งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ ในส่วนของสหกรณ์การเกษตร คณะกรรมการ ๑. คุณสายพิณเอี่ยมป๊อก ประธาน ๒. คุณนิภาเลี่ยมสกุลรองประธาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ ในส่วนของสหกรณ์การเกษตร คณะกรรมการ ๑. คุณสายพิณเอี่ยมป๊อก ประธาน ๒. คุณนิภาเลี่ยมสกุลรองประธาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ ในส่วนของสหกรณ์การเกษตร คณะกรรมการ ๑. คุณสายพิณเอี่ยมป๊อก ประธาน ๒. คุณนิภาเลี่ยมสกุลรองประธาน ๓. คุณธงชัยทองอ่วม เลขานุการ

2 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ ในส่วนของสหกรณ์การเกษตร วิเคราะห์ปัญหา ๑.กลุ่มเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ยัง ขาดความร่วมมือและความสามัคคีกัน ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในโครงการ หรือนโยบายต่าง ๆ เช่น ระเบียบข้อบังคับ ๓.ขาดความทุ่มเทและความจริงใจให้กับสหกรณ์ ในการแก้ไขปัญหา ๔.ทำงานเพื่อผลงานมากกว่าความเหมาะสมและ ฐานะของสหกรณ์ ๕.ขาดคำแนะนำในบางเวลาที่สหกรณ์มีปัญหา ๖.ขอข้อมูลซ้ำซาก

3 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ ในส่วนของสหกรณ์การเกษตร ปัญหา ( การบริหารจัดการ ) ๑.จังหวัดควรเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง ระหว่างสหกรณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องมาตรฐานปุ๋ย ๒.การจัดการในเรื่องระบบเอกสารของ หน่วยงานล่าช้า ๓.ขาดการประสานงานระหว่างกลุ่มงานภายใน จังหวัด ๔.ขาดความเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์จังหวัด กับสหกรณ์ในเขตพื้นที่ ๕.ระบบการสื่อสารและอุปกรณ์ของสหกรณ์ จังหวัดไม่ทันสมัย

4 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ ในส่วนของสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขปัญหา ๑. ควรใช้คนให้เหมาะกับงาน โดย ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระเบียบ ต่าง ๆ ของสหกรณ์และที่เกี่ยวข้อง ๒. ควรรู้จักบทบาทหน้าที่และอำนาจ ของตัวเอง ( คนในสหกรณ์จังหวัด ) ๓. ควรมีการจัดประชุมเสวนา อย่าง น้อย ๓ เดือนครั้ง


ดาวน์โหลด ppt โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ ในส่วนของสหกรณ์การเกษตร คณะกรรมการ ๑. คุณสายพิณเอี่ยมป๊อก ประธาน ๒. คุณนิภาเลี่ยมสกุลรองประธาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google