที่ ซับซ้อน ใช้เงื่อนเวลา ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทรัพยากรและงบประมาณ มากกว่าปกติ (ไม่นับซ้ำแห่ง) แยกเป็น สหกรณ์กลุ่มฯสหกรณ์กลุ่มฯ4

17 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 13. ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อ 12 มี ผลสำเร็จ (โดยมีเอกสารอ้างอิงการดำเนินงานชัดเจน) ดังนี้ 13.1 ดำเนินการแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นกระบวนงาน แล้ว 13.1 ดำเนินการแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นกระบวนงาน แล้ว 13.2 ผลความคืบหน้าของการดำเนินการแก้ไข ปัญหาตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 13.2 ผลความคืบหน้าของการดำเนินการแก้ไข ปัญหาตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 13.3 ผลความคืบหน้าของการดำเนินการแก้ไข ปัญหาไม่ถึงร้อยละ 50 13.3 ผลความคืบหน้าของการดำเนินการแก้ไข ปัญหาไม่ถึงร้อยละ 50สหกรณ์กลุ่มฯสหกรณ์กลุ่มฯสหกรณ์กลุ่มฯ

18 แบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร (การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร) ปี 2553

19 ผลลัพธ์และตัวชี้วัดในระดับผลผลิตจากการส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ( ตามที่กำหนดไว้ในกรอบภารกิจ ) ชุดที่ 2 ( รายงานภายในวันที่ 1 – 5 หลังจากสิ้นไตรมาส

20 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล ผลจากการเข้าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตาม ภารกิจงานแล้วของไตรมาสล่าสุด (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด ในระดับผลผลิต) ชุดที่ 2 (เริ่มรายงานครั้งแรกในเดือน ก.พ.53 สำหรับครั้งต่อไปให้รายงานภายในวันที่ 1 - 5 หลังจากสิ้นไตรมาส) 1. สมาชิกสหกรณ์ (ยอดคงเหลือสุทธิ) ณ วันสิ้นปีทาง บัญชี (วันสิ้นปีทางบัญชีเดือน ก.ย.52-ส.ค.53) มี จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับวันสิ้นปีทางบัญชีที่ ผ่านมา (วันสิ้นปีทางบัญชีเดือน ก.ย. 51- ส.ค.52) 2. สมาชิกกลุ่มเกษตรกร (ยอดคงเหลือสุทธิ) ณ วันสิ้นปี ทางบัญชี (วันสิ้นปีทางบัญชีเดือน ก.ย.52-ส.ค.53) มี จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับวันสิ้นปีทางบัญชีที่ ผ่านมา (วันสิ้นปีทางบัญชีเดือน ก.ย. 51- ส.ค.52) สหกรณ์ รายที่ เพิ่มขึ้น กลุ่ม เกษตรกร รายที่ เพิ่มขึ้น 43-34- 5 (11.63) 93 1 (2.94) 1

21 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชี เดือน ก.ย.52 – ส.ค.53) ปิดบัญชีได้ตามคำสั่งนาย ทะเบียน (ผลรวม 3.1 (1) และ 3.2 (1) แยกเป็น 3.1 สหกรณ์ ปิดบัญชีได้ (นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี) 3.1 สหกรณ์ ปิดบัญชีได้ (นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี) (1) ภายใน 30 วัน (1) ภายใน 30 วัน (2) 31 – 60 วัน (2) 31 – 60 วัน (3) เกิน 60 วัน (3) เกิน 60 วัน 3.2 กลุ่มเกษตรกร ปิดบัญชีได้ (นับแต่วันสิ้นปีทาง บัญชี) 3.2 กลุ่มเกษตรกร ปิดบัญชีได้ (นับแต่วันสิ้นปีทาง บัญชี) (1) ภายใน 30 วัน (1) ภายใน 30 วัน (2) 31 – 60 วัน (2) 31 – 60 วัน (3) เกิน 60 วัน (3) เกิน 60 วันรวมแห่งสหกรณ์สหกรณ์สหกรณ์กลุ่มฯกลุ่มฯกลุ่มฯ7743--34-- 22 (28.57) 11 (25.58) -- 11 (32.35) --

22 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 4. ในปีงบประมาณ 2553 สสพ./สสจ. ได้รับงบการเงิน ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีเดือน ก.ย.52 – ส.ค.53) ที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว 5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชี เดือน ก.ย.52 – ส.ค.53) มีผลการดำเนินงานตามงบ การเงินที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ไม่ขาดทุน เช่นเดียวกับวันสิ้นปีทางบัญชีที่ผ่านมา (วัน สิ้นปีทางบัญชีเดือน ก.ย.51 – ส.ค.52) ไม่ขาดทุน เช่นเดียวกับวันสิ้นปีทางบัญชีที่ผ่านมา (วัน สิ้นปีทางบัญชีเดือน ก.ย.51 – ส.ค.52) 5.1 สหกรณ์ มีผลการดำเนินงาน ไม่ขาดทุน เช่นเดียวกับปีบัญชีที่ผ่านมา 5.1 สหกรณ์ มีผลการดำเนินงาน ไม่ขาดทุน เช่นเดียวกับปีบัญชีที่ผ่านมา 5.2 กลุ่มเกษตรกร มีผลการดำเนินงาน ไม่ขาดทุน เช่นเดียวกับปีบัญชีที่ผ่านมา 5.2 กลุ่มเกษตรกร มีผลการดำเนินงาน ไม่ขาดทุน เช่นเดียวกับปีบัญชีที่ผ่านมาสหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกร รวมแห่งสหกรณ์ 4334774334 12 (27.90) 3 (8.82) 10 (12.99) 9 (20.93) 1

23 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชี เดือน ก.ย.52 – ส.ค.53) มีผลการดำเนินงานตามงบ การเงินที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ขาดทุน ลดลง เมื่อเทียบกับวันสิ้นปีทางบัญชีที่ผ่านมา (วันสิ้นปี ทางบัญชีเดือน ก.ย.51 – ส.ค.52) 6.1 สหกรณ์ มีผลการดำเนินงาน ขาดทุนลดลง เมื่อ เทียบกับปีบัญชีที่ผ่านมา 6.1 สหกรณ์ มีผลการดำเนินงาน ขาดทุนลดลง เมื่อ เทียบกับปีบัญชีที่ผ่านมา 6.2 กลุ่มเกษตรกร มีผลการดำเนินงาน ขาดทุน ลดลง เมื่อเทียบกับปีบัญชีที่ผ่านมา 6.2 กลุ่มเกษตรกร มีผลการดำเนินงาน ขาดทุน ลดลง เมื่อเทียบกับปีบัญชีที่ผ่านมา 7. ตัวชี้วัด สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีปริมาณธุรกิจ เพิ่มขึ้น รวมแห่งสหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกร รวมแห่ง รวมบาทที่ เพิ่มขึ้น 764334---- 1 (2.94) 64,714,333,292

24 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 7.1 สหกรณ์ (ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีเดือน ก.ย.52 – ส.ค.53) มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับวันสิ้นปี ทางบัญชีที่ผ่านมา (วันสิ้นปีทางบัญชีเดือน ก.ย.51 – ส.ค.52) 7.1 สหกรณ์ (ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีเดือน ก.ย.52 – ส.ค.53) มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับวันสิ้นปี ทางบัญชีที่ผ่านมา (วันสิ้นปีทางบัญชีเดือน ก.ย.51 – ส.ค.52) 7.2 กลุ่มเกษตรกร (ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีเดือน ก.ย.52 – ส.ค.53) มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ วันสิ้นปีทางบัญชีที่ผ่านมา (วันสิ้นปีทางบัญชีเดือน ก.ย.51 – ส.ค.52) 7.2 กลุ่มเกษตรกร (ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีเดือน ก.ย.52 – ส.ค.53) มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ วันสิ้นปีทางบัญชีที่ผ่านมา (วันสิ้นปีทางบัญชีเดือน ก.ย.51 – ส.ค.52)สหกรณ์ บาทที่ เพิ่มขึ้น กลุ่ม เกษตรกร บาทที่ เพิ่มขึ้น ----64,714,333,292--

25 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 8. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนิน ธุรกิจกับสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น (เปรียบเทียบเป็น รายแห่ง) โดยเป็นผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีล่าสุด (วัน สิ้นปีทางบัญชีเดือน ก.ย.52 – ส.ค.53) มีสมาชิกร่วมทำธุรกิจ กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น (เลือกประเภทธุรกิจที่ สมาชิกมาร่วมทำธุรกิจสูงสุดมารายงาน) เมื่อเทียบกับปีบัญชี ที่ผ่านมา (วันสิ้นปีทางบัญชีเดือน ก.ย.51 – ส.ค.52) แยกเป็น 8.1 สมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ เพิ่มขึ้น 8.1 สมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ เพิ่มขึ้น 8.2 สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ที่ร่วมทำธุรกิจกับกลุ่ม เกษตรกรเพิ่มขึ้น 8.2 สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ที่ร่วมทำธุรกิจกับกลุ่ม เกษตรกรเพิ่มขึ้น รวมแห่งที่ เพิ่มขึ้น แห่งที่ เพิ่มขึ้น รายที่เพิ่มขึ้น รายที่เพิ่มขึ้น7743-34- 3 (3.90) 3 (6.98) 42--

26 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 9. ตัวชี้วัด (ตามเอกสารงบประมาณ) สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (เปรียบเทียบเป็นรายแห่ง) โดยเป็นผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีล่าสุด (วันสิ้น ปีทางบัญชีเดือน ก.ย.52 – ส.ค.53) มีสมาชิกร่วมทำ ธุรกิจกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (เลือกประเภทธุรกิจที่ สมาชิกร่วมทำธุรกิจสูงสุดมารายงาน) แยกเป็น 9.1 สมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด ที่ร่วมทำธุรกิจกับ สหกรณ์ 9.1 สมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด ที่ร่วมทำธุรกิจกับ สหกรณ์ 9.2 สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ที่ร่วมทำธุรกิจกับ กลุ่มเกษตรกร 9.2 สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ที่ร่วมทำธุรกิจกับ กลุ่มเกษตรกร 9.3 สหกรณ์ที่มีสมาชิกตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป มาร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ 9.3 สหกรณ์ที่มีสมาชิกตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป มาร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์รวมรายรายรายสหกรณ์---4310,0109,853157 14 (32.55)

