งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การป้องกันกำจัด  เตรียมพื้นที่ปลูกให้ปลอดโรค โดยขุด ทำลายตอยางเก่า  ในแหล่งที่มีโรคระบาด หลังเตรียมดิน แล้วควรปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วเพื่อ ปรับสภาพดินให้เหมาะกับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การป้องกันกำจัด  เตรียมพื้นที่ปลูกให้ปลอดโรค โดยขุด ทำลายตอยางเก่า  ในแหล่งที่มีโรคระบาด หลังเตรียมดิน แล้วควรปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วเพื่อ ปรับสภาพดินให้เหมาะกับการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การป้องกันกำจัด  เตรียมพื้นที่ปลูกให้ปลอดโรค โดยขุด ทำลายตอยางเก่า  ในแหล่งที่มีโรคระบาด หลังเตรียมดิน แล้วควรปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วเพื่อ ปรับสภาพดินให้เหมาะกับการ เจริญเติบโตของพืช และจุลินทรีย์ในดิน ที่เป็นพิษต่อเชื้อราสาเหตุโรคราก  หลังการปลูกยางไปแล้ว 1 ปี ควรตรวจ ค้นหาต้นยางที่เป็นโรครากเป็นประจำ เมื่อพบต้นเป็นโรค ควรขุดทำลายและ รักษาต้นข้างเคียงโดยการใช้สารเคมี

3  เตรียมพื้นที่ปลูกให้ปลอดโรค โดยขุดทำลาย ตอยางเก่า  ในแหล่งที่มีโรคระบาด หลังเตรียมดินแล้วควร ปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วเพื่อปรับสภาพดินให้ เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช และ จุลินทรีย์ในดินที่เป็นพิษต่อเชื้อราสาเหตุโรค ราก

4  หลังการปลูกยางไปแล้ว 1 ปี ควรตรวจค้นหา ต้นยางที่เป็นโรครากเป็นประจำ เมื่อพบต้นเป็น โรค ควรขุดทำลายและรักษาต้นข้างเคียงโดย การใช้สารเคมี 

5 การป้องกันกำจัด  ต้นยางที่มีอายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป ควร ขุดคูล้อมบริเวณต้นโรค เพื่อกั้นระหว่าง ต้นที่เป็นโรคและต้นปกติ ไม่ให้ราก สัมผัสกัน  ไม่ควรปลูกพืชร่วม หรือพืชแซมที่เป็น พืชอาศัยในพื้นที่ที่เป็นโรคราก  ใช้สารเคมีสำหรับรักษาต้นที่เป็นโรค เพียงเล็กน้อย และใช้กับต้นข้างเคียง เพื่อป้องกันโรค เช่น ไตรเดอร์มอร์ฟ (tridemorph), ไซโปรโคนาโซล (cyproconazole), โปรปิโคนาโซล (propiconazole), เฮกซะโคนาโซล (hexaconazole), เฟนิโคลนิล (feniclonil)

6  ต้นยางที่มีอายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป ควรขุดคู ล้อมบริเวณต้นโรค เพื่อกั้นระหว่างต้นที่เป็น โรคและต้นปกติ ไม่ให้รากสัมผัสกัน  ไม่ควรปลูกพืชร่วม หรือพืชแซมที่เป็นพืช อาศัยในพื้นที่ที่เป็นโรคราก

7  ใช้สารเคมีสำหรับรักษาต้นที่เป็นโรคเพียง เล็กน้อย และใช้กับต้นข้างเคียง เพื่อป้องกัน โรค เช่น ไตรเดอร์มอร์ฟ (tridemorph), ไซโปร โคนาโซล (cyproconazole), โปรปิโคนาโซล (propiconazole), เฮกซะโคนาโซล (hexaconazole), เฟนิโคลนิล (feniclonil)


ดาวน์โหลด ppt การป้องกันกำจัด  เตรียมพื้นที่ปลูกให้ปลอดโรค โดยขุด ทำลายตอยางเก่า  ในแหล่งที่มีโรคระบาด หลังเตรียมดิน แล้วควรปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วเพื่อ ปรับสภาพดินให้เหมาะกับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google