งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อกลุ่ม เด็กผู้หญิง จัดทำโดย นางสาว อักษราภัค อุปคำ ม. 4.12 เลขที่ 8 นางสาว อักษราภัค อุปคำ ม. 4.12 เลขที่ 8 นางสาว พัชราพร พวงอินใจ ม. 4.12 เลขที่ 23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อกลุ่ม เด็กผู้หญิง จัดทำโดย นางสาว อักษราภัค อุปคำ ม. 4.12 เลขที่ 8 นางสาว อักษราภัค อุปคำ ม. 4.12 เลขที่ 8 นางสาว พัชราพร พวงอินใจ ม. 4.12 เลขที่ 23."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อกลุ่ม เด็กผู้หญิง จัดทำโดย นางสาว อักษราภัค อุปคำ ม. 4.12 เลขที่ 8 นางสาว อักษราภัค อุปคำ ม. 4.12 เลขที่ 8 นางสาว พัชราพร พวงอินใจ ม. 4.12 เลขที่ 23 นางสาว พัชราพร พวงอินใจ ม. 4.12 เลขที่ 23 นางสาว ศรุตา โลหะจันที ม. 4.12 เลขที่ 38 นางสาว ศรุตา โลหะจันที ม. 4.12 เลขที่ 38

2 เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ กับวิทยาศาสตร์ อย่างไร ……

3 ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี จากความหมายของคำว่า " วิทยาศาสตร์ " และ ความหมายของคำว่า " เทคโนโลยี " ที่กล่าวมา ข้างต้นจะเห็นว่า วิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่นำไปใช้ อธิบายได้ว่า ทำไมจึงเป็นอย่างนั้น เช่น นักชีววิทยา จะอธิบายได้ว่า ทำไมเมื่อขวั้นและขูดเปลือกของพืช ยืนต้นออกจะมีรากงอกออกมาได้ นักฟิสิกส์ก็จะ อธิบายได้ว่า ทำไมเมื่อขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก จึง มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น เป็นต้น ส่วนเทคโนโลยีนั้นจะ เป็นความรู้ว่าจะทำอย่างไร ตัวอย่างเช่น จะ ขยายพันธุ์พืชโดยการตอนได้อย่างไร จะผลิต กระแสไฟฟ้านำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร จะผลิต อุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องอำนวยความสะดวกในด้าน ต่าง ๆ โดยนำไฟฟ้ากระแสมาใช้ได้อย่างไร เหล่านี้ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์เป็นตัวความรู้ ส่วน เทคโนโลยีนั้นเป็นการนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ ให้เกิดสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้ วัดได้ หรือจับต้องได้ โดยการนำทรัพยากรธรรมชาติ ต่าง ๆ มาใช้ในทาง ปฏิบัติ

4 ระบบเทคโนโลยี ประกอบด้วยอะไรบ้าง

5 แรม (RAM) RAM ย่อมาจากคำว่า Random-Access Memory เป็นหน่วยความจำของระบบ มีหน้าที่รับข้อมูล เพื่อส่งไปให้ CPU ประมวลผลจะต้องมีไฟเข้า Module ของ RAM ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็น chip ที่เป็น IC ตัวเล็กๆ ถูก pack อยู่บนแผงวงจร หรือ Circuit Board เป็น module เทคโนโลยีของหน่วยความจำมีหลักการที่แตกแยกกัน อย่างชัดเจน 2 เทคโนโลยี คือหน่วยความจำแบบ DDR หรือ Double Data Rate (DDR-SDRAM, DDR-SGRAM) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากเทคโนโลยีของ หน่วยความจำแบบ SDRAM และ SGRAM และอีกหนึ่งคือ หน่วยความจำแบบ Rambus ซึ่งเป็นหน่วยความจำที่มี แนวคิดบางส่วนต่างออกไปจากแบบอื่น ROM คือหน่วยความจำชนิดหนึ่ง ที่มีโปรแกรม หรือข้อมูล อยู่แล้ว และพร้อมที่จะนำมาต่อกับ ไมโครโปรเซสเซอร์ได้ โดยตรง ซึ่งโปรแกรม หรือข้อมูลนั้นจะไม่สูญหายไป แม้ว่าจะไม่มีการจ่ายไฟเลี้ยงให้แก่ระบบ ข้อมูลที่เก็บอยู่ ใน ROM จะสามารถอ่านออกมาได้ แต่ไม่สามารถเขียน ข้อมูลเข้าไปได้ เว้นแต่จะใช้วิธีการพิเศษซึ่งขึ้นกับชนิด ของ ROM

