งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการเงินในระบบสหกรณ์"

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการเงินในระบบสหกรณ์""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการเงินในระบบสหกรณ์"
การระดมความคิดเห็น “การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการเงินในระบบสหกรณ์"

2 เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงเครือข่ายทางการเงินแบบยั่งยืน จึงต้องหารูปแบบการเงินของสหกรณ์ซึ่งเป็นรูปแบบที่ชัดเจน เพื่อเป็นการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ ในแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์และปัญหาการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ร่วมกัน จะดำเนินการโดย มีแนวทางหรือรูปแบบองค์กรกลางทางการเงินของสหกรณ์ อย่างไร อาทิ - มีการเชื่อมโยงกันเองระหว่างสหกรณ์ - มีองค์กรกลางให้มาทำหน้าที่เชื่อมต่อให้ถึงกัน ชุมนุมสหกรณ์ องค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ความคิดเห็นที่เป็นไปได้ในแต่ละรูปแบบฯ ควรมีวิธีการ ขั้นตอนและการดำเนินงาน หน้าที่ ที่ยั่งยืนอย่างไร

3 APEX: องค์กรบริหารจัดการแหล่งเงินทุนให้สมดุลกับความต้องการเงินทุน
ชส./เครดิตยูเนี่ยน ระดับชาติ องค์กรเดียว/มากกว่า 1 องค์กร จัดหาเงินทุนและจัดสรรเงินทุน สก. ภาคเกษตร ยกระดับชสก. สมัครใจ/บังคับ. จัดชั้น สก บังคับ/สมัครใจเข้าร่วม แหล่งเงินทุนภายใน สก. สมาชิก สกต. เป็นลูกค้าธ.ก.ส. แหล่งเงินทุนภายนอก สก. สก. นอกภาคเกษตร ยกระดับชสอ./ชสค สมัครใจ/บังคับ ธ. ออมสิน? แหล่งเงินทุนภายนอกสก. รวม สก. 2 กลุ่ม รวม & ยกระดับ ชส. จัดชั้นสก. และรวมกลุ่ม สก. ธ.ก.ส. และ ธ. ออมสิน? ขาด เกิน รัฐบาลขายหุ้นหรือโอนหุ้นให้สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานดีเพื่อให้สหกรณ์มีส่วนในการเป็นเจ้าของ ธ.ก.ส. แลกกับการหยุดอุดหนุนในส่วนที่ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนตลาดและมีการปฏิรูปองค์กร ธ.ก.ส.

4 CFF: ศูนย์อำนวยความสะดวกทางการเงินกลาง
CFF: APEX + คุ้มครองเงินฝาก CFF: ศูนย์อำนวยความสะดวกทางการเงินกลาง สก. ภาคเกษตร ตั้งองค์กรกลางใหม่ จัดชั้นสก. /บังคับ สมาชิก สกต. เป็นลูกค้าเงินฝาก/กู้ ธ.ก.ส. สมาชิก สก. กว่า 40 % ไม่ไม่ได้กู้/ฝากตรงกับ ธ.ก.ส. CFF: ภาคเกษตร ธ.ก.ส. จัดสรรเงินกู้ให้ตามกำลังความสามารถของสมาชิกสกต. แต่ละราย ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ตรงให้สก. ภาคเกษตรอีกส่วนหนึ่ง สก. นอกภาคเกษตร จัดชั้น สก. /บังคับ CFF: ภาคนอกเกษตร ธ. ออมสิน? รวม สก. 2 กลุ่ม แยก/รวม จัดชั้น สก./บังคับ การบริหารจัดการแบบสหกรณ์ + อื่นๆ ธ.ก.ส. และ ธ. ออมสิน รัฐบาลขายหุ้นหรือโอนหุ้นให้สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานดีเพื่อให้สหกรณ์มีส่วนในการเป็นเจ้าของ ธ.ก.ส. แลกกับการหยุดอุดหนุนในส่วนที่ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนตลาดและมีการปฏิรูปองค์กร ธ.ก.ส.


ดาวน์โหลด ppt “การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการเงินในระบบสหกรณ์"

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google