งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เรื่อง การสร้างสุขภาพประชาชน ในเขต อบต. ศิลา “ คนศิลากินดี อยู่ดี สุขภาพแข็งแรง ไม่มี ภาวะอ้วนลงพุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เรื่อง การสร้างสุขภาพประชาชน ในเขต อบต. ศิลา “ คนศิลากินดี อยู่ดี สุขภาพแข็งแรง ไม่มี ภาวะอ้วนลงพุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เรื่อง การสร้างสุขภาพประชาชน ในเขต อบต. ศิลา “ คนศิลากินดี อยู่ดี สุขภาพแข็งแรง ไม่มี ภาวะอ้วนลงพุง ” 1. ประชาชน ในเขต อบต. ศิลา อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น ลดการบริโภคแป้ง ข้าวและผลไม้รส หวาน 2. ประชาชน ในเขต อบต. ศิลา อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น งดการบริโภคน้ำหวาน ขนมหวาน ของ มันและของทอด ในมื้ออาหารเพิ่มขึ้น 3. ประชาชน ในเขต อบต. ศิลา อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น เพิ่มการบริโภคผัก ปลา และธัญพืช เช่น ข้าวกล้อง เผือก มัน ข้าวโพด เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟักทอง ถั่ว งา เป็นต้น

2 4. หน่วยงาน และหมู่บ้าน ในเขต อบต. ศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จัดให้มีสถานที่และอุปกรณ์การออกกำลัง กายอย่างพอเพียง สนับสนุนเครื่องเสียง เครื่องอออกกำลังกายกลางแจ้ง และลานกีฬาให้ครบทุกหมู่บ้าน

3 5. หน่วยงาน และหมู่บ้าน ในเขต อบต. ศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีกิจกรรมการ ออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 5 วัน วันละอย่าง น้อย 30 นาที

4 6. หน่วยงาน และหมู่บ้าน ในเขต อบต. ศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จัดให้มี กิจกรรมออกกำลังกายร่วมกันทุกหน่วยงาน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

5 7. หน่วยงาน และหมู่บ้าน ในเขต อบต. ศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จัด สิ่งแวดล้อมในหน่วยงานให้เหมาะสม สวยงาม ช่วยผ่อนคลายอารมณ์

6 8. หน่วยงาน และหมู่บ้าน ในเขต อบต. ศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จัดให้มี กิจกรรมผ่อนคลายอารมณ์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตำบลศิลา

7 การสำรวจข้อมูลโดยชั่งน้ำหนักวัดรอบเอวในโครงการภาคี ร่วมใจคนไทยไร้พุง ตำบลศิลา ปี 2551 กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ ภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุงตำบลศิลา

8 นายก และรองนายก อบต. ศิลา เข้าร่วมโครงการภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุงตำบลศิลา

9 ผลการดำเนินงาน ( ก่อนเข้า ร่วมโครงการ )  ประเมินภาวะอ้วนลงพุงในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ อสม. ได้จำนวน 12,115 คน คิดเป็น 34.94 % พบผู้มีภาวะอ้วนลงพุงรวมทั้งหมด 2,891 คน คิดเป็น 23.8 % โดย กลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มอายุ 1. กลุ่มอายุ 6-15 ปี พบภาวะอ้วนลงพุง 236 คน คิดเป็น 7.3 % ผอม 93 คนคิดเป็น 2.9% ค่อนข้าง ผอม 136 คนคิดเป็น 4.2% สมส่วน 2,755 คนคิดเป็น 85.6% เริ่มอ้วน 122 คนคิดเป็น 3.8% อ้วน 114 คนคิดเป็น 3.5% รวม 3,220 คนรวม 100%

10 SOS 2 ครั้งที่ 1

11 2. กลุ่มอายุ 16 ปีขึ้นไป พบภาวะอ้วนลงพุง 2,655 คน คิดเป็น 29.8% ปกติ 6,240 คนคิดเป็น 70.2% อ้วนลง พุง 2,655 คนคิดเป็น 29.8% รวม 8,895 คนคิดเป็น 100%

12 SOS 1 ครั้งที่ 1

13 จัดนิทรรศการคนไทยไร้พุงในงานบุปผ ชาติตำบลศิลา วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2552

14 ภาพกิจกรรมงาน อสม. สัมพันธ์ตำบลศิลา ครั้งที่ 3 20 มีนาคม 2552

15 ภาพกิจกรรมต่างๆ ในโครงการภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุง

16 ภาพกิจกรรมต่างๆ ในโครงการภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุง

17 ผลการดำเนินงาน ( หลังเข้า ร่วมโครงการ ) 1. กลุ่มอายุ 6-15 ปี พบภาวะอ้วนลง พุง 227 คน คิดเป็น 7 % ผอม 87 คนคิดเป็น 2.7% ค่อนข้าง ผอม 130 คนคิดเป็น 4.0% สมส่วน 2,776 คนคิดเป็น 86.2% เริ่มอ้วน 127 คนคิดเป็น 3.9% อ้วน 100 คนคิดเป็น 3.1% รวม 3,220 คนรวม 100%

18 SOS 2 ครั้งที่ 2

19 ตารางเปรียบเทียบ sos 2 ครั้งที่ 1 และ sos 2 ครั้งที่ 2

20 2. กลุ่มอายุ 16 ปีขึ้นไป พบภาวะอ้วนลงพุง 2,517 คน คิดเป็น 28.3% ปกติ 6,378 คนคิดเป็น 71.7% อ้วนลงพุง 2,517 คนคิดเป็น 28.3% รวม 8,895 คนคิดเป็น 100%

21 SOS 1 ครั้งที่ 2

22 ตารางเปรียบเทียบ sos 1 ครั้งที่ 1 และ sos 1 ครั้งที่ 2


ดาวน์โหลด ppt นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เรื่อง การสร้างสุขภาพประชาชน ในเขต อบต. ศิลา “ คนศิลากินดี อยู่ดี สุขภาพแข็งแรง ไม่มี ภาวะอ้วนลงพุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google