งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 เทคโนโลยี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 เทคโนโลยี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 เทคโนโลยี

2 ความหมายของเทคโนโลยี
เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ

3 ความหมายของเทคโนโลยี(ต่อ)
 เทคโนโลยี เป็นการประยุกต์ นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์ ในทางปฏิบัติ      แก่มวลมนุษย์กล่าวคือเทคโนโลยีเป็นการนำเอาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4 รูปภาพเทคโนโลยี

5 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงคำว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

6 ความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่างๆ  ความรู้เหล่านี้สอนให้เด็กเคารพผู้ใหญ่ มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ มีความเอื้ออาทรต่อคนอื่น รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันข้าวของของตนให้แก่ผู้อื่น ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่มีคุณธรรม

7 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
วิวัฒนาการ (Evolution) คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือคลี่คลายไปสู่ฐานะที่ดีขึ้นหรือเจริญขึ้น เป็นเปลี่ยนแปลงในทางชีววิทยาจากสิ่งที่ง่าย ๆ ไปสู่สิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องเปลี่ยน ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป และต้องใช้เวลานาน

8 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี(ต่อ)
วิวัฒนาการ (Evolution) หมายถึง การพัฒนาอย่างมีระบบตามธรรมชาติ และตามผลการทบของสิ่งแวดล้อมในสภาวะนั้นๆ วิวัฒนาการต้องใช้เวลา ไม่มีทางลัด ตัวแปรของวิวัฒนาการ คือ สิ่งแวดล้อม

9 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี(ต่อ)
วิวัฒนาการ คือ การดำเนินการที่ค่อยเป็นค่อยไป ในเวลาปรกติก็จะพัฒนาไป ต่อเมื่อพบสภาวะวิกฤตก็จะทำการปฏิรูปจริงจัง ส่วนเทคโนโลยี เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จัดระบบของความรู้นำไปสู่การปฏิบัติและนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

10 ลักษณะของวิวัฒนาการ วิวัฒนาการแบ่งได้เป็น 5 ยุค ดังนี้ 1. ยุคหิน
2.ยุคทองสัมฤทธิ์ 3.ยุคเหล็ก 4.ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 5.ยุคศตวรรษที่20

11 รูปแบบของเทคโนโลยี รูปแบบของเทคโนโลยีมี 3รูปแบบคือ
1.เครื่องจักรกล – เครื่องจักรกลพื้นบ้าน-เครื่องยนต์-เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 2.แบบผลิตภัณฑ์ –แบบหล่อ-แบบทาบ-แบบพิมพ์-แบบโครงสร้างเหมือน

12 เทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีท้องถิ่น หมายถึง เทคโนโลยีดั้งเดิมที่เกิดจากประสบการณ์ในการดำรงชีวิตการทำมาหากิน และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ดังนั้น เทคโนโลยีท้องถิ่นจึงไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงเทคโนโลยีระดับต่ำที่ล้าหลังเท่านั้น แต่สามารถพัฒนาไปสู่ระดับสูงได้

13 ระดับของเทคโนโลยีท้องถิ่น
เทคโนโลยีท้องถิ่นอาจแบ่งได้ 3 ระดับดังนี้ 1. เทคโนโลยีระดับต่ำ 2.เทคโนโลยีระดับปานกลาง 3.เทคโนโลยีระดับสูง

14 ประเภทของเทคโนโลยีท้องถิ่น
เทคโนโลยีท้องถิ่นแบ่งได้เป็น 3ประเภทดังนี้ 1.เทคโนโลยีการเกษตร เช่น ความรู้ในการปลูกผัก 2.เทคโนโลยีชีวภาพ คือ การนำความรู้เกี่ยวกับชีววิทยามาใช้ 3.เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม ได้แก่ เทคโนโลยีกระบวนการผลิต


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 เทคโนโลยี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google