งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในการทำ e-GP เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Webonline

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในการทำ e-GP เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Webonline"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ในการทำ e-GP เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Webonline
The Comptroller General's Department ข้อสังเกตในการระบุรหัสต่างๆ ในการทำ e-GP เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Webonline สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (http://klang.cgd.go.th/udn

2 ตัวอย่างแหล่งของเงินในระบบ GFMIS
รายการ แหล่งของเงิน 1. งบบุคลากร 1.1 เงินเดือน 1.2 ค่าจ้างประจำ 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว 1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2. งบดำเนินงาน 2.1 ค่าตอบแทน 2.2 ค่าใช้สอย 2.3 ค่าวัสดุ 2.4 ค่าสาธารณูปโภค 3. งบลงทุน 3.1 งบลงทุน-ครุภัณฑ์ 3.2 งบลงทุน-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4. งบอุดหนุน 4.1 เงินอุดหนุน-ทั่วไป 4.2 เงินอุดหนุน-เฉพาะกิจ 5. งบรายจ่ายอื่น

3 ข้อสังเกตในการระบุรหัสงบประมาณ งบดำเนินงาน ในการทำ e-GP
แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รายการผูกพัน YY11200 รหัสงบประมาณในการตั้งเบิก ระบุให้ตรงกับใบจัดสรรที่ได้รับ ห้ามระบุในการทำ PO YY11210 MMAAA BPOPP 5000 YY11220 YY11230 YY11240

4 ข้อสังเกตในการระบุรหัสงบประมาณ งบลงทุน ในการทำ e-GP
แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ YY11310 รายการผูกพัน 1206XX MMAAA BPOPP 11XXXX BPOPP 12XXXX YY11320 รายการผูกผัน 1208 MMAAA BPOPP 41XXXX 12002 BPOPP 42XXXX หลักที่ 12 เป็น เลข 1 ให้ระบุรหัสงบประมาณย่อย (ต่ำกว่า 10 ล้าน)

5 การสำรองเงินแบบไม่มีหนี้ CF (สง.01)
500,000 P4100 1208 รายการผูกพัน - 5000 - 1208 - 1206xx

6 รหัสบัญชีพักสินทรัพย์
หมวดสินทรัพย์ รหัสบัญชีพักสินทรัพย์ อายุการใช้งาน พักครุภัณฑ์สำนักงาน 12 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 30 พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 10 พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พักครุภัณฑ์การเกษตร 5 พักครุภัณฑ์โรงงาน พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง พักครุภัณฑ์สำรวจ พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8 พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พักครุภัณฑ์การศึกษา พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว พักครุภัณฑ์กีฬา พักครุภัณฑ์ดนตรี พักครุภัณฑ์สนาม พักครุภัณฑ์อื่น พักงานระหว่างก่อสร้าง

7 การตรวจสอบเงินงบประมาณก่อนทำ PO

8 เลือกหมวดรายงาน เป็น ระบบบริหารงบประมาณ

9 เพื่อตรวจสอบเงินประจำงวดของหน่วยงาน
1

10 เรียกรายงานเพื่อตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

11 งบส่วนราชการ เกิน 10 ล้าน ถ้างบลงทุนวงเงินต่ำกว่า 10 ล้านบาท ต้นสังกัดจะจัดสรรเงินให้ภูมิภาค เป็นรหัส งบประมาณหมวดใหญ่ แต่ในขั้นตอนการทำ e-GP ต้องระบุหมวดย่อยเท่านั้น

12 ตัวอย่าง ถ้าต้องการดูรายละเอียดการจัดสรรเงินจากส่วนกลาง

13 คลิกที่ “งบประมาณ” 1 ต้องการดูรายละเอียดการจัดสรรเงินจากส่วนกลาง

14 ตัวอย่างที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรเงินงวด
ตัวอย่างที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรเงินงวด RECV การรับโอนเข้ามา - ENTR รับจัดสรรตรงจากสำนักงบประมาณ - SEND การโอนออก

15 คลิกที่ “ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
คลิกที่ “ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 2 ต้องการดูรายละเอียดของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

16 ตัวอย่าง ข้อมูลใบสั่งซื้อ /สัญญา
ตัวอย่าง ข้อมูลใบสั่งซื้อ /สัญญา PO ที่ยังไม่ได้ตั้งเบิก 87, ,896 =

17 ตัวอย่าง : อยากทราบว่าได้รับจัดสรรงบลงทุน
(งบครุภัณฑ์) เป็น พักครุภัณฑ์อะไร ?

18 คลิ๊กที่ตัวเลขช่อง “งบประมาณ”

19 คลิ๊กที่ตัวเลขช่อง “งบประมาณ”

20 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ได้รับจัดสรรงบลงทุนเป็น “พักครุภัณฑ์การศึกษา”

21 รหัสบัญชีพักสินทรัพย์
หมวดสินทรัพย์ รหัสบัญชีพักสินทรัพย์ อายุการใช้งาน พักครุภัณฑ์สำนักงาน 12 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 30 พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 10 พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พักครุภัณฑ์การเกษตร 5 พักครุภัณฑ์โรงงาน พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง พักครุภัณฑ์สำรวจ พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8 พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พักครุภัณฑ์การศึกษา พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว พักครุภัณฑ์กีฬา พักครุภัณฑ์ดนตรี พักครุภัณฑ์สนาม พักครุภัณฑ์อื่น พักงานระหว่างก่อสร้าง

22 ขอบคุณค่ะ สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี 20


ดาวน์โหลด ppt ในการทำ e-GP เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Webonline

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google