งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางนงค์นุช เวชประสิทธิ์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางนงค์นุช เวชประสิทธิ์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางนงค์นุช เวชประสิทธิ์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ปีการศึกษา 2554 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย นางนงค์นุช เวชประสิทธิ์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ปัญหาการวิจัย ในปัจจุบันครูผู้สอนทำบทบาทหน้าที่เป็นผู้สอนผู้ให้ ความรู้จัดการสอนโดยใช้ตนเองเป็นแหล่งความรู้สอน แบบการท่องจำ ยึดตำรา และแบบฝึกหัดเป็นหลัก จึงทำให้ผู้เรียนคิดไม่เป็น ทำไม่เป็น ขาดความสามารถใน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

3 ฉะนั้นครูผู้สอนจำเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ อำนวยความสะดวก ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย ตนเอง ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การแก้ไขปัญหาด้วย กิจกรรมที่หลากหลายตามความถนัด ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเอง รวมทั้งเกิดความภาคภูมิใจใน ตนเองด้วย

4 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจในการที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ จริง ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้วิเคราะห์ พร้อมทั้งฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมที่ดี ได้ร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ตลอดจนมี กระบวนการในการฝึกหัด การตัดสินใจ ร่วมทำกิจกรรม โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อไห้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมี ความสามารถในการตัดสินใจได้ในระดับหนึ่ง

5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยว ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนและหลังการทดลอง

6 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. เพื่อศึกษาความสามรถในการตัดสินใจ อย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของ นักเรียนชั้น ปวช. 1 สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ที่ได้รับการ จัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการ เรียนรู้ ก่อนและหลังการทดลอง

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตาราง แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน หลังเรียนของนักเรียนที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนคนที่ คะแนน ก่อนเรียน หลังเรียน ความก้าวหน้า 20 (D) 1 8 15 7 2 9 16 3 18 10 4 17 5 6 19 12 11 13 14 21 22 23 รวม 183 397 214 ค่าเฉลี่ย 7.96 17.26 9.30 ทดสอบ n ก่อนเรียน 23 7.96 หลังเรียน 17.26 จากตาราง แสดงว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตาราง แสดงคะแนนก่อนเรียน หลังเรียนด้านความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนที่สอนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จากตาราง แสดงว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนคนที่ คะแนน ก่อนเรียน หลังเรียน ความก้าวหน้า 72 (D) 1 60 65 5 2 51 53 3 42 46 4 64 69 40 44 6 32 35 7 31 34 8 68 9 61 66 10 11 12 56 13 14 41 15 52 16 17 67 18 19 43 20 36 45 21 39 22 23 รวม 1093 1229 136 ค่าเฉลี่ย 47.52 53.43 5.91 ทดสอบ n ก่อนเรียน 23 47.52 หลังเรียน 53.43

9 สรุปผลการวิจัย สรุปได้ว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ผลดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2. ความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์จากการศึกษาพบว่า ความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

10 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียน


ดาวน์โหลด ppt โดย นางนงค์นุช เวชประสิทธิ์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google