งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Titus chapter 2 Be a good example ทิตัสบทที่ 2 1 But as for you, teach what accords with sound doctrine. 1 ฝ่ายท่านจงสั่งสอนให้ สอดคล้องกับคำสอนอันมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Titus chapter 2 Be a good example ทิตัสบทที่ 2 1 But as for you, teach what accords with sound doctrine. 1 ฝ่ายท่านจงสั่งสอนให้ สอดคล้องกับคำสอนอันมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Titus chapter 2 Be a good example ทิตัสบทที่ 2

3 1 But as for you, teach what accords with sound doctrine. 1 ฝ่ายท่านจงสั่งสอนให้ สอดคล้องกับคำสอนอันมี หลัก

4 2 Older men are to be sober-minded, dignified, self-controlled, sound in faith, in love, and in steadfastness. 2 พึงสอนชายที่สูงอายุให้ รู้จักประมาณตนในการกิน ดื่ม ให้เอาจริงเอาจัง ให้ มีสติสัมปชัญญะ ให้มี ความเชื่อ ความรัก และ ความอดทนตามสมควร

5 3 Older women likewise are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to much wine. They are to teach what is good, 3 ส่วนผู้หญิงที่สูงอายุก็ เหมือนกัน ให้เขามีความ ยำเกรงพระเจ้า ให้เขา เป็นคนไม่ส่อเสียด ไม่ เป็นคนกินเหล้า แต่ให้ เป็นผู้สอนสิ่งที่ดีงาม

6 4 and so train the young women to love their husbands and children, 4 เพื่อเป็นการฝึกสอนผู้หญิง สาวให้รักสามีและบุตรของ ตน

7 5 to be self-controlled, pure, working at home, kind, and submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled. 5 ให้มีสติสัมปชัญญะ เป็น คนบริสุทธิ์ เอาใจใส่ใน บ้านเรือน มีความเมตตา และเชื่อฟังสามีของตน เช่นนี้จึงจะไม่มีผู้ใดลบหลู่ พระวจนะของพระเจ้าได้

8 6 Likewise, urge the younger men to be self- controlled. 6 ส่วนผู้ชายหนุ่มก็ เหมือนกัน จงเตือนเขาให้ ใช้สติสัมปชัญญะ

9 7 Show yourself in all respects to be a model of good works, and in your teaching show integrity, dignity, 7 ท่านจงประพฤติตนให้เป็น แบบอย่างในการดีทุกสิ่ง และในการสอนจงสุจริต และมีใจสูง

10 8 and sound speech that cannot be condemned, so that an opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us. 8 และใช้คำพูดอันมีหลัก ซึ่งไม่มีผู้ใดจะตำหนิได้ เพื่อฝ่ายปฏิปักษ์จะได้อาย ไม่มีสิ่งใดจะติเราได้

11 9 Slaves are to be submissive to their own masters in everything; they are to be well- pleasing, not argumentative, 9 จงตักเตือนพวกทาสให้ เชื่อฟังนายของตน และ ให้กระทำสิ่งที่ถูกใจนายทุก ประการ อย่าให้เถียงเลย

12 10 not pilfering, but showing all good faith, so that in everything they may adorn the doctrine of God our Savior. 10 อย่าให้ยักยอกแต่ให้สัตย์ ซื่อหมดทุกอย่าง เพื่อว่า ในการทั้งปวงนั้น เขาจะ ได้เทิดเกียรติพระดำรัส สอนของพระเจ้า ผู้ทรง เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของ เรา

13 11 For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, 11 เพราะว่าพระคุณของพระ เจ้าได้ปรากฏแล้ว เพื่อ ช่วยคนทั้งปวงให้รอด

14 12 training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self- controlled, upright, and godly lives in the present age, 12 สอนให้เราละทิ้งความ อธรรมและโลกียตัณหา และดำเนินชีวิตในยุคนี้ อย่างมีสติสัมปชัญญะ สัตย์ซื่อสุจริตและตาม คลองธรรม

15 13 waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, 13 คอยความสุขซึ่งจะได้รับ ตามความหวัง ได้แก่การ ปรากฏของพระสิริของพระ เจ้าใหญ่ยิ่งคือพระเยซู คริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด ของเรา

16 14 who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works.

17 14 ผู้ได้ทรงโปรดประทาน พระองค์เองให้เรา เพื่อไถ่ เราให้พ้นจากการอธรรมทุก อย่าง และทรงชำระเราให้ บริสุทธิ์ เพื่อให้เป็นหมู่ชน พิเศษเฉพาะของพระองค์ และเป็นคนที่ขวนขวาย กระทำการดี

18 1 John ยอห์น 3:2-3 2 Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared; but we know that when he appears we shall be like him, because we shall see him as he is.

19 2 ท่านที่รักทั้งหลาย บัดนี้ เราทั้งหลายเป็นบุตรของ พระเจ้า และยังไม่ปรากฏ ว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะ เป็นอย่างไร แต่เรารู้ว่า เมื่อพระองค์จะเสด็จมา ปรากฏนั้น เราทั้งหลายจะ เป็นเหมือนพระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์ อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่ นั้น

20 3 And everyone who thus hopes in him purifies himself as he is pure. 3 และทุกคนที่มีความหวัง อย่างนี้ ก็ชำระตนให้ บริสุทธิ์ดังที่พระองค์ทรง บริสุทธิ์

21 15 Declare these things; exhort and rebuke with all authority. Let no one disregard you. 15 ข้อความข้างบนนี้ ท่าน จงใช้พูดตักเตือน และว่า กล่าวเขาอย่างหนักแน่น อย่าให้ผู้ใดประมาทท่านได้


ดาวน์โหลด ppt Titus chapter 2 Be a good example ทิตัสบทที่ 2 1 But as for you, teach what accords with sound doctrine. 1 ฝ่ายท่านจงสั่งสอนให้ สอดคล้องกับคำสอนอันมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google