งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การบันทึกข้อมูลในระบบ ติดตาม online. 2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้กรมมีข้อมูลการรายงานผล ความก้าวหน้าของหน่วยงาน มีความถูก ต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การบันทึกข้อมูลในระบบ ติดตาม online. 2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้กรมมีข้อมูลการรายงานผล ความก้าวหน้าของหน่วยงาน มีความถูก ต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การบันทึกข้อมูลในระบบ ติดตาม online

2 2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้กรมมีข้อมูลการรายงานผล ความก้าวหน้าของหน่วยงาน มีความถูก ต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 2. เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้บริหารประกอบการ ตัดสินใจ การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้จ่ายงบประมาณของกรม ให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด 3. ให้ผู้ประสานแผน และผู้ปฏิบัติมีความ เข้าใจเกี่ยวกับระบบติดตาม online สามารถ ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง 2

3 3 รูปแบบรายงานที่กองแผนงานต้องส่งให้หน่วยงานต่างๆ 3 ชื่อรายงานส่งหน่วยงานความถึ่ในการรายงาน 1. ข้อมูลเสนอกรรมาธิการเพื่อใช้ขอตั้งงบประมาณงบประมาณกรรมาธิการประชุมคณะกรรมาธิการ 2. รายงานสรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2558 (ทุกแหล่งงบประมาณ) ผู้บริหารระดับกรมทุกวันจันทร์ 3.ข้อมูลประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐระดับประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม ท่าน รธร. ระดับสายงานตามภารกิจ รองสายงานต่างๆ ลง พื้นที่ ประชุม คณะละ 1 ครั้ง / เดือน 4. morning talk ผู้บริหารกระทรวงกระทรวงทุกสัปดาห์ 5. รายงานในระบบ BB EVMIS ของสำนักงบประมาณ แผน-ผล การ ดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 / กันเหลื่อมปี สำนักงบประมาณทุกสัปดาห์ 6. รายงานในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online ของกรม บัญชีการ กรมบัญชีกลางทุกเดือน 7. รายงานมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะค่าจ้าง แรงงาน รัฐมนตรี กระทรวง กรมทุกสัปดาห์ 8. รายงานความสำเร็จในการปฏิบัติงานของกรมสำนักงบประมาณทุกไตรมาส 9. รายงานนโยบายรัฐบาบาลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทุกสัปดาห์ 10. ผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดกระทรวง /กพร.ทุกเดือน 11. รายงานตามแผนปฏิบัติการชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวง และ สอ.บต.ทุกเดือน 12. รายงานโครงการปากพนัง/ทะเลสาบสงขลาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทุกไตรมาส 13. รายงานผลการก่อหนี้ผู้บริหาร กระทรวง กรม สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร ทุกเดือน 14. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณกันเหลื่อมปีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทุกเดือน 15. รายงานการผลฝึกอบรมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทุกเดือน 16. จัดทำรายงาน งบกลางฉุกเฉินสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทุกเดือน 17. รายงานตามรัฐธรรมนูญสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทุกไตรมาส 18. รายงานประจำปี และรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการ ชลประทาน กรมทุกปี 19. อื่นๆ

4 ผลการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ( สชป.) ที่สำนัก จำนวนรายการงานปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ( พ. ร. บ.) ร้อยละ การบันทึก ข้อมูล คะแนน ( รอบ 6 เดือน ) คะแนน ( รอบ 12 เดือน ) สรุป คะแนน ทั้งปี รายการผูกพัน ใหม่ รายการ ผูกพันเดิม งานปี เดียว ยกเลิกรวม รวม ทั้งสิ้น 24821,0959 1,21 0 ณ 30 ก. ย.2557 1 สชป.1 001170 76.481.0000 2 สชป.2 00410 87.202.86402.44002.6520 3 สชป.3 033203598.904.55804.78004.6690 4 สชป.4 133403897.614.00604.52204.2640 5 สชป.5 027607899.012.57874.80203.6903 6 สชป.6 034604995.452.12434.09003.1072 7 สชป.7 00710 99.233.19784.84604.0219 8 สชป.8 024404698.863.15714.77203.9646 9 สชป.9 102802998.204.26334.64004.4517 10 สชป.10 00290 95.554.87274.11004.4914 11 สชป.11 103203394.491.00003.89802.4490 12 สชป.12 407207694.712.07803.94203.0100 13 สชป.13 00600 98.674.35744.73404.5457 14 สชป.14 003013195.452.46334.09093.2771 15 สชป.15 006887699.681.10944.93653.0230 16 สชป.16 00530 98.113.37514.62263.9989 17 สชป.17 00510 93.091.64883.61852.6337 4

5 ผลการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 และการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ปี งบประมาณ พ. ศ. 2558 ( ต่อ ) ที่สำนัก จำนวนรายการงานปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ( พ. ร. บ.) ร้อยละ การบันทึกข้อมูล คะแนน ( รอบ 6 เดือน ) คะแนน ( รอบ 12 เดือน ) สรุปคะแนน ทั้งปี รายการผูกพันใหม่ รายการผูกพัน เดิม งานปี เดียว ยกเลิกรวม รวมทั้งสิ้น 24821,09591,210 ณ 30 ก. ย.2557 1 สคก. 0030321.971.0000 2 สบก. 03003100.005.0000 3 สรธ. 0030399.621.00004.9240 2.9620 4 สบอ. 0900999.754.69604.9500 4.8230 5 สศส. 0010 1 100.00 1.00005.0000 3.0000 6 สจก. 00560 99.173.91404.8340 4.3740 7 สพก. 11295209299.894.10804.9780 4.5430 8 สพญ. 62894012899.931.52004.9860 3.2530 ( ส่วนกลาง ) 5

6 6 6 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานระบบติดตาม online กองแผนงาน ชื่อสายงานภาคสชป. ภัทรภร สุนทรพัชร สายบริหาร ( รธร.) - ส่วนกลา ง กาญจนา นิยมมาก สายงานก่อสร้าง ( รธส.) - สพญ. วราภรณ์ ทัตพงษ์ศรีธร สายงานส่งน้ำและ บำรุงรักษา ( รธบ.) เหนือ 1-2 นัฏชา รุ่ยใหม่สายงานส่งน้ำและ บำรุงรักษา ( รธบ.) เหนือ 3-4 สลิลทิพย์ วีระวงษ์ สายบริหาร ( รธร.) สายงานวิชาการ ( รธว.) ตะวันออกเ ฉียงเหนือ 5-8 ธวัชชัย สุขเจริญโกศล สายงานส่งน้ำและ บำรุงรักษา ( รธบ.) กลาง 9-12 ฐาปนีย์ จิรานิธิศาสตร์ สายงานวิชาการ ( รธว.) กลาง 13 อาวียศ ด้วงนุ่ม สายงานก่อสร้าง ( รธส.) ใต้ 14-15 สุภาภรณ์ ดวงมุสิท สายงานก่อสร้าง ( รธส.) ใต้ 16-17 แฟกซ์.02-241-2686 โทร. 02-243-1417 ภายใน 2286 แฟกซ์.02-241-2686 โทร. 02-243-1417 ภายใน 2286


ดาวน์โหลด ppt 1 การบันทึกข้อมูลในระบบ ติดตาม online. 2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้กรมมีข้อมูลการรายงานผล ความก้าวหน้าของหน่วยงาน มีความถูก ต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google