6 ปัจจัยในด้านต่างๆที่มีผลต่อการ แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการที่ นำเทคโนโลยีมาใช้งาน

7 ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี 5 ประการ ได้แก่ ประการแรก การสื่อสารถือเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ สิ่งสำคัญที่มี ส่วนในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ประกอบด้วย Communications media, การสื่อ สารโทรคมนาคม (Telecoms), และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ประการที่สอง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ หลักที่มากไปกว่า โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ เช่น แฟกซ์, อินเทอร์เน็ต, อีเมล์ ทำให้สารสนเทศ เผยแพร่หรือ กระจายออกไปในที่ต่าง ๆ ได้สะดวก ประการที่สาม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลให้การใช้งานด้าน ต่าง ๆ มีราคาถูกลง ประการที่สี่ เครือข่ายสื่อสาร (Communication networks) ได้รับประโยชน์ จากเครือข่ายภายนอก เนื่องจากจำนวนการใช้เครือข่าย จำนวนผู้เชื่อมต่อ และจำนวนผู้ที่มีศักยภาพในการเข้าเชื่อมต่อกับเครือข่ายนับวันจะเพิ่มสูงขึ้น ประการที่ห้า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำให้ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ และต้นทุนการใช้ ICT มีราคาถูกลงมาก ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี 5 ประการ ได้แก่ ประการแรก การสื่อสารถือเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ สิ่งสำคัญที่มี ส่วนในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ประกอบด้วย Communications media, การสื่อ สารโทรคมนาคม (Telecoms), และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ประการที่สอง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ หลักที่มากไปกว่า โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ เช่น แฟกซ์, อินเทอร์เน็ต, อีเมล์ ทำให้สารสนเทศ เผยแพร่หรือ กระจายออกไปในที่ต่าง ๆ ได้สะดวก ประการที่สาม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลให้การใช้งานด้าน ต่าง ๆ มีราคาถูกลง ประการที่สี่ เครือข่ายสื่อสาร (Communication networks) ได้รับประโยชน์ จากเครือข่ายภายนอก เนื่องจากจำนวนการใช้เครือข่าย จำนวนผู้เชื่อมต่อ และจำนวนผู้ที่มีศักยภาพในการเข้าเชื่อมต่อกับเครือข่ายนับวันจะเพิ่มสูงขึ้น ประการที่ห้า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำให้ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ และต้นทุนการใช้ ICT มีราคาถูกลงมาก

8 บทกลอน ดินที่พอกหางหมู มีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ๆ และถ่วงหมูให้กินอยู่หลับนอนไม่เป็นสุขยิ่ง ๆ ขึ้น ไปฉันใด การงานที่ปล่อยทิ้งไว้คั่งค้าง ก็มีแต่จะยิ่งเพิ่มมาก ขึ้น และถ่วงความเจริญก้าวหน้าทั้งแก่ตนเอง และหมู คณะฉันนั้น “ ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หากปล่อยการงาน ให้คั่งค้าง ก็เท่ากับกำลังทำลายค่าของตนเอง ”


ดาวน์โหลด ppt ชื่อกลุ่ม เด็กผู้หญิง จัดทำโดย นางสาว อักษราภัค อุปคำ ม. 4.12 เลขที่ 8 นางสาว อักษราภัค อุปคำ ม. 4.12 เลขที่ 8 นางสาว พัชราพร พวงอินใจ ม. 4.12 เลขที่ 23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google