งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะอนุกรรมการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะอนุกรรมการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะอนุกรรมการ
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒/255๗ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมวังแก้ว อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

2 วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
มติที่ประชุม วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

3 วาระที่ ๓ เรื่องทราบ ๓.๑ การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชม ปี ๒๕๕๗ ๓.๑.๑ การดำเนินโครงการศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ดำเนินการระดับอำเภอ ๆ ละ ๑ ศูนย์

4 ๓.๑.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP ด้านการผลิต จำนวน ๑ รุ่น

5 ๓.๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต จำนวน ๔ รุ่น

6 ๓.๑.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ จำนวน ๑ รุ่น

7 ๓.๑.๕ เพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

8 ๓.๑.๖ สร้างภาคีการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

9 ๓.๑.๗ เวทีประชาคมเพื่อการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

10 ๓.๑.๘ เพิ่มพูนทักษะเยาวชนด้านการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

11 ผลผลิตของน้องเยาวชน

12 ๓.๑.๙ ประชาสัมพันธ์สุดยอด ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัด (Provincial Star OTOP : Pso) ปี พ.ศ.๒๕๕๖

13 ๓.๑.๑๐ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้(KBO) จังหวัด

14 ๓.๑.๑๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน(โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO)

15 ๓.๑.๑๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชน โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

16 ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพิษณุโลกที่เข้าประกวดผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO

17 ๓.๑.๑๓ ส่งเสริมช่องทางการตลาด OTOP MOBILE TO THE FACTORY AND FESTIVAL

18 ๓.๑.๑๔ กิจกรรมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

19 ๓.๑.๑๕ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

20 ภาพบรรยากาศในงาน

21 ๓.๑.๑๖ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย OTOP กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ เพื่อสนับสนุนด้านการตลาด เพื่อสนับสนุนด้านการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

22 โลโก้ OTOP กลุ่มจังหวัดภาพเหนือตอนล่าง ๑

23 สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ๑

24 เป้าหมายการจำหน่าย OTOP ปี ๕๗ รายได้การจำหน่าย OTOP
(ตค.๕๖ – ส.ค.๕๗) คิดเป็นร้อยละ 38๕,๕00,000 ๓๗๗,๑๗๒,๖๖๒ ๙๖.๗๗

25 วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา ๔
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา ๔.๑ การกำหนดแนวทางการส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ มติที่ประชุม

26 วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ มติที่ประชุม


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะอนุกรรมการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google