27 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 9.4 สหกรณ์ที่มีสมาชิกน้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่เกิน กว่าร้อยละ 45 มาร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ 9.4 สหกรณ์ที่มีสมาชิกน้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่เกิน กว่าร้อยละ 45 มาร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ 9.5 กลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกร้อยละ 60 ขึ้นไป มาร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร 9.5 กลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกร้อยละ 60 ขึ้นไป มาร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร 9.6 กลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกน้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 45 มาร่วมทำธุรกิจกับกลุ้มเกษตรกร 9.6 กลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกน้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 45 มาร่วมทำธุรกิจกับกลุ้มเกษตรกร 10. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชี ในเดือน ก.ย.52 – ส.ค.53) มีทุนดำเนินงาน (ทุนภายใน) เพิ่มขึ้น ตามงบการเงินที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบ บัญชี เมื่อเทียบกับปีบัญชีที่ผ่านมา (เดือน ก.ย.51 – ส.ค.52 ) (เฉพาะที่เป็นทุนเรือนหุ้น ทุนสำรอง และทุน สะสมเท่านั้น) สหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกร รวมแห่ง-34-772 3 (8.82) - 11 (14.29)

28 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 10.1 สหกรณ์มีทุนดำเนินงาน (ทุนภายใน) เพิ่มขึ้น 10.1 สหกรณ์มีทุนดำเนินงาน (ทุนภายใน) เพิ่มขึ้น 10.2 กลุ่มเกษตรกรมีทุนดำเนินงาน (ทุนภายใน) เพิ่มขึ้น 10.2 กลุ่มเกษตรกรมีทุนดำเนินงาน (ทุนภายใน) เพิ่มขึ้น 11. ตัวชี้วัด สหกรณ์ (ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีเดือน พ.ค.52 – เม.ย.53) จัดประชุมใหญ่สามัญได้ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี (ผลรวม 11.1 (1) และ 11.2 (1)) แยกเป็น 11.1 ประชุมใหญ่สามัญ โดยมีวาระพิจารณา รับรองงบดุล 11.1 ประชุมใหญ่สามัญ โดยมีวาระพิจารณา รับรองงบดุล (1) ภายใน 150 วัน (1) ภายใน 150 วัน (2) เกิน 150 วัน (2) เกิน 150 วันสหกรณ์บาทกลุ่มฯบาทรวมแห่งสหกรณ์สหกรณ์43-34-4343- 9 (20.93) 186,693,926.40 2 (5.88) 16,042 8 (18.60) -

29 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 11.2 ประชุมใหญ่สามัญ โดยไม่มีวาระพิจารณา รับรองงบดุล 11.2 ประชุมใหญ่สามัญ โดยไม่มีวาระพิจารณา รับรองงบดุล (1) ภายใน 150 วัน (1) ภายใน 150 วัน (2) เกิน 150 วัน (2) เกิน 150 วัน 12. กลุ่มเกษตรกร (ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชี ระหว่างเดือน พ.ค.52 – เม.ย.53) จัดประชุมใหญ่สามัญได้ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี (ผลรวม 12.1 (1) และ 12.2 (1)) แยกเป็น 12.1 ประชุมใหญ่สามัญ โดยมีวาระพิจารณารับรอง งบดุล 12.1 ประชุมใหญ่สามัญ โดยมีวาระพิจารณารับรอง งบดุล (1) ภายใน 150 วัน (1) ภายใน 150 วัน (2) เกิน 150 วัน (2) เกิน 150 วันสหกรณ์สหกรณ์รวมแห่งกลุ่มฯกลุ่มฯ43-3434--- 3 (8.82) -

30 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 12.2 ประชุมใหญ่สามัญ โดยไม่มีวาระพิจารณา รับรองงบดุล 12.2 ประชุมใหญ่สามัญ โดยไม่มีวาระพิจารณา รับรองงบดุล (1) ภายใน 150 วัน (1) ภายใน 150 วัน (2) เกิน 150 วัน (2) เกิน 150 วัน 13. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จัดประชุมใหญ่ใน ปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค.52 – 30 ก.ย.53) มีสมาชิก/ และหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมใหญ่เพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณ 2552 แยกเป็น 13.1 สหกรณ์ 13.1 สหกรณ์ (1) สมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่ใน ปีงบประมาณ 2553 เพิ่มขึ้น (1) สมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่ใน ปีงบประมาณ 2553 เพิ่มขึ้น กลุ่มฯกลุ่มฯสหกรณ์ รายที่ เพิ่มขึ้น 34-43--- 2 (4.65) 13

31 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล (2) ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่ใน ปีงบประมาณ 2553 เพิ่มขึ้น (2) ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่ใน ปีงบประมาณ 2553 เพิ่มขึ้น 13.2 กลุ่มเกษตรกร 13.2 กลุ่มเกษตรกร (1) สมาชิกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมประชุมใหญ่ใน ปีงบประมาณ 2553 เพิ่มขึ้น (1) สมาชิกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมประชุมใหญ่ใน ปีงบประมาณ 2553 เพิ่มขึ้น (2) ผู้แทนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมประชุม ใหญ่ในปีงบประมาณ 2553 เพิ่มขึ้น (2) ผู้แทนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมประชุม ใหญ่ในปีงบประมาณ 2553 เพิ่มขึ้นสหกรณ์ รายที่ เพิ่มขึ้น กลุ่มฯ กลุ่มฯ 43-34-34- 2 (4.65) 17 3 (8.82) 26--

32 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

33 แบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ผลผลิต : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาความรู้ กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ปี 255 3

34 คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร

35 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 1. การจดบันทึกรายงานการประชุม 1.1 การประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอ (1) เลขานุการคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ระดับอำเภอเป็นผู้บันทึก (2) เจ้าหน้าที่สนง.สหกรณ์อำเภอ/หน่วยส่งเสริม สหกรณ์เขตเป็นผู้บันทึก 1.2 การประชุมคณะกรรมการกลางระดับจังหวัด (1) เลขานุการคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัดเป็นผู้บันทึก (2) เจ้าหน้าที่สนง.สหกรณ์จังหวัด/สนง.ส่งเสริม สหกรณ์พื้นที่เป็นผู้บันทึก รวมครั้ง ครั้ง รวมครั้ง ครั้ง 4 - 4 2 1 (25) - 2 (50) 1 (50)

36 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 2. รายงานผลการจัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่ม เกษตรกรระดับอำเภอ ตามแบบรายงานที่ 1 ภาคผนวก ที่ 4 ในคำแนะนำการจัดประชุมคณะกรรมการกลางฯ (รวม 2.1 และ 2.2 และ 2.3 และ 2.4) แยกเป็น 2.1 ผลการประชุมครั้งที่ 1 ที่จัดครบทุกกลุ่มในอำเภอ (ที่มีคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรตามประกาศแต่งตั้ง) แล้วและส่งรายงานผลการจัดประชุม (แบบรายงานที่ 1 ภาคผนวกที่ 4 ตามคำแนะนำฯ) ให้กรมฯ แล้ว 2.1 ผลการประชุมครั้งที่ 1 ที่จัดครบทุกกลุ่มในอำเภอ (ที่มีคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรตามประกาศแต่งตั้ง) แล้วและส่งรายงานผลการจัดประชุม (แบบรายงานที่ 1 ภาคผนวกที่ 4 ตามคำแนะนำฯ) ให้กรมฯ แล้ว - เลขที่หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี ตามหนังสือนำส่ง แบบรายงานที่ 1 ภาคผนวกที่ 4 ตามคำแนะนำฯ โดยมี ประเด็นหรือหัวข้อสำคัญของการประชุม ผล สรุป และ ข้อเสนอจากการประชุมด้วย - เลขที่หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี ตามหนังสือนำส่ง แบบรายงานที่ 1 ภาคผนวกที่ 4 ตามคำแนะนำฯ โดยมี ประเด็นหรือหัวข้อสำคัญของการประชุม ผล สรุป และ ข้อเสนอจากการประชุมด้วยรวมรายรายกลุ่มอำเภอ เลขที่ หนังสือส่ง ว/ด/ป3232328 29 (90.63) 8 (100) ชน 0010/180 2 ก.พ.53

37 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 2.2 ผลการประชุมครั้งที่ 2 ที่จัดครบทุกกลุ่มในอำเภอ (ที่มีคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรตามประกาศ แต่งตั้งฯ) แล้ว ละส่งรายงานผลการประชุม (แบบ รายงานที่ 1 ภาคผนวกที่ 4 ตามคำแนะนำฯ) ให้กรมฯ แล้ว - เลขที่หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี ตามหนังสือนำส่ง แบบรายงานที่ 1 ภาคผนวกที่ 4 ตามเล่มคำแนะนำการ จัดประชุมคณะกรรมการกลาง โดยมีประเด็นหรือ หัวข้อสำคัญของการประชุม ผล สรุป และข้อเสนอจาก การประชุมด้วย - เลขที่หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี ตามหนังสือนำส่ง แบบรายงานที่ 1 ภาคผนวกที่ 4 ตามเล่มคำแนะนำการ จัดประชุมคณะกรรมการกลาง โดยมีประเด็นหรือ หัวข้อสำคัญของการประชุม ผล สรุป และข้อเสนอจาก การประชุมด้วยรายกลุ่มอำเภอ เลขที่ หนังสือส่ง ว/ด/ป32328---

