งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบงานพัสดุ ครุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบงานพัสดุ ครุภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบงานพัสดุ ครุภัณฑ์

2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
พัสดุ วัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ พัสดุ คืออะไร (จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)

3 วัสดุ คือ สิ่งของที่มีสภาพการใช้สิ้นเปลือง หรือเสื่อมสภาพลงเพราะการใช้งานโดยมีอายุ
การใช้งานน้อยกว่า1 ปี หรือเป็นสิ่งของที่มี ราคาเมื่อจัดหาต่ำกว่า 5,000 บาท และซื้อมา เพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม

4 ครุภัณฑ์ หมายถึง เครื่องใช้ หรือเครื่องทุ่น แรง อุปกรณ์ต่าง ๆ และมีราคามากกว่า 5,000 บาท

5 สรุปได้ว่าพัสดุก็คือสิ่งที่เรียกว่า วัสดุ = ราคาไม่เกิน 5000 บาท ใช้แล้วหมดไปไม่ถาวร
ครุภัณฑ์ = มากกว่า 5000 คงทน ถาวร พัสดุก็คือสิ่งต่างๆ ที่ใช้หรือสนับสนุนการทำงานส่วนใหญ่ แล้วจะอยู่ในรูปของวัตถุที่จับต้องได้

6 การขึ้นทะเบียนสินทรัพย์
สิ่งที่โรงเรียนต้องเตรียม รุ่น แบบ ของแทบเลต เลขทะเบียนสินทรัพย์ ของแทบเลต ลักษณะ คุณสมบัติของแทบเลต

7 เข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ portal.obec.go.th
กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าระบบ เลือกเมนู e – office คลิกเลือกงานครุภัณฑ์ เลือก บริหารการงานทะเบียนครุภัณฑ์ บันทึกขึ้นทะเบียนสินทรัพย์

8 การขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
คลิกที่เมนู e-office

9 คลิกที่เมนู งานครุภัณฑ์

10 คลิกที่เมนูบริการงานทะเบียนครุภัณฑ์

11 คลิกที่เมนูบันทึกขึ้นทะเบียนสินทรัพย์

12 1 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน = กรอกจำนวนที่ได้รับจัดสรร/ รวมในการจัดซื้อ จัดจ้างในครั้งนั้น

13 2 กลุ่มสินทรัพย์ = ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

14 3 ประเภทสินทรัพย์ = คอมพิวเตอร์

15 4 ชนิดสินทรัพย์ = คอมพิวเตอร์แทบเลต

16 5 หน่วยงาน = ให้ระบุโรงเรียน....

17 6 วิธีการได้มา = วิธีพิเศษ

18 7 วันที่รับเข้า = ปี 2555 = 01/10/ ปี 2557 = 17/07/2557

19 8 ประเภทเงิน = เงินงบประมาณ

20 9 มูลค่ารับเข้า = ปี 2555 = 2, ปี 2557 = 2,800

21 10 หน่วยนับ = เครื่อง

22 11 กรอกหมายเลข Serial number

23 12 พิมพ์บาร์โค๊ด = เรียกการแสดงผลครุภัณฑ์ ที่ขอขึ้นทะเบียนแล้ว

24 บาร์โค๊ด = ระบบจะแสดงบาร์โค๊ดครุภัณฑ์ที่ขอขึ้น ทะเบียนให้โดยอัตโนมัติ

25 13 รายงานการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ = เรียกรายงาน ทะเบียนครุภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว

26 ทะเบียนคุมสินทรัพย์ = ระบบจะแสดงทะเบียนคุม สินทรัพย์ที่ละรายการ

27 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ระบบงานพัสดุ ครุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google