งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานผู้สูงอายุตำบลป่าเซ่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานผู้สูงอายุตำบลป่าเซ่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานผู้สูงอายุตำบลป่าเซ่า
นำเสนอโดย นางสุภาพร เอี่ยมอ่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเซ่า

2 ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเซ่า
พันธกิจ : ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบองค์รวมที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสุขภาพในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่าย พัฒนาระบบ บริหาร บริการ วิชาการให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเซ่า มุ่งสู่บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เน้นงานเชิงรุก เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย

3 จำนวนผู้สูงอายุตำบลป่าเซ่า ปี 2554 - 2556

4 จำนวนผู้สูงอายุแยกตามกลุ่มช่วงอายุ ปี 2556
80 ปี ขึ้นไป : 137 คน อายุ 75 – 79 ปี : 168 คน อายุ 70 – 74 ปี : 215 คน อายุ ปี : 271 คน อายุ ปี : 427 คน

5 กราฟแสดงจำนวนผู้สูงอายุ ADL ระดับ 1,2,3 เปรียบเทียบปี 2554-2556

6 กราฟแสดงผลการคัดกรองกลุ่มโรค NCD ผู้สูงอายุปี 2554-2556

7 กราฟแสดงสถานการณ์เจ็บป่วยโรคที่พบบ่อยสูงสุด ปี 2554-2556

8 ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.ป่าเซ่า
สำรวจกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุโดยแบบติดตามเยี่ยมบ้าน (ของ รพ.สต) ทุก 6 เดือนโดยอาสาสมัครสาธารณสุข วิเคราะห์ข้อมูล จัดลำดับกลุ่ม เพื่อแบ่งกลุ่มตามสภาวะสุขภาพรายคน กำหนดแผนในการดูแลรายบุคคล ดำเนินงานเยี่ยมตามแผน

9 ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.ป่าเซ่า (ต่อ)
ติดตามผลการเยี่ยมของผู้ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ ( ส่งรายงานในการดูแลทุกวันที่ 20 ของเดือน / โทรแจ้งกรณีผู้สูงอายุอาการเปลี่ยนแปลงเร่งด่วน ) มีการขอรับคำปรึกษา/ส่งต่อเครือข่าย ทีมสหวิชาชีพในกรณี case ยุ่งยากซับซ้อน การเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลอุตรดิตถ์อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

10 การให้คำปรึกษา/ส่งต่อ/ติดตามเครือข่ายผู้สูงอายุตำบลป่าเซ่า
ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.ป่าเซ่า (ต่อ) อปท./คณะกรรมการหมู่บ้าน ศูนย์ประสานเครือข่าย (ร.พ.อต.) ทีม สหวิชาชีพ (แพทย์ ,เภสัชฯ , นักกายภาพ ,นักสังคมสงเคราะห์ ฯ ) พยาบาลผู้รับผิดชอบงาน HHC เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม.) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ การให้คำปรึกษา/ส่งต่อ/ติดตามเครือข่ายผู้สูงอายุตำบลป่าเซ่า

11 ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.ป่าเซ่า (ต่อ)

12 ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.ป่าเซ่า (ต่อ)

13 ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.ป่าเซ่า (ต่อ)

14 ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.ป่าเซ่า (ต่อ)

15 ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.ป่าเซ่า (ต่อ)
- การอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครสาธารณสุขและจิตอาสาเพื่อดูแลผู้สูงอายุโดยมีผู้ผ่านการอบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุจำนวน 113 คน คิดเป็นอัตราส่วน อสม./จิตอาสา 1 คน ดูแลผู้สูงอายุ 11 คน

16 ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.ป่าเซ่า (ต่อ)

17 ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.ป่าเซ่า (ต่อ)
มีการจัดอบรมฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง แก่ผู้ดูแล

18 ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.ป่าเซ่า (ต่อ)

19 ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.ป่าเซ่า (ต่อ)

20 กิจกรรมคัดกรองสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
ปัจจัยเสี่ยง สภาวะช่องปาก ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก หมู่ จำนวนผู้สูงอายุ เบาหวาน เคี้ยวหมาก สูบบุหรี่ ฟันผุ ใส่ฟันเทียมถอดได้ ได้รับการตรวจ ไม่ได้รับการตรวจ คน ร้อยละ 1 230 25 10.87 5 2.17 15 6.52 35 15.22 18 7.83 124 53.91 106 46.09 2 153 14 9.15 11 7.19 45 29.41 48 31.37 82 53.59 88 57.52 3 195 12.82 9 4.62 78 40.00 44 22.56 7.69 98 50.26 97 49.74 4 112 42.86 8 7.14 62 55.36 32 28.57 9.82 74 66.07 69 61.61 201 17.41 6 2.99 58 28.86 28 13.93 22 10.95 114 56.72 87 43.28 248 42 16.94 7 2.82 67 27.02 24 9.68 26 10.48 135 54.44 113 45.56 108 31 28.70 5.56 23 21.30 29 26.85 21 19.44 71 65.74 53.70 138 17.39 10.14 39 28.26 20.29 92 66.67 76 55.07 1156 244 17.62 66 4.77 387 27.94 261 18.84 155 11.19 790 57.04 694 50.11 ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากจำนวน 790 คน ผู้สูงอายุมีฟันแท้และฟันเทียมอย่างน้อย 20 ซี่ จำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ ผู้สูงอายุมีฟันเคี้ยวอาหาร 4 คู่สบ จำนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 23.41

21 ผลการดำเนินกิจกรรมตรวจ คัดกรองช่องปากผู้สูงอายุ
.

22 ผลการดำเนินกิจกรรม ผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรงเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย จำนวน 1 ราย ได้รับการส่งต่อและการเยียวยาโดยชุมชนและญาติจนเป็นปกติ .

23 ผลการดำเนินกิจกรรม ภาวะกล้ามเนื้อลีบ ข้อติดแข็งจำนวน 4 ราย ได้รับ
การดูแลฟื้นฟูสภาพปัจจุบันไม่มีภาวะข้อติดจำนวน 1 ราย .

24 ผลการดำเนินกิจกรรม ภาวะแทรกซ้อนจากแผลกดทับจำนวน 3 ราย ได้รับการดูแล จนแผลหาย จำนวน 1 ราย ไม่เกิดแผลกดทับบริเวณใหม่ 2 ราย .

25 ผลการดำเนินกิจกรรม มีแหล่งให้บริการจัดยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง .

26 ผลการดำเนินกิจกรรม สติ๊กเกอร์เตือนใจ สูงวัย ใช้ยาถูกวิธี
COI : ความคลาดเคลื่อนในทางยา (Administration Error) ปี ปี .

27 ผลการดำเนินกิจกรรม การดูแลผู้สูงอายุที่คาสายสวนปัสสาวะ เพื่อลดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ (มีผู้ป่วยสูงอายุคาสายสวน จำนวน 4 ราย) เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะทุก 1 เดือน คำแนะนำในการดูแล , เทน้ำปัสสาวะจากถุง, การดูแลสายสวนให้เป็นระบบ Close system ระวังไม่ให้ปัสสาวะไหลย้อนกลับ อัตราการติดเชื้อจากการคาสายสวนในผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง ปี = 0 .

28 ผลการดำเนินกิจกรรม กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ Care giver ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง .

29 “รอกบริหารขา" HEALTH

30 “รอกบริหารแขน" HEALTH

31 ผลการดำเนินกิจกรรม ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการรับบริการสูงขึ้น ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพตนเอง เพิ่มขึ้น จากอัตราการคัดกรองสุขภาพด้วยโรคเบาหวาน ความดัน ต้อกระจก เดิม 981 คน เพิ่มขึ้นเป็น 1156 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 .

32 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
ความร่วมมือจากองค์กรส่วนท้องถิ่น / แกนนำชุมชน ระบบแม่ข่าย / ทีมสหวิชาชีพที่เข้มแข็ง การพัฒนาต่อเนื่อง : โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวตำบลป่าเซ่า

33 ขอบคุณค่ะ .


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานผู้สูงอายุตำบลป่าเซ่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google