งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Philemon ฟีเลโมน 1 Paul, a prisoner for Christ Jesus, and Timothy our brother, To Philemon our beloved fellow worker 1 จาก เปาโลผู้ถูกจองจำ อยู่เพื่อพระเยซูคริสต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Philemon ฟีเลโมน 1 Paul, a prisoner for Christ Jesus, and Timothy our brother, To Philemon our beloved fellow worker 1 จาก เปาโลผู้ถูกจองจำ อยู่เพื่อพระเยซูคริสต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Philemon ฟีเลโมน

3 1 Paul, a prisoner for Christ Jesus, and Timothy our brother, To Philemon our beloved fellow worker 1 จาก เปาโลผู้ถูกจองจำ อยู่เพื่อพระเยซูคริสต์ และทิโมธีน้องของเรา ถึง ฟีเลโมนเพื่อน ร่วมงานที่รักของเรา

4 2 and Apphia our sister and Archippus our fellow soldier, and the church in your house: 2 และอัปเฟียน้องสาวและ อารคิปปัส ผู้เป็นเพื่อน ทหารด้วยกันกับเรา และ คริสตจักรที่อยู่ในบ้านของ ท่าน

5 3 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. 3 ขอพระคุณและสันติสุข จากพระเจ้าพระบิดาของ เรา และจากพระเยซูคริ สตเจ้า จงดำรงอยู่กับ ท่านทั้งหลายเถิด

6 4 I thank my God always when I remember you in my prayers, 4 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเสมอ คือระลึกถึงท่านเมื่อ อธิษฐาน

7 5 because I hear of your love and of the faith that you have toward the Lord Jesus and all the saints, 5 เพราะข้าพเจ้าได้ยินถึง ความรักและความเชื่อของ ท่าน ที่มีต่อพระเยซูเจ้า และต่อบรรดาธรรมิกชน

8 6 and I pray that the sharing of your faith may become effective for the full knowledge of every good thing that is in us for the sake of Christ. 6 และข้าพเจ้าอธิษฐาน ขอให้การที่ท่านร่วมเชื่อกับ พวกเรานั้น จงเพิ่มพูน ความรู้ในการดีทั้งปวงของ พวกเรา ซึ่งมีในพระคริสต์

9 7 For I have derived much joy and comfort from your love, my brother, because the hearts of the saints have been refreshed through you. 7 น้องเอ๋ย ความรักของ ท่านทำให้เรามีความยินดี และเป็นสุขอย่างยิ่ง จิตใจ ของบรรดาธรรมิกชนแช่ม ชื่นขึ้นเพราะท่าน

10 8 Accordingly, though I am bold enough in Christ to command you to do what is required, 8 เหตุฉะนั้นแม้ว่าโดยพระ เยซูคริสต์ข้าพเจ้ามีใจกล้า พอที่จะสั่งให้ท่านทำสิ่งที่ ควรกระทำได้

11 9 yet for love's sake I prefer to appeal to you—I, Paul, an old man and now a prisoner also for Christ Jesus— 9 แต่เพราะเห็นแก่ความรัก ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้า ขอร้องท่านดีกว่า ข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นทูต ของพระเยซูคริสต์ และ บัดนี้ได้ถูกจำจองเพื่อ พระองค์ด้วย

12 10 I appeal to you for my child, Onesimus, whose father I became in my imprisonment. 10 ข้าพเจ้าขอร้องท่านเรื่อง โอเนสิมัสลูกของข้าพเจ้าที่ ข้าพเจ้าได้เป็นบิดาของเขา เมื่อข้าพเจ้าถูกจำจองอยู่

13 11 (Formerly he was useless to you, but now he is indeed useful to you and to me.) 11 ( เมื่อก่อนนั้นเขาไม่เป็น ประโยชน์แก่ท่านแต่เดี๋ยวนี้ เขาเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งแก่ท่านและข้าพเจ้า )

14 12 I am sending him back to you, sending my very heart. 12 ข้าพเจ้าส่งเขามาหาท่าน ซึ่งเท่ากับส่งดวงใจของ ข้าพเจ้ามาทีเดียว

15 13 I would have been glad to keep him with me, in order that he might serve me on your behalf during my imprisonment for the gospel, 13 ข้าพเจ้าใคร่จะให้เขาอยู่ กับข้าพเจ้า เพื่อเขาจะได้ ปรนนิบัติข้าพเจ้าแทนท่าน ในระหว่างที่ข้าพเจ้าถูกจำ จองเพราะข่าวประเสริฐนั้น

16 14 but I preferred to do nothing without your consent in order that your goodness might not be by compulsion but of your own free will.

17 14 แต่ว่าข้าพเจ้าจะไม่ปฏิบัติ สิ่งใดลงไปนอกจากท่านจะ เห็นชอบด้วย เพื่อว่าคุณ ความดีที่ท่านกระทำนั้นจะ ไม่เป็นการฝืนใจ แต่จะ เป็นความประสงค์ของท่าน ด้วย

18 15 For this perhaps is why he was parted from you for a while, that you might have him back forever, 15 อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่ ทำให้เขาจากท่านไปชั่ว ระยะเวลาหนึ่ง เพื่อท่าน จะได้เขากลับคืนมา ตลอดไป

19 16 no longer as a slave but more than a slave, as a beloved brother— especially to me, but how much more to you, both in the flesh and in the Lord.