38 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 2.3 ผลการประชุมครั้งที่ 3 ที่จัดครบทุกกลุ่มในอำเภอ (ที่มีคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรตามประกาศ แต่งตั้งฯ) แล้ว และส่งรายงานผลการจัดประชุม (แบบ รายงานที่ 1 ภาคผนวกที่ 4 ตามคำแนะนำฯ) ให้กรมฯ แล้ว - เลขที่หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี ตามหนังสือนำส่ง แบบรายงานที่ 1 ภาคผนวกที่ 4 ตามเล่มคำแนะนำการ จัดประชุมคณะกรรมการกลาง โดยมีประเด็นหรือ หัวข้อสำคัญของการประชุม ผล สรุป และข้อเสนอจาก การประชุมด้วย - เลขที่หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี ตามหนังสือนำส่ง แบบรายงานที่ 1 ภาคผนวกที่ 4 ตามเล่มคำแนะนำการ จัดประชุมคณะกรรมการกลาง โดยมีประเด็นหรือ หัวข้อสำคัญของการประชุม ผล สรุป และข้อเสนอจาก การประชุมด้วยรายกลุ่มอำเภอ เลขที่ หนังสือส่ง ว/ด/ป32328---

39 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 2.4 ผลการประชุมครั้งที่ 4 ที่จัดครบทุกกลุ่มในอำเภอ (ที่มีคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรตามประกาศ แต่งตั้ง) แล้ว และส่งรายงานผลการจัดประชุม (แบบ รายงานที่ 1 ภาคผนวกที่ 4 ตามคำแนะนำฯ) ให้กรมฯ c แล้ว - เลขที่หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี ตามหนังสือนำส่ง แบบรายงานที่ 1 ภาคผนวกที่ 4 ตามเล่มคำแนะนำการ จัดประชุมคณะกรรมการกลาง โดยมีประเด็นหรือ หัวข้อสำคัญของการประชุม ผล สรุป และข้อเสนอจาก การประชุมด้วย - เลขที่หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี ตามหนังสือนำส่ง แบบรายงานที่ 1 ภาคผนวกที่ 4 ตามเล่มคำแนะนำการ จัดประชุมคณะกรรมการกลาง โดยมีประเด็นหรือ หัวข้อสำคัญของการประชุม ผล สรุป และข้อเสนอจาก การประชุมด้วย 2.5 ผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระดับ อำเภอ รายกลุ่มอำเภอ เลขที่ หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปีบาท3232839,800---7,910(19.87)

40 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 3. รายงานผลการจัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่ม เกษตรกรระดับจังหวัด ตามแบบรายงานที่ 2 ภาคผนวกที่ 4 ในคำแนะนำการจัดประชุม คณะกรรมการกลางฯ (รวม 3.1 และ 3.2 และ 3.3 และ 3.4) แยกเป็น 3.1 ผลการประชุมครั้งที่ 1 ที่จัดครบทุกอำเภอใน จังหวัดและส่งรายงานผลการจัดประชุม (แบบรายงาน ที่ 2 ภาคผนวกที่ 4 ตามคำแนะนำฯ) ให้กรมฯ แล้ว 3.1 ผลการประชุมครั้งที่ 1 ที่จัดครบทุกอำเภอใน จังหวัดและส่งรายงานผลการจัดประชุม (แบบรายงาน ที่ 2 ภาคผนวกที่ 4 ตามคำแนะนำฯ) ให้กรมฯ แล้ว - เลขที่หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี ตามหนังสือนำส่ง แบบรายงานที่ 2 ภาคผนวกที่ 4 ตามเล่มคำแนะนำการ จัดประชุมคณะกรรมการกลาง โดยมีประเด็นหรือ หัวข้อสำคัญของการประชุม ผล สรุป และข้อเสนอจาก การประชุมด้วย - เลขที่หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี ตามหนังสือนำส่ง แบบรายงานที่ 2 ภาคผนวกที่ 4 ตามเล่มคำแนะนำการ จัดประชุมคณะกรรมการกลาง โดยมีประเด็นหรือ หัวข้อสำคัญของการประชุม ผล สรุป และข้อเสนอจาก การประชุมด้วยรวมรายรายอำเภอ เลขที่ หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี888 - - 8 (100) ชน 0010/1720 30 ธ.ค.52

41 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 3.2 ผลการประชุมครั้งที่ 2 ที่จัดครบทุกอำเภอใน จังหวัดและส่งรายงานผลการจัดประชุม (แบบรายงาน ที่ 2 ภาคผนวกที่ 4 ตามคำแนะนำฯ) ให้กรมฯ แล้ว - เลขที่หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี ตามหนังสือนำส่ง แบบรายงานที่ 2 ภาคผนวกที่ 4 ตามเล่มคำแนะนำการ จัดประชุมคณะกรรมการกลาง โดยมีประเด็นหรือ หัวข้อสำคัญของการประชุม ผล สรุป และข้อเสนอจาก การประชุมด้วย - เลขที่หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี ตามหนังสือนำส่ง แบบรายงานที่ 2 ภาคผนวกที่ 4 ตามเล่มคำแนะนำการ จัดประชุมคณะกรรมการกลาง โดยมีประเด็นหรือ หัวข้อสำคัญของการประชุม ผล สรุป และข้อเสนอจาก การประชุมด้วย 3.3 ผลการประชุมครั้งที่ 3 ที่จัดครบทุกอำเภอใน จังหวัดและส่งรายงานผลการจัดประชุม (แบบรายงาน ที่ 2 ภาคผนวกที่ 4 ตามคำแนะนำการจัดประชุม คณะกรรมการกลางฯ) ให้กรมฯ แล้ว รายอำเภอ เลขที่ หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปีรายอำเภอ88 - -88 7 (87.5) 7 ชน 0010/348 2 มี.ค.53 --

42 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล - เลขที่หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี ตามหนังสือนำส่ง แบบรายงานที่ 2 ภาคผนวกที่ 4 ตามเล่มคำแนะนำการ จัดประชุมคณะกรรมการกลาง โดยมีประเด็นหรือ หัวข้อสำคัญของการประชุม ผล สรุป และข้อเสนอจาก การประชุมด้วย - เลขที่หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี ตามหนังสือนำส่ง แบบรายงานที่ 2 ภาคผนวกที่ 4 ตามเล่มคำแนะนำการ จัดประชุมคณะกรรมการกลาง โดยมีประเด็นหรือ หัวข้อสำคัญของการประชุม ผล สรุป และข้อเสนอจาก การประชุมด้วย 3.4 ผลการประชุมครั้งที่ 4 ที่จัดครบทุกอำเภอใน จังหวัดและส่งรายงานผลการจัดประชุม (แบบรายงาน ที่ 2 ภาคผนวกที่ 4 ตามคำแนะนำการจัดประชุม คณะกรรมการกลางฯ) ให้กรมฯ แล้ว - เลขที่หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี ตามหนังสือนำส่งแบบ รายงานที่ 2 ภาคผนวกที่ 4 ตามเล่มคำแนะนำการจัด ประชุมคณะกรรมการกลาง โดยมีประเด็นหัวข้อสำคัญ - เลขที่หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปี ตามหนังสือนำส่งแบบ รายงานที่ 2 ภาคผนวกที่ 4 ตามเล่มคำแนะนำการจัด ประชุมคณะกรรมการกลาง โดยมีประเด็นหัวข้อสำคัญ ของการประชุม ผล สรุป และข้อเสนอจากการประชุม ด้วย เลขที่ หนังสือส่ง วัน/เดือน/ปีรายอำเภอ วัน/เดือน/ปี - -88 - ---00--

43 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 3.5 ผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระดับ จังหวัด 4. ตัวชี้วัด คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรกำหนด แนวทางหรือแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด แล้วเสร็จและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลางระดับ จังหวัดเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว บาทแผน14,70015,890(40.06)-

44 แบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้การส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรม : ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์และการผลิตสินค้า ปลอดภัย ปี 255 3

45 ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร

46 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 1. ประสานงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อดำเนินการ คัดเลือกสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตร อินทรีย์ แยกเป็น 1.1 สหกรณ์ 1.1 สหกรณ์ 1.2 กลุ่มเกษตรกร 1.2 กลุ่มเกษตรกร 2. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ แล้ว ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมสร้างเครือข่ายเกษตร อินทรีย์ รวม แยกเป็น 2.1 สมาชิกสหกรณ์ที่ผ่านการคัดเลือก 2.1 สมาชิกสหกรณ์ที่ผ่านการคัดเลือก 2.2 สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผ่านการคัดเลือก 2.2 สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผ่านการคัดเลือกสหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกร รายสหกรณ์รายกลุ่มฯราย192012918 1 (100) 9 (100) 20 (100) 1 (100) 2 (100) 9 (100) 18 (100)

47 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ สร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ รวม แยกเป็น 3.1 สมาชิกสหกรณ์ตามข้อ 2.1 เข้าร่วมประชุม (กรณีจัดประชุมมากกว่า 1 ครั้ง จำนวนสหกรณ์ไม่นับ ซ้ำ และจำนวนรายให้นับทุกครั้งรวมกัน) 3.1 สมาชิกสหกรณ์ตามข้อ 2.1 เข้าร่วมประชุม (กรณีจัดประชุมมากกว่า 1 ครั้ง จำนวนสหกรณ์ไม่นับ ซ้ำ และจำนวนรายให้นับทุกครั้งรวมกัน) 3.2 สมาชิกกลุ่มเกษตรกรตามข้อ 2.2 เข้าร่วม ประชุม (กรณีจัดประชุมมากกว่า 1 ครั้งจำนวนกลุ่ม เกษตรกรไม่นับซ้ำ และจำนวนรายให้นับทุกครั้ง รวมกัน) 3.2 สมาชิกกลุ่มเกษตรกรตามข้อ 2.2 เข้าร่วม ประชุม (กรณีจัดประชุมมากกว่า 1 ครั้งจำนวนกลุ่ม เกษตรกรไม่นับซ้ำ และจำนวนรายให้นับทุกครั้ง รวมกัน)ครั้งสหกรณ์ราย กลุ่ม เกษตรกร ราย214936 1 (50) 2 (200) 2 (50) 9 (100) 18 (50)

