งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายไพฑูรย์ กำลังดี โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายไพฑูรย์ กำลังดี โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายไพฑูรย์ กำลังดี โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
การศึกษาผลการใช้เกมฝึกทักษะ (เบียร์เกม) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เรื่อง การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ของ นักเรียนระดับชั้น ปวส.1 ห้อง EL01 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย นายไพฑูรย์ กำลังดี โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย วิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นวิชาที่ต้องใช้ทักษะเพื่อ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน ผู้จัดการองค์กรจึงต้องฝึกการบริหารองค์กรให้เกิด ความเข้าใจในกระบวนการธุรกิจและลักษณะขององค์กรบริหารงาน การจำลองสถานการณ์การบริหาร (Management Simulation) โดยใช้ เบียร์เกมเหมาะสำหรับฝึกเกี่ยวกับการผลิตและการกระจายสินค้า เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ของกระบวนการทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3 ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษา แนวทางแก้ไขจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ สนใจและเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้ง่ายขึ้นโดยใช้เกมฝึกทักษะซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้ ผู้เรียนอยากเรียนรู้เพราะเกิดความสนุกสนานไม่น่าเบื่อและเกิด แรงจูงใจในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูมอบหมายให้ทำซึ่งจะเป็น แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน เรื่องการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้และประเมินความสามารถของตนเองได้โดยใช้เกมฝึก ทักษะ ส่งผลให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มี ประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น

4 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน เรื่อง การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยใช้ เกมฝึกทักษะ (เบียร์เกม) ของ นักเรียนระดับชั้น ปวส.1 ห้องEL01 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

5 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้น ปวส.1 ห้อง EL01 จำนวน 21 คน ที่กำลังศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน เรื่อง การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แบบปรนัย จำนวน 20 ข้อ และเกมฝึกทักษะ (เบียร์เกม) เรื่อง การจัดการโลจิ สติกส์และโซ่อุปทาน

7 ค่าร้อยละคะแนนพัฒนาการ
ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนการทดลอง – หลังการทดลอง และค่าร้อยละคะแนนพัฒนาการ ลำดับที่ Pre - Test Post - Test ค่าร้อยละคะแนนพัฒนาการ 1 3 6 42.86 2 5 7 40.00 4 50.00 10 100.00 9 80.00 83.33 8 57.14 55.56 11 33.33 12 20.00

8 ค่าร้อยละคะแนนพัฒนาการ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ลำดับที่ Pre - Test Post - Test ค่าร้อยละคะแนนพัฒนาการ 13 7 0.00 14 6 10 100.00 15 9 66.69 16 8 17 5 40.00 18 4 66.67 19 3 57.14 20 21 28.57 คะแนนเฉลี่ย 4.38 7.76 61.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.91 1.57

9 สรุปผลการวิจัย นักเรียนระดับ ปวส.1 ห้อง EL01 ที่เรียนวิชาโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน โดยการเล่นเกมฝึกทักษะ (เบียร์เกม) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลังการทดลองสูงกว่า ก่อนการทดลอง และพฤติกรรมของนักเรียนมีความสนุกสนานและ ตั้งใจเรียนมากขึ้นกว่าเดิม


ดาวน์โหลด ppt นายไพฑูรย์ กำลังดี โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google