งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 28 กันยายน 2555 เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ Connect the country, Conjoin the people.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 28 กันยายน 2555 เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ Connect the country, Conjoin the people."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 28 กันยายน 2555 เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ Connect the country, Conjoin the people

2 หัวข้อการนำเสนอ รายงานผลการซ่อมแซมถนนไร้ฝุ่น รายงานผลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น รายงานผลการคืนค้ำประกันถนนไร้ฝุ่น

3 รายงานผลการซ่อมแซมถนนไร้ฝุ่น

4 สรุปโครงการที่เสียหายหนัก ของเดือนสิงหาคม 2555 จำนวนโครงการที่เสียหายหนักทั้งหมด 11 โครงการ จากที่ได้รับรายงาน 77 โครงการ (คืนค้ำประกันแล้ว 825 โครงการ) กลุ่ม 1 ซ่อมแซมแล้วเสร็จ 4 โครงการ กลุ่ม 2 อยู่ระหว่างการซ่อมแซม 1 โครงการ กลุ่ม 3 เสียหายเนื่องจากอุทกภัย/ 5 โครงการ ไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้าง 3.1 อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ 1 โครงการ 3.2 อยู่ระหว่างรองบประมาณ 3 โครงการ 3.3 คืนค้ำประกันแล้วกำลังสำรวจออกแบบ1 โครงการ เพื่อแก้ไขความเสียหายจากอุทกภัย กลุ่ม 4 ยังไม่ได้ซ่อมแซม 1 โครงการ

5 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทช.ชบ. 3068 – บ.มาบระหงส์ (ตอนที่ 2) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สทช.ที่ 3 2 สายแยก ทล.3320 - บ.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ สทช.ที่ 8 * 3 สายแยก ทล.4 - บ.ควนนา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา สทช.ที่12 4 สายแยก ทล.3438 - บ.ซากุระพัฒนา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี สทช.ที่ 8 * หมายเหตุ : * ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

6 กลุ่มที่ 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ สายแยก ทช.ชบ. 3068 – บ.มาบระหงส์ (ตอนที่ 2) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สทช.ที่ 3 ก่อนการซ่อมแซม ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

7 สายแยก ทล.3320 - บ.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ สทช.ที่ 8 ก่อนการซ่อมแซม ซ่อมแซมแล้วเสร็จ กลุ่มที่ 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

8 สายแยก ทล.4 - บ.ควนนา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา สทช.ที่ 12 ก่อนการซ่อมแซม ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

9 สายแยก ทล.3438 - บ.ซากุระพัฒนา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี สทช.ที่ 8 ก่อนการซ่อมแซม ซ่อมแซมแล้วเสร็จ กลุ่มที่ 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

10 กลุ่มที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สาย บ.แสนเจริญ - ดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สทช.ที่17 * หมายเหตุ : * ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

11 กลุ่มที่ 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม สาย บ.แสนเจริญ - ดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สทช.ที่ 17 ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม

12 กลุ่มที่ 3.1 อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ วื้อจัดจ้าง ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.41 - บ.แม่แขก อ.พุนพิน จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11 * หมายเหตุ : * ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

13 กลุ่มที่ 3.2 อยู่ระหว่างรองบประมาณ ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ 1 สาย บ.บาโงมือซู - บ.ตือปิงลูโต๊ะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สทช.ที่12 * 2 สาย บ.ตือปิงลูโต๊ะ - บ.ไอร์จาดา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สทช.ที่12 * 3 สายแยก ทล.2391 - บ.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ทชจ. มหาสารคาม* หมายเหตุ : * ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สบร. ได้บรรจุไว้ในงบประมาณปี 2556 กิจกรรม “ ค่าซ่อมฟื้นฟูคืนสภาพจากเหตุภัยพิบัติที่มีราคาต่ำกว่า 10 ล้าน บาท ”

14 กลุ่มที่ 3.3 คืนค้ำประกันฯ แล้ว กำลังสำรวจออกแบบ เพื่อแก้ไขความเสียหายจากอุทกภัย ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.118 - บ.ใหม่หมอกจ๋าม (ตอนที่ 3) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ทชจ.เชียงราย

15 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก บ.น้ำตกไพรวัลย์ - บ.โคกไทร อ.กงหรา จ.พัทลุง ทชจ.พัทลุง

16 กลุ่มที่ 4 ภาพโครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม สายแยก บ.น้ำตกไพรวัลย์ - บ.โคกไทร ความเสียหายผิวทางแตกร้าวรอยแตกหนังจระเข้ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.พัทลุง

17 รายงานผลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น

18 สรุปการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น สรุปการรายงาน ณ วันที่ 25 กันยายน 2555 โครงการถนนไร้ฝุ่นก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 902 โครงการ คืนค้ำประกันสัญญาแล้วจำนวน 841 โครงการ คงเหลือ จำนวน 61 โครงการ - ไม่พบความเสียหาย จำนวน 43 โครงการ - พบความเสียหายเล็กน้อย จำนวน 10 โครงการ - พบความเสียหายมาก จำนวน 8 โครงการ