48 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 4. ผลการจัดตั้งสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ที่จัดตั้งได้ ในปีงบประมาณ 2553 แยกเป็น 4.1 สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมเครือข่าย 4.1 สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมเครือข่าย 4.2 กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่เข้า ร่วมเครือข่าย 4.2 กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่เข้า ร่วมเครือข่าย 5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจริงใช้ในการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงานนี้ เครือข่ายสหกรณ์รายกลุ่มฯรายบาท1011094555,600 10 (100) 1 (100) 10 (100) 9 (100) 45 (100) 22,000 (39.56)

49 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล ลำดับที่ 6 และ 7 ให้รายงานทุกสิ้นไตรมาส ภายในวันที่ 8 หลังสิ้นไตรมาส 6. บันทึกสรุปการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ ตามแบบที่กองแผนงานกำหนด พร้อมรูปภาพประกอบ เพื่อประมวลนำส่งกระทรวงฯ ต่อไป ให้ระบุเลขที่ ว/ด/ป ของหนังสือนำส่ง… 7. การดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่ จัดตั้งในปีงบประมาณ 2553 7.1 เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่ดำเนินกิจกรรมของ เครือข่ายแล้ว 7.1 เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่ดำเนินกิจกรรมของ เครือข่ายแล้วเครือข่าย10-

50 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 7.2 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมของแต่ละเครือข่าย ตามข้อ 7.1 เป็นรายไตรมาส ตามแบบที่กองแผนงาน กำหนด พร้อมรูปภาพประกอบ เพื่อประมวลนำส่ง กระทรวงฯ ต่อไป ให้ระบุเลขที่ ว/ด/ป ของหนังสือ นำส่ง… (รายงานเฉพาะไตรมาสที่มีการจัด) 7.2 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมของแต่ละเครือข่าย ตามข้อ 7.1 เป็นรายไตรมาส ตามแบบที่กองแผนงาน กำหนด พร้อมรูปภาพประกอบ เพื่อประมวลนำส่ง กระทรวงฯ ต่อไป ให้ระบุเลขที่ ว/ด/ป ของหนังสือ นำส่ง… (รายงานเฉพาะไตรมาสที่มีการจัด) 8. แนะนำ ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรที่ได้รับเงินอุดหนุนที่ผ่านมาตั้งแต่ ปี 49 – 52 และยังดำเนินกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ แยกเป็น 8.1 สหกรณ์ 8.1 สหกรณ์ 8.2 กลุ่มเกษตรกร 8.2 กลุ่มเกษตรกรรวมแห่งรวมครั้งสหกรณ์ครั้งกลุ่มฯครั้ง184 - -184------

51 แบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง และส่งเสริม กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร ( การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ) ปี 255 3

52 การส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ( การตรวจการสหกรณ์ )

53 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 1. รายงานผลการตรวจการสหกรณ์ 1.1 กรณีตรวจการสหกรณ์ปกติ (อย่างน้อย 2 ครั้ง/ แห่ง/ปี) 1.1 กรณีตรวจการสหกรณ์ปกติ (อย่างน้อย 2 ครั้ง/ แห่ง/ปี) 1.1.1 รายงานผลการตรวจการครั้งที่ 1 ซึ่งเข้าไป ตรวจการในช่วง ต.ค.52 – มี.ค.53 1.1.1 รายงานผลการตรวจการครั้งที่ 1 ซึ่งเข้าไป ตรวจการในช่วง ต.ค.52 – มี.ค.53 1.1.2 รายงานผลการตรวจการ ครั้งที่ 2 ซึ่งเข้าไป ตรวจการในช่วง เม.ย.53 – ก.ย.53 1.1.2 รายงานผลการตรวจการ ครั้งที่ 2 ซึ่งเข้าไป ตรวจการในช่วง เม.ย.53 – ก.ย.53 1.1.3 ผลติดตามการแก้ไข (ประเด็นที่ตรวจพบ ในการตรวจการครั้งที่ 1) จากการเข้าไปตรวจการครั้งที่ 2 ในช่วง เม.ย.52 – ก.ย.52 แยกเป็น 1.1.3 ผลติดตามการแก้ไข (ประเด็นที่ตรวจพบ ในการตรวจการครั้งที่ 1) จากการเข้าไปตรวจการครั้งที่ 2 ในช่วง เม.ย.52 – ก.ย.52 แยกเป็น สหกรณ์ครั้งสหกรณ์ครั้ง44444444 20 (45.45) --

54 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 1.2 กรณีตรวจการสหกรณ์ที่มีแนวโน้มหรือพบว่ามี ข้อบกพร่อง / ทุจริตในการดำเนินงานของสหกรณ์ มีผลการ ตรวจการ ดังนี้ 1.2.1 ตรวจพบข้อบกพร่อง 1.2.1 ตรวจพบข้อบกพร่อง 1.2.2 ตรวจพบการทุจริต 1.2.2 ตรวจพบการทุจริต 1.2.3 ผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ แยกเป็น 1.2.3 ผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ แยกเป็น (1) ได้มีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ดำเนินการแก้ไข (1) ได้มีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ดำเนินการแก้ไข (2) สหกรณ์รายงานว่าได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง เรียบร้อยแล้ว (2) สหกรณ์รายงานว่าได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง เรียบร้อยแล้ว 1.2.4 ผลการแก้ไขทุจริตที่ตรวจพบ แยกเป็น 1.2.4 ผลการแก้ไขทุจริตที่ตรวจพบ แยกเป็น (1) ได้มีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ดำเนินการแก้ไขและหา ตัวผู้รับผิดชอบ (1) ได้มีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ดำเนินการแก้ไขและหา ตัวผู้รับผิดชอบ (2) สหกรณ์รายงานว่าได้ดำเนินการแก้ไขและหาตัว ผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว (2) สหกรณ์รายงานว่าได้ดำเนินการแก้ไขและหาตัว ผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว 1.2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานตรวจการ สหกรณ์กรณีพิเศษ 1.2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานตรวจการ สหกรณ์กรณีพิเศษสหกรณ์สหกรณ์สหกรณ์สหกรณ์สหกรณ์สหกรณ์บาท-------

55 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 1.1.3.1 สรุปสหกรณ์ที่มีการแก้ไขตามประเด็น/ปัญหาที่ ได้ตรวจพบในครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้วทั้งหมด แยกเป็น (1) ประเด็น/ปัญหาเร่งด่วนตามข้อ 1.1.1 (1) ได้ ดำเนินการแก้ไขแล้ว (1) ประเด็น/ปัญหาเร่งด่วนตามข้อ 1.1.1 (1) ได้ ดำเนินการแก้ไขแล้ว (2) ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขตามข้อ 1.1.1 (2) ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว (2) ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขตามข้อ 1.1.1 (2) ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว 1.1.3.2 สรุปสหกรณ์ที่ยังแก้ไขตามประเด็น/ปัญหาที่ได้ ตรวจพบในครั้งที่ 1 ไม่เรียบร้อย แยกเป็น (1) ประเด็น/ปัญหาเร่งด่วนตามข้อ 1.1.1 (1) ยัง แก้ไขไม่เรียบร้อย (1) ประเด็น/ปัญหาเร่งด่วนตามข้อ 1.1.1 (1) ยัง แก้ไขไม่เรียบร้อย (2) ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขตามข้อ 1.1.1 (2) (2) ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขตามข้อ 1.1.1 (2)ยังแก้ไขไม่เรียบร้อย 1.1.3.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานตรวจ การสหกรณ์กรณีปกติ รวมแห่งสหกรณ์สหกรณ์รวมแห่งสหกรณ์สหกรณ์บาท-------

56 แบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง และส่งเสริม กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร ( การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ) ปี 255 3

57 การส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ( ชำระบัญชี )

58 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล เป้าหมายเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2552 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับจัดสรร งบประมาณชำระบัญชี ปี งปม. 2548 – 2552 (แต่ไม่ สามารถชำระบัญชีตามาตรา 87 ได้ภายใน ปีงบประมาณ 2552) สามารถชำระบัญชีได้เสร็จสิ้นตาม มาตรา 87 ภายในปี งปม. 2553 (รวม 1.1 และ 1.2) แยกเป็น 1.1 สหกรณ์ 1.1 สหกรณ์ 1.2 กลุ่มเกษตรกร 1.2 กลุ่มเกษตรกรรวมแห่งสหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกร 24519 2 (8.33) - 2 (10.52)

59 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 2. ผู้ชำระบัญชีได้รับงบดุลตามมาตรา 80 (เมื่อได้รับหนังสือ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งนำส่งงบดุลที่ผู้สอบบัญชี รับรองแล้ว) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นเป้าหมาย ชำระบัญชีในปี งปม.2553 จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (รวม 2.1 และ 2.2) แยกเป็น 2.1 สหกรณ์ 2.1 สหกรณ์ 2.2 กลุ่มเกษตรกร 2.2 กลุ่มเกษตรกร 3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามเป้าหมายปี งปม.2553 (เป้าหมายใหม่) สามารถชำระบัญชีเสร็จสิ้นตามาตร 87 ภายในปี งปม.2553 (รวม 3.1 และ 3.2) แยกเป็น 3.1 สหกรณ์ 3.1 สหกรณ์ 3.2 กลุ่มเกษตรกร 3.2 กลุ่มเกษตรกร 4. ผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการชำระบัญชีเป้าหมายปี งปม.2553 (ข้อ 2 – 3 ) รวมแห่งสหกรณ์กลุ่มฯรวมแห่งสหกรณ์กลุ่มฯบาท777-717,500-----

60 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 5. บันทึกรายงานผลการติดตามสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี อยู่ระหว่างการ ถอนชื่อ ผู้ชำระบัญชีเป็นบุคคลภายนอกและที่ยังไม่ พร้อมกำหนดเป็นเป้าหมายชำระบัญชีในปี 2553 (โดย ในบันทึกต้องระบุผลความก้าวหน้าที่ได้จากการติดตาม สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในแต่ละแห่ง) 5.1 สหกรณ์ 5.1 สหกรณ์ 5.2 กลุ่มเกษตรกร 5.2 กลุ่มเกษตรกรรวมแห่ง รวมครั้งที่มี บันทึก สหกรณ์ ครั้งที่มี บันทึก กลุ่ม เกษตรกร ครั้งที่มี บันทึก

