งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ MRCF เพื่อพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลบางกะไห นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ MRCF เพื่อพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลบางกะไห นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ MRCF เพื่อพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลบางกะไห นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

2 ข้อมูลด้านกายภาพตำบลบางกะไห
ที่ตั้งและอาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

3 ข้อมูลด้านการเกษตร

4 Mapping การนำเอาข้อมูลแผนที่และใช้แผนที่ มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการข้อมูลในระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายของการทำงาน และวางแผนการพัฒนา รวมทั้งวางแผนการแก้ไขปัญหา

5 ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบางกะไห

6 ชุดดินตำบลบางกะไห

7

8 การใช้น้ำ ใช้น้ำชลประทาน ใช้น้ำจากคลองหนองขอน

9 การชี้เขตพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรผู้ที่เข้าร่วมโครงการของรัฐบาล ที่ต้องการให้มีข้อมูลที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ว่ามีพื้นที่จริง

10 Remote Sensing การนำเอา ข้อมูลและการสื่อสารระยะไกล เข้ามาใช้สำหรับการประสานและการให้บริการเกษตรกรโดยนักส่งเสริมการเกษตรและ เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว โดยขณะนี้มีช่องการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ หรือสื่อต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่นิยม ก็สามารถนำมาเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างเกษตรกรและนักส่งเสริมการเกษตร ได้เช่นกัน ทั้งนี้ก็เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที และประหยัดเวลารวมทั้งสามารถสื่อสารข้อมูลให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวด

11 ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบางกะไห (ด้านด้านติดต่อสื่อสาร)
ทางโทรศัพท์มือถือ ทาง Line ทาง Facebook

12

13 Community Participation
การทำงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ข้อนี้เป็นการนำเอาการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่มาช่วยในการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายของนักส่งเสริมการเกษตร...ซึ่งจะเน้นให้มีส่วนร่วมในการ"รับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์"ซึ่งผลที่ได้ก็คือการได้รับประโยชน์ร่วมกันหรือ win win situation

14 หน่วยงานภาคีที่ทำงานร่วมกับศูนย์ข้าวชุมชน
สำนักงานเกษตรจังหวัด กรมการข้าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไห โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางกะไห

15 การทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคี

16 Speccific Field Service
การให้บริการทางการเกษตรแบบเฉพาะเจาะจง มีเป้าหมายชัดเจน ถือเป็นข้อที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องการให้นักส่งเสริมการเกษตรเข้า พื้นที่อย่างมีเป้าหมาย เพื่อให้การส่งเสริมมีประสิทธิภาพ

17 ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบางกะไห หมู่ที่ 5 ตำบลบางกะไห อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีสมาชิกทั้งหมด 40 ราย สมาชิกที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีจำนวน 10 ราย เนื้อที่ 150 ไร่ ปี เป้าหมายคือสมาชิก 20 ราย เนื้อที่ 300 ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองและสามารถจำหน่ายให้แก่สมาชิกทุกรายและตำบลใกล้เคียงในปี 2558


ดาวน์โหลด ppt การใช้ MRCF เพื่อพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลบางกะไห นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google