19 สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายเล็กน้อย ระหว่างเดือน ส.ค. 55 กับ ก.ย. 55 เสียหายเล็กน้อยเพิ่มขึ้นมาใหม่ 0 โครงการ ซ่อมแซม แก้ไขแล้ว 7 โครงการ ยังไม่ได้ ซ่อมแซม/แก้ไข 10 โครงการ เสียหายเล็กน้อยใน เดือน ส.ค. 55 เปลี่ยนเป็นเสียหาย มากในเดือน ก.ย. 55 1 โครงการ สิงหาคม 55 เสียหาย เล็กน้อย 18 โครงการ (7 + 10 + 1) กันยายน 55 เสียหาย เล็กน้อย 10 โครงการ (10 + 0)

20 ซ่อมแซมแล้ว 4 โครงการ เสียหายเล็กน้อยในเดือน ส.ค. 55 เปลี่ยนเป็น เสียหายมากในเดือน ก.ย. 55 1 โครงการ สิงหาคม 55 เสียหายมาก 11 โครงการ (4 + 1+ 5 + 1) กันยายน 55 เสียหายมาก 8 โครงการ (1+ 4 + 1 + 1 + 1) เสียหายมากเพิ่มขึ้นมาใหม่ 1 โครงการ สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายมาก ระหว่างเดือน ส.ค. 55 กับ ก.ย. 55 อยู่ระหว่างการซ่อมแซม 1 โครงการ อยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ/ รองบประมาณ (อุทกภัย) 5 โครงการ ยังไม่ได้ ซ่อมแซม/แก้ไข 1 โครงการ

21 เปรียบเทียบข้อมูลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น ตั้งแต่เดือน พ.ย. 53 ถึงเดือน ก.ย. 55 หมายเหตุ : เดือน พ. ย. 55 และเดือน ธ. ค. 55 ได้รับรายงานไม่ครบเนื่องจากเกิดอุทกภัย

22 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายเล็กน้อยเปลี่ยนเป็นเสียหายมาก ทชจ.นครนายก ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม สายเข้าโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดจรูญเวศ (ตอนที่ 2) อ.ศรีษะกระบือ จ.นครนายก

23 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.2177 – บ.ดอนแดง ความเสียหายผิวทางแตกร้าวหลุดร่อน การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.นครพนม

24 รายงานผลการคืนค้ำประกันถนนไร้ฝุ่น

25 - สทช.ที่ 1 - สทช.ที่ 2 - สทช.ที่ 4 - สทช.ที่ 11 - สทช.ที่ 15 - สกท. หน่วยงานที่คืนค้ำประกันสัญญา ในความรับผิดชอบครบทั้งหมดแล้ว มีดังนี้

26 หน่วยงานที่คืนค้ำประกันสัญญา ในความรับผิดชอบยังไม่ครบทั้งหมด มีดังนี้

27 หน่วยงานที่คืนค้ำประกันสัญญา ในความรับผิดชอบยังไม่ครบทั้งหมด มีดังนี้ (ต่อ)

28 สรุปรายงานการคืนค้ำประกันสัญญา จำนวนโครงการที่ถึงกำหนดคืนค้ำประกันสัญญาจ้าง ในวันที่ 25 กันยายน 2555 จำนวน 887 โครงการ สภาพปกติ 871โครงการ - คืนค้ำประกันสัญญาแล้ว840โครงการ (ส่งเอกสารรายงานตามแบบฟอร์ม)801โครงการ (ส่งเอกสารภาพถ่าย ขาว-ดำ) 0โครงการ (ยังไม่ได้รับเอกสาร) 39โครงการ - ยังไม่ได้รับรายงาน 31โครงการ สภาพเสียหาย 16โครงการ - เสียหายเล็กน้อย 10โครงการ - เสียหายมาก 6โครงการ

29 สรุปรายงานการคืนค้ำประกันสัญญา จากการสอบถาม และตรวจสอบข้อมูลการคืนค้ำฯ พบว่า 1.โครงการที่คืนค้ำฯ แล้ว แต่ยังไม่ได้จัดส่งเอกสารให้ สกท. (39 โครงการ) เนื่องจาก 1.1 อยู่ระหว่างรอลงนามในหนังสือคืนค้ำฯ 1.2 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจาก ทชจ. ในพื้นที่รับผิดชอบ 1.3 อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร/จัดส่งเอกสารให้ สกท. 2. โครงการที่ครบกำหนดคืนค้ำฯ แล้ว และไม่มีรายงานความ เสียหาย แต่ไม่ได้รายงานเรื่องการคืนค้ำฯ (31 โครงการ) เนื่องจาก 2.1 ตรวจสภาพแล้วไม่ผ่าน แต่ได้มีการซ่อมแซมแล้ว อยู่ระหว่างการรอตรวจสภาพครั้งต่อไป 2.2 อยู่ระหว่างการนัด/รอตรวจสภาพ

30 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 28 กันยายน 2555 เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ Connect the country, Conjoin the people.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google