61 แบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง และส่งเสริม กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร ( การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ) ปี 255 3

62 การส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ( จัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร )

63 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 1. ให้คำแนะนำ ความรู้ เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจ แก่เกษตรกรทั่วไป และประชาชนทั่วไปที่สนใจจัดตั้งเป็นสหกรณ์หรือกลุ่ม เกษตรกร (ไม่ใช่เป้าหมายที่อบรมให้กับสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งในปี งปม.2553) (รวม 1.1 และ 1.2) แยกเป็น 1.1 บันทึกผลที่เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำกับเกษตรกร ทั่วไป / ประชาชนทั่วไปที่สนใจการจัดตั้ง ที่สำนักงาน 1.1 บันทึกผลที่เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำกับเกษตรกร ทั่วไป / ประชาชนทั่วไปที่สนใจการจัดตั้ง ที่สำนักงาน 1.2 บันทึกผลที่เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำกับเกษตรกร ทั่วไป / ประชาชนทั่วไปที่สนใจการจัดตั้ง นอก สำนักงาน 1.2 บันทึกผลที่เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำกับเกษตรกร ทั่วไป / ประชาชนทั่วไปที่สนใจการจัดตั้ง นอก สำนักงาน รวมครั้งที่มี บันทึก รวมคน ครั้งที่มี บันทึก คน คน

64 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 2. จัดอบรมแก่ประชาชนที่ประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ก่อนการรับจดทะเบียน (เฉพาะที่จดทะเบียน) 2.1 สรุปผลการจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ แก่เกษตรกร / ประชาชน ก่อนการรับจดทะเบียน ในปี งปม.2553 (โดย การจัดอบรมฯ ดังกล่าว ขอให้ดำเนินการสรุปผลการจัด อบรม และจัดส่งให้ กผง. ภายในกำหนดวันส่งแบบรายงาน ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนที่รายงานเป็นผลงาน) (รวม (1) และ (2) แยกเป็น 2.1 สรุปผลการจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ แก่เกษตรกร / ประชาชน ก่อนการรับจดทะเบียน ในปี งปม.2553 (โดย การจัดอบรมฯ ดังกล่าว ขอให้ดำเนินการสรุปผลการจัด อบรม และจัดส่งให้ กผง. ภายในกำหนดวันส่งแบบรายงาน ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนที่รายงานเป็นผลงาน) (รวม (1) และ (2) แยกเป็น (1) ก่อนจดทะเบียนเป็น สหกรณ์ ในปี งปม.2553 (1) ก่อนจดทะเบียนเป็น สหกรณ์ ในปี งปม.2553 (2) ก่อนจดทะเบียนเป็น กลุ่มเกษตรกร ในปี งปม. 2553 โดยมีการทดลองรวมกลุ่มดำเนินงานในลักษณะคล้ายกลุ่ม เกษตรกรไม่น้อยกว่า 6 เดือน (2) ก่อนจดทะเบียนเป็น กลุ่มเกษตรกร ในปี งปม. 2553 โดยมีการทดลองรวมกลุ่มดำเนินงานในลักษณะคล้ายกลุ่ม เกษตรกรไม่น้อยกว่า 6 เดือน 2.2 ผลการเบิกจ่ายที่ใช้ในการจัดอบรม 2.2 ผลการเบิกจ่ายที่ใช้ในการจัดอบรมรวมครั้งรวมคนครั้งคนครั้งคนบาท

65 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง ในปี งปม.2553 (รวม 3.1 และ 3.2) โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้า ไปแนะนำ ส่งเสริมฯ แล้ว ตามที่ปรากฏในบันทึกการ เข้าไปแนะนำ ส่งเสริมฯ 3.1 สหกรณ์ 3.1 สหกรณ์ 3.2 กลุ่มเกษตรกร 3.2 กลุ่มเกษตรกรรวมแห่ง รวมครั้งที่มี บันทึก สหกรณ์ ครั้งที่มี บันทึก กลุ่มฯ 22

66 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการจดทะเบียน จัดตั้งปีงบประมาณ 2553 สามารถดำเนินการได้ (รวม 4.1 และ 4.2) แยกเป็น 4.1 สหกรณ์ ที่ดำเนินการได้ โดยได้จัดประชุมใหญ่ สามัญครั้งแรก ตามาตรา 40 และต้องดำเนินธุรกิจ (ปรากฏในงบทดลอง) อย่างน้อย 1 ประเภทแล้ว 4.1 สหกรณ์ ที่ดำเนินการได้ โดยได้จัดประชุมใหญ่ สามัญครั้งแรก ตามาตรา 40 และต้องดำเนินธุรกิจ (ปรากฏในงบทดลอง) อย่างน้อย 1 ประเภทแล้ว 4.2 กลุ่มเกษตรกร ที่ดำเนินการได้ โดยได้จัดประชุม ใหญ่สามัญครั้งแรก ตามาตรา 16 วรรค 1 และต้อง ดำเนินธุรกิจ (ปรากฎในงบทดลอง) อย่างน้อย 1 ประเภทแล้ว 4.2 กลุ่มเกษตรกร ที่ดำเนินการได้ โดยได้จัดประชุม ใหญ่สามัญครั้งแรก ตามาตรา 16 วรรค 1 และต้อง ดำเนินธุรกิจ (ปรากฎในงบทดลอง) อย่างน้อย 1 ประเภทแล้วรวมแห่งสหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกร

67 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 5. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง ในปี งปม.2552 สามารถดำเนินการได้ (รวม 5.1 และ 5.2) โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปแนะนำ ส่งเสริมแล้วฯ ตามที่ปรากฏในบันทึกการเข้าไปแนะนำ ส่งเสริมฯ ซึ่ง ระบุธุรกิจที่ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของการ จัดตั้ง 5.1 สหกรณ์ 5.1 สหกรณ์ 5.2 กลุ่มเกษตรกร 5.2 กลุ่มเกษตรกรรวมแห่ง รวมครั้งที่มี บันทึก สหกรณ์ ครั้งที่มี บันทึก กลุ่มฯ 510--510 5 (100) 10 (100) -- 5 (100) 10 (100)

68 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการจดทะเบียน จัดตั้งปีงบประมาณ 2552 สามารถดำเนินการได้ โดยใน ปี งปม.2553 มีการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก (ยกเว้นที่จัดแล้วในปี งปม.2552) การประชุมใหญ่สามัญ และต้องดำเนิน ธุรกิจ (ปรากฏในงบทดลอง) อย่างน้อย 1 ประเภท (ไม่ นับธุรกิจรับฝากเงิน ยกเว้น สหกรณ์ที่จัดตั้งตาม นโยบายของการเคหะฯ) รวม 6.1 และ 6.2) แยกเป็น 6.1 สหกรณ์ ที่จัดตั้งในปีงปม.2552 ดำเนินการได้ 6.1 สหกรณ์ ที่จัดตั้งในปีงปม.2552 ดำเนินการได้ 6.2 กลุ่มเกษตรกร ที่จัดตั้งในปี งปม.2552 ดำเนินการ ได้ 6.2 กลุ่มเกษตรกร ที่จัดตั้งในปี งปม.2552 ดำเนินการ ได้รวมแห่งสหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกร 5-5 5 (100) -

69 แบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง และส่งเสริม กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร ( การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ) ปี 255 3

70 การส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ( สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาตรฐาน )

71 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ต้องรักษามาตรฐาน (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 2552) มีการประชุมใหญ่ใน ปีงบประมาณ 2553 แล้ว 2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามข้อ 1 ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสหกรณ์ 3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามข้อ 1 ไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสหกรณ์ 4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ต้องผลักดันเข้าสู่ มาตรฐาน (ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 2552) มีการ ประชุมใหญ่ในปีงบประมาณ 2553 แล้ว 5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามข้อ 4 ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสหกรณ์ 6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามข้อ 4 ไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกร สหกรณ์กลุ่มฯสหกรณ์กลุ่มฯสหกรณ์กลุ่มฯสหกรณ์กลุ่มฯสหกรณ์กลุ่มฯ2723 - - - -24 - - - - 7 (25.93) 3 (13.04) 73--------

72 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 7. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ต้องยกระดับเข้าสู่ มาตรฐาน (ไม่ผ่าเกณฑ์มาตรฐานในปี 2552) มีการ ประชุมใหญ่ในปีงบประมาณ 2553 แล้ว 8. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามข้อ 7 ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสหกรณ์ 9. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามข้อ 7 ไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสหกรณ์ 10. ตัวชี้วัด สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อเทียบกับ สหกรณ์ที่นำมาจัดมาตรฐาน ตามประกาศกรมฯ ณ 1 กันยายน 2553 (การรายงานนำข้อมูลจากประกาศ สรุปผลการจัดมาตรฐานประจำปี 2553 ที่เป็นข้อมูลชุด เดียวกับที่ส่งให้สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ โดยให้ รายงานในวันที่ 1 – 5 ก.ย.53) แยกเป็น สหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกร สหกรณ์กลุ่มฯสหกรณ์กลุ่มฯรวมแห่ง629-------

73 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 10.1 สหกรณ์ที่ต้องรักษามาตรฐาน (ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานในปี 2552) และผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 2553 ตามประกาศ ณ 1 กันยายน 2553 10.2 สหกรณ์ที่ต้องผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 2553 และผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 2553 ตามประกาศ ณ 1 กันยายน 2553 10.3 สหกรณ์ที่ต้องยกระดับ เพื่อเตรียมเข้าสู่เกณฑ์ มาตรฐานในปี 2554 แต่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ ในปี 2553 สหกรณ์สหกรณ์สหกรณ์2726---

