งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบขับถ่าย กับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบขับถ่าย กับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบขับถ่าย กับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย
ผู้สอน นางสาวละมุล ต้นกันยา

2 การขับถ่าย (Excretion)
การกำจัดของเสียที่เกิดจากเมแทบอลิซึม เมแทบอลิซึม คือ ปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเซลล์หรือร่างกายของสิ่งมีชีวิต

3 1. นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมีของเสียเกิดขึ้นภายในเซลล์เหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร ? 2.สิ่งมีชีวิตมีวิธีการกำจัดของเสียอย่างไร ?

4 การขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
โพรทิสต์เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น พารามีเซียม อะมีบา ยูกลีนา ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำ ของเสียที่เกิดขึ้นได้แก่ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และแอมโมเนีย

5 การขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
มีคอนแทร็กไทล์แวคิวโอล (Contractile vacuole) ทำหน้าที่รักษาสมดุลของน้ำ และของเสียส่วนใหญ่จะขับถ่ายปนออกมากับน้ำ

6 ครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาโครงสร้างที่ใช้ในการขับถ่ายของสัตว์จากใบความรู้ที่ครูแจกให้นะค่ะ
สัตว์ทั้ง 5 ชนิดมีโครงสร้างและกระบวน การขับถ่ายเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ?

7 การขับถ่ายของสัตว์

8 1. การขับถ่ายของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง (Invertebrate excretion)
ฟองน้ำ (sponges) ไม่มีอวัยวะในการขับถ่ายของเสีย

9 1. การขับถ่ายของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง (Invertebrate excretion)
- ไฮดรา (Hydra) ไม่มีอวัยวะในการขับถ่าย

10 1. การขับถ่ายของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง (Invertebrate excretion)
- หนอนตัวแบน (Flat worms) เช่น พลานาเรีย สัตว์ไฟลัมแรกที่มีท่อขับถ่ายเรียกว่า โพรโทเนฟริเดีย (Protonephridia) นอกจากนี้ของเสียพวกแอมโมเนียยังกำจัดออกโดยการแพร่ทางผิวหนังได้ด้วย

11 1. การขับถ่ายของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง (Invertebrate excretion)
- แอนนาลิด (Annelid) เช่น ไส้เดือนดิน อวัยวะขับถ่ายเรียกว่า เนฟริเดียม (Nephridium) ปล้องละ 1 คู่

12 1. การขับถ่ายของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง (Invertebrate excretion)
- อาร์โทรพอด (Artropod) เช่น พวกแมลง อวัยวะขับถ่ายเรียกว่า ท่อมัลพิเกียน (Mulpighian tubule )

13 คำถามท้ายบท ? ให้นักเรียนสืบค้นหาข้อมูลและตอบคำถามต่อไปนี้
ถ้าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสภาพไฮโพทอนิกจะเกิดอะไรขึ้นกับเซลล์บ้าง ? เพราะเหตุใดฟองน้ำและไฮดราจึงดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีโครงสร้างพิเศษที่ใช้ในการขับถ่าย ?

14 คำถามและข้อสงสัย


ดาวน์โหลด ppt ระบบขับถ่าย กับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google