งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖

2 ๑. นโยบายพัฒนา จังหวัดสกลนครให้ เป็นจังหวัดต้นแบบ ๑. ๑ เป็นจังหวัดต้นแบบในการมีส่วนร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีอื่น ในการ ดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๑. ๒ พัฒนาจังหวัดสกลนครให้เป็นจังหวัด ต้นแบบในการพัฒนา รพ. สต. ครบวงจรที่ สอดคล้องกันทั้งระบบ ๑. ๓ พัฒนาจังหวัดสกลนครให้เป็นจังหวัด ต้นแบบในด้าน การแพทย์แผนไทยของประเทศ ๑. ๔ พัฒนาจังหวัดสกลนครให้เป็นจังหวัด ต้นแบบในการดูแลโรคเรื้อรัง ๕ killers (DM/Ht หลอดเลือดสมอง หลอดเลือด หัวใจ มะเร็งและโรคไต ) รวมทั้งอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ๑. ๕ พัฒนางาน IT

3 ๒. นโยบาย เร่งรัด ๒. ๑ เร่งรัดการดำเนินงาน ตามนโยบาย - รมต. - กระทรวงสาธารณสุข ๒. ๒ เร่งรัดพัฒนาตาม Service Plan และการลดความแออัดใน รพ. ขนาดใหญ่ ๒. ๓ เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และ การเบิกจ่ายงบประมาณ

4 ๓. นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ๓. ๑ สนับสนุนการตั้งชมรม จริยธรรมในทุกอำเภอ ๓. ๒ สนับสนุนการดำเนินงาน ตามหลักธรรมมาภิบาล ๓. ๓ สร้างเสริมขวัญกำลังใจ

5


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google