74 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 11. ตัวชี้วัด กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อเทียบ กับกลุ่มเกษตรกรที่นำมาจัดมาตรฐาน ตามประกาศกรมฯ ณ 1 กันยายน / 2553 (การรายงานนำข้อมูลจาก ประกาศ สรุปผลการจัดมาตรฐานประจำปี 2553 ที่เป็นข้อมูลชุด เดียวกับที่ส่งให้สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ โดยให้ รายงานในวันที่ 1 – 5 ก.ย.53) แยกเป็น 11.1 กลุ่มเกษตรกรที่ต้องรักษามาตรฐาน (ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานในปี 2552) และผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 2553 ตามประกาศ ณ 1 กันยายน 2553 11.1 กลุ่มเกษตรกรที่ต้องรักษามาตรฐาน (ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานในปี 2552) และผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 2553 ตามประกาศ ณ 1 กันยายน 2553 11.2 กลุ่มเกษตรกรที่ต้องผลักดันให้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานในปี 2553 ตามประกาศ ณ 1 กันยายน 2553 11.2 กลุ่มเกษตรกรที่ต้องผลักดันให้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานในปี 2553 ตามประกาศ ณ 1 กันยายน 2553 11.3 กลุ่มเกษตรกรที่ต้องยกระดับ เพื่อตรียมเข้าสู่ เกณฑ์มาตรฐานในปี 2554 แต่สามารถผ่านเกณฑ์ มาตรฐานได้ในปี 2553 11.3 กลุ่มเกษตรกรที่ต้องยกระดับ เพื่อตรียมเข้าสู่ เกณฑ์มาตรฐานในปี 2554 แต่สามารถผ่านเกณฑ์ มาตรฐานได้ในปี 2553รวมแห่ง กลุ่ม เกษตรกร 27234-----

75 แบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง และส่งเสริม กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร ปี 255 3

76 การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

77 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 1. ประสานงานกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด และ หน่วยงานอื่นเพื่อจัดทำแผนการอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ รวม 1.1 สำนักงานปฏิรูปที่ดิน 1.1 สำนักงานปฏิรูปที่ดิน 1.2 หน่วยงานอื่น (ระบุ)………………………. 1.2 หน่วยงานอื่น (ระบุ)………………………. 2. เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์และการ ทำธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ 2.1 วิทยากรที่ได้รับมอบหมาย (ไม่นับซ้ำ) 2.1 วิทยากรที่ได้รับมอบหมาย (ไม่นับซ้ำ) 2.2 ผู้เข้ารับการอบรม 2.2 ผู้เข้ารับการอบรมครั้งครั้งครั้งรายครั้งหลักสูตรรุ่นคน66 -2111 - 2 (33.33) ------

78 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 2.3 กรณีวิทยากรจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย เพิ่มเติมจากที่สำนักฯ ส่งให้กองแผนงานแล้ว ให้ระบุ เลขที่ ว/ด/ป ของหนังสือนำส่ง……………………… 2.3 กรณีวิทยากรจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย เพิ่มเติมจากที่สำนักฯ ส่งให้กองแผนงานแล้ว ให้ระบุ เลขที่ ว/ด/ป ของหนังสือนำส่ง……………………… (รายงานเฉพาะเดือนที่มีการจัดส่งเอกสารให้กอง แผนงาน ถ้าเดือนใดไม่ได้ดำเนินการไม่ต้องกรอกข้อนี้ 3. ส่งสรุปผลการจัดนิทรรศการการสร้างและพัฒนา เกษตรกรรุ่นใหม่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริม สหกรณ์เพื่อขยายผลองค์ความรู้สู่เกษตรกรรุ่นใหม่ ตามจำนวนครั้งที่จัดตามแบบสรุปผลที่กองแผนงาน กำหนด พร้อมรูปภาพประกอบ เพื่อประมวลนำส่ง กระทรวงฯ ต่อไป ให้ระบุเลขที่ ว/ด/ป ของ 4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจริงใช้ในการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงานนี้ บาท-

79 แบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง และส่งเสริม กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร (การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร) ปี 255 3

80 โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่, สายใยรักแห่งครอบครัว, จังหวัดเคลื่อนที่, และจัดรายการวิทยุ

81 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 1. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการรณรงค์ปลูก จิตสำนึกของสังคมด้วยงานสหกรณ์ ฟื้นฟูเกษตรกร และ แก้ไขปัญหาร่วมกันตามภารกิจกรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานตามโครงการที่กำหนดของ หน่วยงานที่ปฏิบัติในพื้นที่ที่เข้าไปร่วมดำเนินงานใน ภาพรวมของกรมฯ 1.1 บันทึกรายงานผลการเข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ 1.1 บันทึกรายงานผลการเข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ (1) ครั้งที่มีบันทึกรายงานผลส่งสำนักงานเกษตร จังหวัด (1) ครั้งที่มีบันทึกรายงานผลส่งสำนักงานเกษตร จังหวัด (2) จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม (2) จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม (3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน (3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ให้จัดส่งสรุปผลการดำเนินกิจกรรมพร้อมรูปภาพประกอบ ทุกครั้ง เมื่อมีการรายงานผล ณ สิ้นไตรมาสทุกไตรมาส ครั้งคนบาท126810

82 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 1.2 บันทึกรายงานผลการเข้าร่วมโครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว (1) ครั้งที่มีบันทึกรายงานผลการดำเนินงานเสนอ ผอ. สสพ.และ สกจ. (1) ครั้งที่มีบันทึกรายงานผลการดำเนินงานเสนอ ผอ. สสพ.และ สกจ. (2) จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม/งาน (ถ้ามี) (2) จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม/งาน (ถ้ามี) (3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน (3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ให้จัดส่งสรุปผลการดำเนินกิจกรรมพร้อมรูปภาพประกอบ ทุกครั้ง เมื่อมีการรายงานผล ณ สิ้นไตรมาสทุกไตรมาส 1.3 บันทึกรายงานผลการเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (1) ครั้งที่มีบันทึกรายงานผลการดำเนินงานเสนอ ผอ. สสพ.และ สกจ. (1) ครั้งที่มีบันทึกรายงานผลการดำเนินงานเสนอ ผอ. สสพ.และ สกจ. (2) จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม/งาน (ถ้ามี) (2) จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม/งาน (ถ้ามี) (3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน (3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ให้จัดส่งสรุปผลการดำเนินกิจกรรมพร้อมรูปภาพประกอบ ทุกครั้ง เมื่อมีการรายงานผล ณ สิ้นไตรมาสทุกไตรมาส ครั้งคนบาทครั้งคนบาท1356

83 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 2. สรุปผลการออกอากาศ พร้อม Script ที่ใช้ออกอากาศ (ซึ่งทุกกลุ่ม/ฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการเตรียมเนื้อหา และ/หรือเอกสารประกอบการจัดรายการที่เกี่ยวข้อง) (ผลรวม 4.1 – 4.3) แยกเป็น 2.1 จัดที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) แยกเป็น 2.1 จัดที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) แยกเป็น 2.1.1 บุคลากรของหน่วยงาน เป็นผู้ดำเนินรายการ เองทั้งหมด 2.1.1 บุคลากรของหน่วยงาน เป็นผู้ดำเนินรายการ เองทั้งหมด 2.1.2 บริษัทผู้รับจ้างและหรือบุคคลภายนอก เป็นผู้ ดำเนินรายการทั้งหมด 2.1.2 บริษัทผู้รับจ้างและหรือบุคคลภายนอก เป็นผู้ ดำเนินรายการทั้งหมด 2.1.3 บุคลากรของหน่วยงานร่วมกับบุคคลภายนอก เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกัน 2.1.3 บุคลากรของหน่วยงานร่วมกับบุคคลภายนอก เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกัน รวมครั้งครั้งครั้งครั้งครั้ง4040 17 (42.5)

84 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 2.2 จัดที่สถานีวิทยุชุมชน และหรือท้องถิ่น แยกเป็น 2.2 จัดที่สถานีวิทยุชุมชน และหรือท้องถิ่น แยกเป็น 2.2.1 บุคลากรของหน่วยงาน เป็นผู้ดำเนินรายการ เองทั้งหมด 2.2.1 บุคลากรของหน่วยงาน เป็นผู้ดำเนินรายการ เองทั้งหมด 2.2.2 บริษัทผู้รับจ้างและหรือบุคคลภายนอก เป็นผู้ ดำเนินรายการเองทั้งหมด 2.2.2 บริษัทผู้รับจ้างและหรือบุคคลภายนอก เป็นผู้ ดำเนินรายการเองทั้งหมด 2.2.3 บุคลากรของหน่วยงานร่วมกับบุคคลภายนอก เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกัน 2.2.3 บุคลากรของหน่วยงานร่วมกับบุคคลภายนอก เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกัน 2.3 จัดที่สถานีวิทยุของเอกชน แยกเป็น 2.3 จัดที่สถานีวิทยุของเอกชน แยกเป็น 2.3.1 บุคลากรของหน่วยงาน เป็นผู้ดำเนินรายการ เองทั้งหมด 2.3.1 บุคลากรของหน่วยงาน เป็นผู้ดำเนินรายการ เองทั้งหมด 2.3.2 บริษัทผู้รับจ้างและหรือบุคคลภายนอก เป็นผู้ ดำเนินรายการทั้งหมด 2.3.2 บริษัทผู้รับจ้างและหรือบุคคลภายนอก เป็นผู้ ดำเนินรายการทั้งหมด 2.3.3 บุคลากรของหน่วยงานร่วมกับบุคคลภายนอก เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกัน 2.3.3 บุคลากรของหน่วยงานร่วมกับบุคคลภายนอก เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกันครั้งครั้งครั้งครั้งครั้งครั้งครั้งครั้ง

85 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

86 แบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร ปี 2553

87 การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั่วไป (จัดทำบัญชีให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)