20 16 เขามิใช่เป็นทาสอีกต่อไป แต่ดียิ่งกว่าทาส คือเป็นพี่ น้องที่รัก เขาเป็นที่รัก มากของข้าพเจ้า แต่คง จะเป็นที่รักของท่านมาก ยิ่งกว่านั้นอีก ทั้งในฐานะ เป็นคนและเป็นเพื่อนคริสต ชนด้วยกัน

21 17 So if you consider me your partner, receive him as you would receive me. 17 เหตุฉะนั้นถ้าท่านถือว่า ข้าพเจ้าเป็นเพื่อนร่วมงาน ของท่านก็จงรับเขาไว้ เหมือนรับตัวข้าพเจ้าเอง

22 18 If he has wronged you at all, or owes you anything, charge that to my account. 18 ถ้าเขาได้กระทำผิดต่อ ท่านประการใด หรือเป็น หนี้อะไรท่าน ท่านจงคิด เอาจากข้าพเจ้าเถิด

23 19 I, Paul, write this with my own hand: I will repay it—to say nothing of your owing me even your own self. 19 ข้าพเจ้าเปาโลได้เขียนไว้ ด้วยมือของข้าพเจ้าเองว่า ข้าพเจ้าจะใช้ให้ทั้งหมด ข้าพเจ้าจะไม่อ้างถึงเรื่องที่ ท่านเป็นหนี้ข้าพเจ้า และ แม้ตัวของท่านเองด้วย

24 20 Yes, brother, I want some benefit from you in the Lord. Refresh my heart in Christ. 20 นี่แน่ะ น้องเอ๋ย จงให้ ข้าพเจ้าได้ประโยชน์ใน องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะ ท่านบ้างเถิด จงให้ ข้าพเจ้าชื่นใจในพระคริสต์

25 21 Confident of your obedience, I write to you, knowing that you will do even more than I say. 21 ข้าพเจ้ามั่นใจว่าท่านจะ เชื่อฟัง จึงได้เขียน จดหมายถึงท่าน เพราะรู้ ว่าท่านจะกระทำยิ่งกว่าที่ ข้าพเจ้าขอ

26 22 At the same time, prepare a guest room for me, for I am hoping that through your prayers I will be graciously given to you. 22 อีกประการหนึ่งขอท่าน ได้จัดเตรียมที่พักไว้สำหรับ ข้าพเจ้าด้วย เพราะ ข้าพเจ้าหวังว่าจะมาหา ท่านอีกตามคำอธิษฐาน ของท่าน

27 23 Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, sends greetings to you, 23 เอปาฟรัสผู้ซึ่งถูกจำจอง อยู่ด้วยกันกับข้าพเจ้าเพื่อ พระเยซูคริสต์ ฝากความ คิดถึงมายังท่านด้วย

28 24 and so do Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow workers. 24 มาระโก อาริสทารคัส เดมาส และลูกา ผู้เป็น เพื่อนร่วมงานกับข้าพเจ้า ก็ฝากความคิดถึงมายังท่าน เช่นเดียวกัน

29 25 The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. 25 ขอพระคุณของพระเยซูค ริสตเจ้าของเรา จงดำรง อยู่กับวิญญาณจิตของท่าน ทั้งหลายเถิด

30 Matthew มัทธิว 6:12 and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. และขอทรงโปรดยกบาป ผิดของ ข้าพระองค์ เหมือนข้าพระองค์ยกโทษ ผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้น

31 Ephesians เอเฟซัส 4:32 Be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. และท่านจงเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกัน และอภัย โทษให้กัน เหมือนดังที่ พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัย โทษให้แก่ท่านในพระ คริสต์นั้น

32 2 Corinthians โครินธ์ 5:17-20 17 Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away; behold, the new has come. 17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระ คริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูก สร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่ เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะ กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

33 18 All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation; 18 ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระ เจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกัน กับพระองค์ทางพระเยซู คริสต์ และทรงโปรด ประทานให้เรามีพันธกิจ เรื่องการคืนดีกัน

34 19 that is, in Christ God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. 19 คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้ คืนดีกันกับพระองค์โดย พระคริสต์ มิได้ทรงถือ โทษในการผิดของเขา และทรงมอบเรื่องการคืนดี กันนั้นให้เราประกาศ

35 20 Therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. 20 ฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของ พระคริสต์ โดยที่พระเจ้า ทรงขอร้องท่านทั้งหลาย ทางเรา เราจึงขอร้องท่าน ในนามของพระคริสต์ให้คืน ดีกันกับพระเจ้า


ดาวน์โหลด ppt Philemon ฟีเลโมน 1 Paul, a prisoner for Christ Jesus, and Timothy our brother, To Philemon our beloved fellow worker 1 จาก เปาโลผู้ถูกจองจำ อยู่เพื่อพระเยซูคริสต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google