88 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 1. ผลการเข้าส่งเสริมช่วยเหลือการจัดทำบัญชีแก่สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ให้คำแนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี และการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางบัญชีที่ดีแก่กรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบันทึกรายงานผล เอกสารอ้างอิง ผลงานที่ชัดเจน และใช้รองรับการติดตามประเมินผลจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 1.1 ส่งเสริมช่วยเหลือการจัดทำบัญชีแก่สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร โดยมีบันทึกเรื่องที่เข้าไปปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน แยกเป็น 1.1.1 ส่งเสริมช่วยเหลือการจัดทำบัญชีแก่ สหกรณ์ 1.1.2 ส่งเสริมช่วยเหลือการจัดทำบัญชีแก่ กลุ่มเกษตรกร รวมแห่ง รวมครั้งที่มี บันทึก สหกรณ์ ครั้งที่มี บันทึก กลุ่มฯ 519617343462 51 (100) 178(185) 17 (100) 68 (200) 34 (100) 110 (100) 110 (100)

89 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 2. ผลสำเร็จของการส่งเสริมช่วยเหลือสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร (ให้ใช้ข้อมูลจากการเข้าส่งเสริมครั้งล่าสุด ของแต่ละแห่งที่บันทึกผลของการเข้าส่งเสริมไว้มา รายงาน โดยไม่นับซ้ำ) เพื่อเป็นการดูผลว่าสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่อ่อนแอและยังต้องให้ความช่วยเหลือ อยู่เป็นจำนวนเท่าใด ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานรายงาน ตามสภาพความเป็นจริงของแต่ละสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร หากมีปัญหาอุปสรรคขอให้หมายเหตุไว้ท้าย แบบรายงาน ) 2.1 ผลการบันทึกบัญชีในสมุดเงินสด 2.1 (1) สหกรณ์ สามารถบันทึกบัญชีในสมุดเงินสดได้ ด้วยตนเอง (เจ้าหน้าที่ที่เข้าส่งเสริมไม่ต้องจัดทำใหม่ อีกครั้ง) สหกรณ์11

90 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 2.1 (2) สหกรณ์ สามารถบันทึกบัญชีในสมุดเงินสดและ บัญชีขั้นต้นอื่น ๆ รวมทั้งหมดได้ด้วยตนเอง (เจ้าหน้าที่ ที่เข้าส่งเสริมไม่ต้องจัดทำใหม่อีกครั้ง) 2.1 (3) กลุ่มเกษตรกร สามารถบันทึกบัญชีในสมุดเงิน สดได้ด้วยตนเอง (เจ้าหน้าที่ที่เข้าส่งเสริมไม่ต้องจัดทำ ใหม่อีกครั้ง ) 2.1 (4) กลุ่มเกษตรกร สามารถบันทึกบัญชีในสมุดเงิน สดและบัญชีขั้นต้นอื่น ๆ รวมทั้งหมดได้ด้วยตนเอง (เจ้าหน้าที่ที่เข้าส่งเสริมไม่ต้องจัดทำใหม่อีกครั้ง ) สหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกร 92320

91 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 2.2 ผลการจัดทำงบทดลอง 2.2 (1) สหกรณ์ จัดทำงบทดลองได้ด้วยตนเอง 2.2 (2) เจ้าหน้าที่ที่เข้าส่งเสริม เป็นผู้จัดทำงบทดลอง 2.2 (3) กลุ่มเกษตรกร จัดทำงบทดลองได้ด้วยตนเอง 2.2 (4) เจ้าหน้าที่ที่เข้าส่งเสริม เป็นผู้จัดทำงบทดลอง 2.3 ผลการปิดบัญชีได้ตามกำหนดเวลา [โดยมีหนังสือ นำส่งงบดุลถึงผู้สอบบัญชีได้ภายใน 30 วันนับแต่วัน สิ้นปีทางบัญชี] 2.3 (1) สหกรณ์ จัดทำงบดุลส่งทันภายในกำหนดเวลา 2.3 (2) สหกรณ์ จัดทำงบดุลส่งได้ แต่เกินกำหนดเวลา 2.3 (3) กลุ่มเกษตรกร จัดทำงบดุลส่งทันภายใน กำหนดเวลา 2.3 (4) กลุ่มเกษตรกร จัดทำงบดุลส่งได้ แต่เกิน กำหนดเวลา สหกรณ์สหกรณ์กลุ่มฯกลุ่มฯสหกรณ์สหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกร 314925313

92 แบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ผลผลิต : พัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย กิจกรรม : การพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย ปี 255 3

93 การฟื้นฟูอาชีพและลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและ ยากจนผ่านสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

94 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 1. แผนฟื้นฟูอาชีพซึ่งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว 1.1 สหกรณ์ 1.1 สหกรณ์ 1.2 กลุ่มเกษตรกร 1.2 กลุ่มเกษตรกร 2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนตามแผน ฟื้นฟูอาชีพ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว 2.1 สหกรณ์ 2.1 สหกรณ์ 2.2 กลุ่มเกษตรกร 2.2 กลุ่มเกษตรกรรวมแห่งรวมรายสหกรณ์รายกลุ่มฯรายรวมแห่งรวมรายรวมบาทสหกรณ์รายบาทกลุ่มฯรายบาท241,01415944970241,0143,042,000159442,832,000970210,000 24 (100) 1,014 (100) 15 (100) 944 (100) 9 (100) 70 (100) 24 (100) 1,014 (100) 3,042,002 (100) 15 (100) 944 (100) 2,832,001(100) 9 (100) 70 (100) 210,001 (100)

95 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 3. ผลการตรวจสอบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้า โครงการตามหลักเกณฑ์วัตถุประสงค์และเงื่อนไขการ ดำเนินการลดภาระหนี้ให้กับเกษตรกรรายย่อยฯ แยกเป็น 3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบ สิทธิและคุณสมบัติของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการแล้ว แบ่งเป็น 3.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบ สิทธิและคุณสมบัติของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการแล้ว แบ่งเป็น 3.1.1 สหกรณ์ 3.1.1 สหกรณ์ 3.1.2 กลุ่มเกษตรกร 3.1.2 กลุ่มเกษตรกรรวมแห่งรวมรายสหกรณ์รายกลุ่มฯราย241,01415944970 24 (100) 1,014 (100) 15 (100) 944 (100) 9 (100) 70 (100)

96 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 3.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้จัดแยกแผ่นลูกหนี้ รายตัวของสมาชิกที่มีหนี้คงค้างไม่เกินหนึ่งแสนบาท เป็นการเฉพาะหรือประทับตรา ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ของโครงการ 3.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้จัดแยกแผ่นลูกหนี้ รายตัวของสมาชิกที่มีหนี้คงค้างไม่เกินหนึ่งแสนบาท เป็นการเฉพาะหรือประทับตรา ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ของโครงการ 3.2.1 สหกรณ์ 3.2.1 สหกรณ์ 3.2.2 กลุ่มเกษตรกร 3.2.2 กลุ่มเกษตรกรแห่งรายสหกรณ์รายกลุ่มฯราย251,014159441070245(100) 1,014 (100) 15 (100) 944 (100) 10 (100) 70 (100)

97 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 4. ผลการเข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร “ตามที่กำหนดไว้ในโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรราย ย่อยและยากจนผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร” (ไม่นับซ้ำ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) 4.1 สหกรณ์ 4.1 สหกรณ์ (1) เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน (1) เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน (2) เจ้าหน้าที่สนง.สหกรณ์อำเภอ/หน่วยส่งเสริม สหกรณ์เขต (2) เจ้าหน้าที่สนง.สหกรณ์อำเภอ/หน่วยส่งเสริม สหกรณ์เขต 4.2 กลุ่มเกษตรกร 4.2 กลุ่มเกษตรกร (1) เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน (1) เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน เจ้าหน้าที่สนง.สหกรณ์อำเภอ/หน่วยส่งเสริม สหกรณ์เขต เจ้าหน้าที่สนง.สหกรณ์อำเภอ/หน่วยส่งเสริม สหกรณ์เขตรวมแห่งรวมครั้งสหกรณ์ครั้งครั้งกลุ่มฯครั้งครั้ง3838201010181010 12 (31.58) 6 (30) 3 (30) 6 (33.33) 3 (30)

98 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 5. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบและมี ความถูกต้องของเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว เพื่อรอ การเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี 5.1 สหกรณ์ 5.1 สหกรณ์ 5.2 กลุ่มเกษตรกร 5.2 กลุ่มเกษตรกรรวมแห่งรวมรายสหกรณ์รายกลุ่มฯราย259,264158,97610288 6 (24) 421 (4.54) 6 (40) 421 (4.69) --

99 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 6. ตัวชี้วัด สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับเงิน อุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการฯ (จำนวน สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่นับซ้ำแห่ง และสมาชิกไม่ นับซ้ำราย) รวม 6.1 สมาชิกสหกรณ์ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย 6.1 สมาชิกสหกรณ์ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย 6.2 สมาชิกกลุ่มเกษตรกรได้รับการชดเชยดอกเบี้ย 6.2 สมาชิกกลุ่มเกษตรกรได้รับการชดเชยดอกเบี้ย 7. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะงบดำเนินงาน (ไม่ รวมผลเบิกจ่ายข้อ 2 และข้อ 6) รวม รวมแห่งรวมรายรวมบาทสหกรณ์รายบาทกลุ่มฯรายบาทบาท259,26410,719,415.36158,97610,554,642.3610288164,773 6 (24) 421 (4.54) 291,052.45(2.72) 6 (40) 421 (4.69) 291,052.45(2.76)---

100 แบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร ปี 255 3

101 การจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับสมาชิกที่ประสบอุทกภัย ปี 2550

102 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 1. การเข้ากำกับ แนะนำ ให้ความช่วยเหลือการเบิกจ่าย งบประมาณของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามแนวทางที่ กรมฯ กำหนด 1.1 สหกรณ์ 1.1 สหกรณ์ (1) เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน (1) เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน (2) เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์อำเภอ/หน่วย ส่งเสริมสหกรณ์เขต (2) เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์อำเภอ/หน่วย ส่งเสริมสหกรณ์เขต 1.2 กลุ่มเกษตรกร 1.2 กลุ่มเกษตรกร (1) เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน (1) เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน (2) เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์อำเภอ/หน่วย (2) เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์อำเภอ/หน่วยรวมแห่งรวมครั้งสหกรณ์ครั้งครั้งกลุ่มฯครั้งครั้ง2211----------

103 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 2. สำนักงานสหกรณ์อำเภอ/หน่วยส่งเสริมสหกรณ์เขต ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิก ชดเชยดอกเบี้ยอุทกภัยจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและ ส่งให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด/สำนักงานส่งเสริม สหกรณ์พื้นที่เรียบร้อยแล้ว (จำนวนสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรไม่นับซ้ำแห่ง และจำนวนสมาชิกไม่นับซ้ำ ราย) 2.1 สหกรณ์ 2.1 สหกรณ์ 2.2 กลุ่มเกษตรกร 2.2 กลุ่มเกษตรกรรวมแห่งรวมรายรวมบาทสหกรณ์รายบาทกลุ่มฯรายบาท216164,300216164,300------

104 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่และมีความถูกต้องของเอกสารหลักฐานเรียบร้อย แล้ว เพื่อรอการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยอุทกภัย 3.1 สหกรณ์ 3.1 สหกรณ์ 3.2 กลุ่มเกษตรกร 3.2 กลุ่มเกษตรกรรวมแห่งรวมรายสหกรณ์รายกลุ่มฯราย216216--------

105 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 4. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนชดเชย ดอกเบี้ยอุทกภัยปี 2550 (จำนวนเงินที่เบิกจ่ายต้องตรง กับผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS) 4.1 สมาชิกสหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ย อุทกภัย 4.1 สมาชิกสหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ย อุทกภัย 4.2 สมาชิกกลุ่มเกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนชดเชย ดอกเบี้ยอุทกภัย 4.2 สมาชิกกลุ่มเกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนชดเชย ดอกเบี้ยอุทกภัย 5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะงบดำเนินงาน (ไม่รวมผลเบิกจ่ายข้อ 4) แห่งรายบาทสหกรณ์รายบาทกลุ่มฯรายบาทบาท216164,300216164,300---164,300----------

106 แบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร ปี 255 3

107 การจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับสมาชิกที่ประสบอุทกภัย ปี 2551

108 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 1. เข้ากำกับ แนะนำ ให้ความช่วยเหลือการเบิกจ่าย งบประมาณของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในการชดเชย ดอกเบี้ยให้กับสมาชิกที่ประสบอุทกภัยปี 2551 1.1 สหกรณ์ 1.1 สหกรณ์ (1) เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน (1) เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน (2) เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์อำเภอ (2) เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์อำเภอ 1.2 กลุ่มเกษตรกร 1.2 กลุ่มเกษตรกร (1) เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน (1) เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน (2) เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์อำเภอ (2) เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์อำเภอรวมแห่งรวมครั้งสหกรณ์ครั้งครั้งกลุ่มฯครั้งครั้ง

109 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 2. สำนักงานสหกรณ์อำเภอได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการขอเบิกชดเชยดอกเบี้ยอุทกภัยปี 2551 ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและส่งให้สำนักงาน สหกรณ์จังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ เรียบร้อยแล้ว (จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไม่นับซ้ำ แห่ง และจำนวนสมาชิกไม่นับซ้ำราย) 2.1 สหกรณ์ 2.1 สหกรณ์ 2.2 กลุ่มเกษตรกร 2.2 กลุ่มเกษตรกรรวมแห่งรวมรายรวมบาทสหกรณ์รายบาทกลุ่มฯรายบาท

110 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด/ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยอุทกภัยปี 2551 แล้วมีความถูกต้องและพร้อมที่จะรับเงินอุดหนุน 3.1 สหกรณ์ 3.1 สหกรณ์ 3.2 กลุ่มเกษตรกร 3.2 กลุ่มเกษตรกรรวมแห่งรวมรายสหกรณ์รายกลุ่มฯราย

111 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 4. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับเงินอุดหนุนชดเชย ดอกเบี้ยอุทกภัยปี /2551 (ไม่รวมกรณีสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรรับแทนสมาชิกที่เสียชีวิต) [จำนวนเงินที่ เบิกจ่ายต้องตรงกับผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS] 4.1 สหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ย 4.1 สหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยอุทกภัยให้กับสมาชิก 4.2 กลุ่มเกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ย อุทกภัยให้กับสมาชิก 4.2 กลุ่มเกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ย อุทกภัยให้กับสมาชิกแห่งรายบาทสหกรณ์รายบาทกลุ่มฯรายบาท

112 ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล 5. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนชดเชยชำระ หนี้แทนสมาชิกที่เสียชีวิตจากอุทกภัยปี 2551 ตาม เอกสารหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว (จำนวนเงิน ที่เบิกจ่ายต้องตรงกับผลการเบิกจ่ายในระบบ (GFMIS) 5.1 สหกรณ์ 5.1 สหกรณ์ 5.2 กลุ่มเกษตรกร 5.2 กลุ่มเกษตรกร 6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะงบดำเนินงาน (ไม่ รวมผลเบิกจ่ายข้อ 4 และ ข้อ 5) แห่งรายบาทสหกรณ์รายบาทกลุ่มฯรายบาทบาท

113 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2553 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553

114 ประเภทรายจ่าย แผน งบประมาณ ได้รับโอน เงิน เบิกจ่ายคงเหลือ ร้อย ละ 1) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและ พัฒนาองค์กรและเกษตรกร - งบดำเนินงาน - งบดำเนินงาน - งบลงทุน - งบลงทุน - งบบุคลากร - งบบุคลากร - เงินอุดหนุน - เงินอุดหนุน2,233,900-1,464,360162,3001,126,680-1,464,360164,240599,902.52-451,420-526,777.48-1,012,940164,24053.25-30.83-

115 ประเภทรายจ่าย แผน งบประมาณ ได้รับโอน เงิน เบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ 2) กิจกรรมหลัก สร้างคุณค่าตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - งบดำเนินงาน - งบดำเนินงาน - ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง - ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง - ส่งเสริมการนำแผนกลยุทธ์ ของสหกรณ์สู่การปฏิบัติ - ส่งเสริมการนำแผนกลยุทธ์ ของสหกรณ์สู่การปฏิบัติ - งบอุดหนุน - งบอุดหนุน49,700121,80025,000100,00049,700121,80025,000100,0002,408101,200--47,29220,60025,000100,0004.8583.09--

116 ประเภทรายจ่าย แผน งบประมาณ ได้รับโอน เงิน เบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ 3) กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (คณะกรรมการกลาง) - งบดำเนินงาน - งบดำเนินงาน - เงินผู้เข้าร่วมสัมมนาวัน สหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 21 – 23 ก.พ.53 - เงินผู้เข้าร่วมสัมมนาวัน สหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 21 – 23 ก.พ.53 - งบอุดหนุน - งบอุดหนุน54,50054,50015,70011,410-43,09015,70020.94-

117 ประเภทรายจ่าย แผน งบประมาณ ได้รับโอน เงิน เบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ 4) กิจกรรมหลัก พัฒนาอาชีพและ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรองส่งเสริมพัฒนา กลุ่มอาชีพ กิจกรรมรองส่งเสริมพัฒนา กลุ่มอาชีพ - จัดเวทีสำรวจสถานการณ์ ของกลุ่มอาชีพต่อยอด - จัดเวทีสำรวจสถานการณ์ ของกลุ่มอาชีพต่อยอด - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายฯ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายฯ - งบดำเนินงาน - งบดำเนินงาน10,00013,50013,60010,00013,50013,600--9,470--4,130--69.63

118 ประเภทรายจ่าย แผน งบประมาณ ได้รับโอน เงิน เบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ กิจกรรมรองส่งเสริมพัฒนาสินค้า/ ผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ สู่ มาตรฐานปลอดภัย - งบดำเนินงาน - งบดำเนินงาน - ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ - ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ - ค่าสัมมนาถ่ายทอด เทคโนโลยีแก่กลุ่มเกษตรกร - ค่าสัมมนาถ่ายทอด เทคโนโลยีแก่กลุ่มเกษตรกร - งบอุดหนุน (กลุ่มอาชีพ) - งบอุดหนุน (กลุ่มอาชีพ) (อุดหนุนพัฒนาบรรจุภัณฑ์) (อุดหนุนพัฒนาบรรจุภัณฑ์)9,5007,00015,000120,00025,0009,5007,00015,000120,00025,000--------120,00025,000-----

119 ประเภทรายจ่าย แผน งบประมาณ ได้รับโอนเงินเบิกจ่ายคงเหลือ ร้อย ละ 5) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิต เกษตรอินทรีย์และสินค้าปลอดภัย - งบดำเนินงาน - งบดำเนินงาน - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการฯ เกษตรอินทรีย์ - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการฯ เกษตรอินทรีย์ 6. กิจกรรมหลัก การพัฒนาและ ฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย - งบดำเนินงาน - งบดำเนินงาน - งบอุดหนุน (ฟื้นฟูอาชีพ) - งบอุดหนุน (ฟื้นฟูอาชีพ) (ชดเชยดอกเบี้ย 3%) (ชดเชยดอกเบี้ย 3%)รวม5,60050,0004,480,7605,60050,00057,1523,042,0004,500,000 11,027,978.50 --3,3603,042,000291,052.54 5,258,514. 03 5,60050,00053,792-4,208,947.465,769,464.47-----47.68

120 สรุปผลการจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2553 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม – 28 กุมภาพันธ์ 2553 รายการงบประมาณรับโอนเบิกจ่ายคงเหลือ% งบดำเนินงาน2,609,1001,581,9221,001,275.52580,646.4863.29 งบบุคลากร1,464,3601,464,360662,450801,91045.24 งบลงทุน - - - - - งบอุดหนุน407,3007,951,2403,569,332.014,381,907.9944.89 งบรายจ่ายอื่น -30,456.5025,456.505,00083.58 รวม4,480,76011,027,978.505,258,514.035,769,464.4747.68 หมายเหตุ งบบุคลากร กรมส่งเสริมสหกรณ์ โอนให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี จำนวน เงิน 101,100. บาท ( ก. พ. 53)


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google